Хидроресурс ЕООД ( Visit Website )

Хидроресурс ЕООД

Хидроресурс ЕООД гр. Благоевград е с предмет на дейност сондиране, хидро и инженерно-геоложки проучвания, изграждане на сондажни тръбни кладенци, оборудване с помпи, хидрофорни системи прокарване на геотермални сондажи и термопомпени системи.

Презентация

Хидроресурс ЕООД

Хидроресурс ЕООД гр. Благоевград е с предмет на дейност сондиране, хидро и инженерно-геоложки проучвания, изграждане на сондажни тръбни кладенци, оборудване с помпи, хидрофорни системи прокарване на геотермални сондажи и термопомпени системи.

 

Изграждане и оборудване на водоснабдителни тръбни кладенци

Роторно сондиране с водноглинеста промивка с триролкови длета с диаметър от 59 до 500мм в скали , валуни, глини и пясъци. Сондажните апаратури са монтирани върху стандартни товарни автомобили. Дълбочината на сондиране е до 700м. Видове сондажи:

 • Водоснабдителни сондажи за жилищно и промишлено водоснабдяване
 • Ядкови сондажи за проучване на земна основа и полезни изкопаеми
 • Геотермични сондажи за термопомпени отоплителни и охладителни инсталации
 • Пиезометри за проследяване състоянието на подземните води
 • Пилоти за укрепване на неустойчиви терени и слаба земна основа

Прокарване на сондажни отвори до 500мм. Обсаждане с полипропиленови сондажни тръби с диаметри ф125, ф140 , ф175 и PVC тръби ф200, ф250 и ф315. Фабрични филтри на тръбите с максимална нарязаност. Полагане на филцова засипка в затръбното пространство и водочерпене с компресор и ерлифт. Монтаж на стандартни потопяеми помпи с диаметър 75 и 100мм. Монтаж на хидрофорни системи.

 

Разполагаме с три Автосонди УРБ3А3, полеви компресори ПК15Б, XAS 90 за извършване на ерлифтни водочерпения и потопяеми помпи за извършване на опитни водочерпения и водоналивания.

 

Изготвяне на документи за:

 • регистрация на сондажните кладенци
 • издаване на разрешителни за изграждане на водовземни съоръжения и водовземане на студени и минерални води
 • издаване на разрешителни за водовземане от повърхностни води
 • издаване на разрешителни за добив на речни наноси и други полезни изкопаеми

 

Инженерно-геоложки проучвания

Прокарване на ядкови проучвателни сондажи с диаметър от 59 до 168мм. Опробване и анализ на пробите в лицензирани лаборатории. Оценка носимостта на земната основа за :

 • жилищно строителство
 • промишлено строителство
 • пътно строителство
 • хидротехническо строителство

Оценка на устойчивостта на наклонени терени и проучване на свлачища. Изготвяне на инженерногеоложки доклади.

Хидрогеоложки проучвания

Проучване и добив на подземни води

Комплексно проучване по архивни данни и полеви изследвания за оценка наличието на подземни води. Установяване на хидродинамичните и пиезометрични параметри на хоризонта в района на проучването.

 

Извършване на опитно-филтрационни тестове след изграждане на водовземните съоръжения с потопяеми помпи, водонагнетяване и водоналиване. Опробване и анализ на подземните води и извършване на хидрохимична оценка.

 

Цени на сондажните услуги

Цени от 80 до 150лв. на метър за сондажните кладенци в зависимост от терена , диаметъра на тръбите и сондажния отвор. В цената освен сондажните тръби са включени и разходите за изкопаване на утайник, доставката на филцова засипка и прочистването на сондажа с компресор. Първоначално договорената цена остава постоянна независимо от промяната в геоложките условия по време на сондирането.

 

Цена от 50 до 90лв на метър за проучвателните ядкови сондажи.

 

В цената не е включена стойността на доклада за резултатите от проучването. Стойността на доклада е от 500 до 1000лв в зависимост от обема на проучвателните работи. Цената на документите за разрешително за изграждане и водовземане е 2000лв.

 

Карта

 

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Хидроресурс ЕООД - Благоевград

Хидроресурс ЕООД - Благоевград

0886 677 139

Благоевград, жк. Еленово бл.37, вх.Б

Хидроресурс ЕООД