КА КОНСУЛТ - 04 ООД ( Visit Website )

КА КОНСУЛТ - 04 ООД

Фирмата работи с 54 високо квалифицирани специалисти - архитекти и инженери, повечето със стаж над 15 години, отлично познаващи и използващи нормативните бази, както в проектирането и строителството, така и при осъществяването на строителния надзор, което гарантира добро качество на извършените услуги...

Презентация

КА КОНСУЛТ - 04 ООД

Фирма КА КОНСУЛТ - 04 ООД е създадена през март 2004г. с предмет на дейност

 • Консултантска дейност и строителен надзор в областта на строителството, консултантска дейност в областта на счетоводството, данъците и правото.
 • Извършва обследване за енергийна ефективност на енергийни потребители.

Фирмата работи с 54 високо квалифицирани специалисти - архитекти и инженери, повечето със стаж над 15 години, отлично познаващи и използващи нормативните бази, както в проектирането и строителството, така и при осъществяването на строителния надзор, което гарантира добро качество на извършените услуги.

При осъществяване на консултантската дейност специалистите оказват съдействие на Възложителите за оформяне за съгласуване на необходимата документация с експлоатационните и контролни органи.

 

При Консултирането :

 • По проблемите на ЗУТ
 • По проблемите на издаване Разрешение за ползване
 • По правни проблеми на строителството

 

При строителството

 • законосъобразно започване на строежа;
 • пълнота при съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
 • изпълнение на строежите, съгласно одобрените проекти;
 • контрол по спазване на условията за безопасност на труда по време на строителството;
 • опазване на околната среда;
 • недопускане увреждането на трети лица и имоти вследствие на строителството;
 • проверка и изискване за влагане на качествени строителни материали и изделия;
 • изпълнение на строително монтажните работи, съобразно изискванията;
 • годност на строежа за въвеждане в експлоатация.

Изготвяне на необходима документация за издаване на разрешение за ползване.

 

Карта

 

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


КА КОНСУЛТ - 04 ООД - гр.София

КА КОНСУЛТ - 04 ООД - гр.София

02 9 801 614

София, ул.Искър 14

При проектирането :

Фирмата изготвя Комплексен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на проектната документация.

 

Съгласуване на проектната документация с експлотационните и контролни органи и получаване на Разрешение за строеж.