Издателска къща МАРК 91

 • Издателска къща МАРК 91

  Издателска къща МАРК 91

  Е подготвила за Вас през новата учебна година книжки и помагала, с които се надява да улесни благородния Ви труд в учебния процес и спомогне за развитие и обогатяване на знанията, естетическите и творчески потребности на децата.

Издателска къща МАРК 91

Издателска къща МАРК 91- Пловдив

ИК МАРК-91 - Пловдив е подготвила за Вас през новата учебна година книжки и помагала, с които се надява да улесни благородния Ви труд в учебния процес и спомогне за развитие и обогатяване на знанията, естетическите и творчески потребности на децата.

ИК МАРК-91 разработи нова програмна система за 5-годишните и подготвителна група на детската градина и училище Дете със златно сърчице. Основна цел при разработване на ПС Дете със златно сърчице е създаване на система, която да съответства на държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка, обогатяване на детското познание върху основата на детската чувствителност и емоция, насочване познанието в активен възпитателен процес с крайна цел - Дете със златно сърчице.

Програмната система включва:

 • "Буквички обични-низ от мъниста" - "Умниче математиче" №1 - Образователно направление БЕЛ и Математика за първото полугодие.
 • "Буквички обични-низ от мъниста" - "Умниче математиче" №2 - Образователна направление БЕЛ и Математика за второ полугодие.
 • "С туптящо сърце е земята" - "Пъстро моливче джудже с изполющено носле" №1 - Образователно направление Природен свят , КТБД и Изобразително изкуство.
 • "Слънчице в телце-нашето дете" - "Пъстро моливче джудже с изполющено носле" №2 - Образователно направление Социален свят , КТБД и Изобразително изкуство.

Дидактичен помощен материал към образователните направления - 5 папки.

 • "Картинна азбука"
 • "Едно, две, тринки- цифрички в картинки"
 • "Приказки – пъструшки" – част 1
 • "Приказки – пъструшки" – част 2
 • "Игричка в торбичка"
 • Книга за учителя.

Ново

Програмна система ДЕТЕ СЪС ЗЛАТНО СЪРЧИЦЕ - 5-6 годишни деца

Учебните книжки са разработени в пълен синхрон с планирането, образователното съдържание, темите и възпитателните задачи на учебните книжки за подготвителна група, което ги прави изключително лесно приложими в условията на смесени възрастови групи.


Издателството запазва и задълбочава открояващото се за ПС”Дете със златно сърчице” хуманно послание и художествен дизайн, дълбоко проникващ в детската душа, защото сме убедени и практиката недвусмислено доказа, че единствено когато ум, душа и сърце действат заедно, задълбоченото познание е реалност.


ЛЯТНА МОЯ ДРУЖКА – КНИЖЧИЦА ПЪСТРУШКА 2 – Поредица Дете със златно сърчице

 • За лятна работа на бъдещи третокласници

ПС Дете със златно сърчице за 5-годишни деца включва:

ПС Дете със златно сърчице включва комплект от 4 книжки – одобрени от МОН със Заповед № РД 09 - 902 / 06.07.2015 год…

Буквички с крачета№1 - Мъниче математиче №1 - Образователно направление БЕЛ и Математика за първото полугодие.

Буквички с крачета №2 - Мъниче математиче №2 - Образователна направление БЕЛ и Математика за второ полугодие.


Майчица свята е грижовна земята - Вълшебни боички в моите ръчички №1 - Образователно направление Природен свят, КТБД и Изобразително изкуство.

Малко слънчице в телце - Вълшебни боички в моите ръчички №2 - Образователно направление Социален свят, КТБД и Изобразително изкуство.

Издателска къща МАРК 91

Дете със златно сърчице

ПС »Дете със златно сърчице» е с подчертан ценностен характер, съответстващ на изискванията на съвременното общество – възпитаване на автономна и асоциирана към динамичните промени личност. Тази цел на предучилищното образование е достижима само със силата на безграничната обич към детето - тази, която отваря врати и прави чудеса.

Приемането на детето такова, каквото е, авансираното в него доверие и заявената педагогическа обич са трите скъпоценни  камъка на програмна система „Дете със златно  сърчице”,които отварят детето за диалог и го правят уверено и сигурно в по-нататъшния му път на устойчиво развитие.
Познавателните книжки саситуирани, следвайки годишното разпределение от «Книгата за учителя» за съответната  група. За всяка седмица в годишното разпределение е изведена възпитателна задача, която е отразена в познавателните книжки и кореспондира с темите и очакваните резултати по всички образователни направления. Холистичният принцип, който е изключителен приоритет при разработването на цялата програмна система, както и възпитателният акцент на седмичното разпределение, дават големи възможности на учителя, да интегрира педагогически ситуации от различни  образователни направления. 

Познавателните книжки за двете възрастови групи са разработени в пълен синхрон с планирането, образователното съдържание, темите и възпитателните задачи, което први изключително лесно прилагането им в словията на разновъзрастовите групи.

Приоритети на ПС „Дете със златно сърчице”

 1. Наименованието на програмната система „Дете със златно сърчице” поставя акцент върху аксиологичните измерения на предучилищното образование.
 2. Художественото и техническо изпълнение на познавателните книжки и на придружаващия ги помощен дидактичен материал, пряко въздействат върху формирането на естетически и художествен усет у децата, както и за желаното в днешно време позитивно отношение към книгата.
 3. Създадена е реална възможност за интегриране на програмно съдържание от различни образователни направления и за трансформиране на знанията в компетентности.
 4. Детерминирането на педагогическото взаимодействие на водещите възпитателни цели за седмицата е в контекста на изпълнение на педагогическата формула: знания, умения, отношения.
 5. Акцентира се върху социално-емоционалното развитие на детето като предпоставка за личностна готовност за училище.
 6. Осигурява единството между дейностите - обучение и игра като  педагогическото взаимодействие се основава и на игри с изработените от децата материали и най-вече с подвижните букви за 5-6-годишните, посредством които се улеснява процеса на усвояване и затвърдяване на знанията чрез дейност и преживявания.
 7. Работата с ПС „Дете със златно сърчице” стимулира творческия потенциал на учителя и акцентира на рефлексията като механизъм за самоусъвършенстване.
 8. Наличието на тематична съгласуваност между двете програмни система /за 5 и 6-7-годишните деца/ улеснява прилагането им в разновъзрастови детски групи.
 9. В технологичен план програмната система е позитивно-насърчителна, основаваща се на педагогическата обич към детето.

Програмна система „Дете със златно сърчице” очаква от педагозите, внедряващи я в педагогическата практика, да работят не само с ум, но и със сърце, да разбират педагогиката не само като наука, но и като изкуство за възпитание на детето, водени от мисълта, че педагогическата любов е онази магическа сила, която учи детето да вярва в себе си и на света, който го заобикаля.

Карта