Частен колеж Васил Левски - Бургас   ( Visit Website )

Частен колеж Васил Левски - Бургас

Обучението в колежа се осъществява от елитни преподаватели с доказани качества в теорията и практиката.Привлечени са хабилитирани специалисти с богат опит, работещи във висши учебни заведения.

Частен колеж Васил Левски - Бургас

Обучението в колежа се осъществява от елитни преподаватели с доказани качества в теорията и практиката.Привлечени са хабилитирани специалисти с богат опит, работещи във висши учебни заведения.

Частен колеж Васил Левски - Бургас

Обучението в колежа се осъществява от елитни преподаватели с доказани качества в теорията и практиката.Привлечени са хабилитирани специалисти с богат опит, работещи във висши учебни заведения.

Презентация

Частен колеж Васил Левски - Бургас

На 12.06.1997 г. Министерство на образованието и науката издаде разрешение на Частно професионално бизнесучилище “Васил Левски”, с основател и директор Юлия Тончева, да открие учебната 1997/98 г. Тогава приемът на ученици беше по специалностите Организация и управление в туризма, Стопански мениджмънт, Бизнес-администрация и Счетоводна отчетност. Междувременно нашият екип отчете нарастващия интерес от страна на специфична целева група за придобиване на професионална квалификация. За да отговорим на търсенето, ние разработихме специализирани учебни програми и учебни планове, а училището ни прерасна в колеж. На 23.07.2004 г. Министерство на образованието и науката издаде разрешение на Частен професионален колеж “Васил Левски” да открие специалностите Организация и управление на хотел. На територията на Бургаския регион единствено колеж “Васил Левски” откри и нова специалност Предприемачество и мениджмънт, лицензирана със заповед РД 14-113 / 21.07 2010 г.на МОМН.

 

Очертаха се добри перспективи благодарение на постоянната и прагматична координация с работодатели в различните браншове. Колежът ни участва в авторитетни европейски програми. Нашите амбиции станаха по-високи предвид процесите в настоящия момент: приобщаване на българската система за професионално образование към стандартите на ЕС, покриване на критериите за международно признаване на професионалната квалификация и по-пълното съответствие на професионалната подготовка на пазара на труда.

След две годишно обучение и успешно полагане на държавният изпит се дава възможност на младите и амбициозни хора да продължат обучението си в Нов Български Университет, където колежаните от ЧПК „В.Левски” постъпват в 5-ти семестър (3-та година) на бакалавърска степен по всички специалности.

ЧПК “В.Левски” е член на:
 • Българската асоциация на частните училища (БАЧУ) и
 • Български съюз частни предприемачи “Възраждане” (БСЧП)

 

Професия: Фирмен мениджър
Специалност: Предприемачество и мениджмънт

  В учебната програма е включен материал с овладяването на който се цели колежаните да усвоят достатъчно знания и умения, свързани със същността на предприемачеството и мениджмънта.В процеса на обучение освен теоретичните знания се усвояват и практични умения. Материала в учебното съдържание изгражда няколко основни формиращи интелекта подцели като: създаване на професионални навици,умения и сръчности активиране на наблюдателността и познавателните способности. Главната цел на програмата е да акцентира върху характеристиката на оперативния мениджмънт, неговите етапи и методите за съгласуване на работата на различните отдели, звена, цехове, участъци. Разгледани са също методите за планиране и организиране на дейността на предприятието.Изучават се предмети като : пазарна икономика, счетоводство, предприемачество, маркетинг, мениджмънт, управление на човешките ресурси,етика - важни за утвърждаването на творческата индивидуалност, формирането на ценни личностни качества като инициативност, отговорност, развитие на способността за иновации.

Професия: Хотелиер
Специалност: Организация и управление на хотелиерството

  Организация и управление на хотелиерството цели придобиването на знания за вземане на управленски решения, управление на хотелиерския персонал и финансов мениджмънт на средствата за подслон. Усвояват се знания и по управление на технологиите, прилагани в хотелиерството, ресторантьорството /фронт-офис, резервации, рецепция, камериерско обслужване, домакинство, социално-психологически аспекти/ и допълнителните дейности. Изучават се стандартите на хотелиерския мениджмънт на Европейския съюз. Разглеждат се основните положения в организацията и технологията на счетоводния процес в хотелиерството.

 

ОБУЧЕНИЕТО ЗАВЪРШВА С ДЪРЖАВНИ КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ ПО ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА.

 

Стремежът е професионалната подготовка да отговаря не само на нуждите на днешния, но и на утрешния ден на развиващия се български и европейски пазар.

Колежаните имат непрекъснат достъп до интернет за лични нужди и за удобство при подготовка на текущи реферати.

 

Администрацията на колежа е в открита и обратима връзка с колежаните, чувствителна към рефлексията на младите хора и афинитета им към все по-динамични и ефективни подходи в обучението.

Организация на учебния процес:

 • Срок на обучение: 2 години
 • Форми: редовна, задочна, самостоятелна,

График на учебните занятия:

ПЪРВИ КУРС
Специалност I-ва сесия II-ра сесия III-та сесия  
Предприемачество и мениджмънт 23.10 – 07.11 06.01 - 24.01 01.03 – 15.03  
Организация и управление в хотелиерството 23.10 – 07.11 06.01 – 24.01 01.03 – 15.03


ВТОРИ КУРС
Специалност I-ва сесия II-ра сесия III-та сесия
Предприемачество и мениджмънт 16.10 – 31.10 06.01 – 24.01 01.03 – 15.03
Организация и управление в хотелиерството 23.10 – 07.11 06.01 – 24.01 01.03 – 15.03

За присъствие колежаните ползват платен служебен отпуск.
Самостоятелната форма на обучение се провежда по изготвен индивидуален учебен план, съобразен с изискванията на МОМН.

Такси

Таксата в колежа е годишна и се обявява до 01 март всяка година.
Заплаща се на една или две вноски при подписване на договора.
Семестриалната такса е 490 лв.
Семестриалната такса от 01.03. до 30.06. е 350 лв.
Семестриалната такса от 01.07. до 31.08. е 400 лв.
Семестриалната такса от 31.08. до 30.09. е 490 лв.

Плащането на семестриалните такси става в началото на всеки семестър,
в канцеларията на колежа или по банков път:

 

IBAN: BG75RZBB91551023562219
BIC: RZBBBGSF
Райфайзенбанк

 

Моля в платежното нареждане попълнете и специалността, в която сте записани.

 

ОТСТЪПКИ ОТ ГОДИШНА ТАКСА ПОЛЗВАТ:

 • Многодетни семейства
 • Втори колежанин от едно семейство
 • Колежани в неравностойно положение
 • За колежани с две специалности

Дати за кандидатстване

Прием на колежани за обучение – от 01.05 до попълване на местата

Януарски прием за първокурсници - до 15.01

Галерия

Частен колеж Васил Левски - Бургас Частен колеж Васил Левски - Бургас Частен колеж Васил Левски - Бургас
     
Частен колеж Васил Левски - Бургас Частен колеж Васил Левски - Бургас Частен колеж Васил Левски - Бургас
     
Частен колеж Васил Левски - Бургас Частен колеж Васил Левски - Бургас Частен колеж Васил Левски - Бургас

Карта

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Частен колеж Васил Левски - Бургас
Частен колеж Васил Левски - Бургас
056 827 962 / 0888 151 957
Училища
гр.Бургас 8000, ул.Гладстон № 150

Документи за кандидатстване

 • Диплома за завършено средно образование (ксерокопие)
 • Оригинал на диплома за средно образование
 • Лична карта
 • Медицинско удостоверение
 • Квитанция за платена такса документи
 • Квитанция за платена семестриална такса
 • Снимки – 3 броя.

Новини

Колеж „В. Левски“ подписа договор с Италианската организация “Europe 3000” за съвмесна работа по организирането на студентски стажове за учебната 2012/2013. Стажовете ще се състоят в Италия в реномирани хотели и ресторанти под ръководството на “Europe 3000” и колеж „В. Левски“. За повече информация, моля да се обърнете към ръководството на колеж „В. Левски“ гр.Бургас.