СТМ ТИЙМКОД   ( Visit Website )

СТМ–ТИЙМКОД обединава в дух на екипност, социална отговорност и човешки взаимоотношения амбициите на екип от сериозни професионалисти в своите области, да предоставят знанията и уменията си като добра практика на всеки, който има желание да положи усилия в грижа за служителите си извън минималните изисквания за обслужване по ЗЗБУТ.

Често Служители и Работодатели се разминават в мнението, че индивидите са отговорни за собственото си здраве. Нашите специалисти работят в посока превенция на здравето, а именно по въвеждане и усъвършенстване на процесите по предоставяне възможност на хората, да увеличат контрола над своето здраве и да го подобрят.

Системата ни включва елементи на здравно и психологическо подпомагане, на консултиране във всички области на труда, но също и промяна на средата и условията на работа и живот, необходими за правилното функциониране и съхраняване на здравето на индивида.

В Тиймкод приемаме, че голяма част от ефективната система за управление на персонала и осигуряване на ЗБУТ стъпва на няколко основни фактора:

  • Формиране на привързаност у служителите, чрез осигуряване на по-добри условия на работа. Това е залог за тяхната включеност и удовлетвореност от работния процес.
  • Изграждане на добра практика по ЗБУТ – или система от ценности и вътрешни регулации, които карат всеки служител да допринася за подобряването на условията на труд в компанията и да се идентифицира с целите и политиката на компанията.
  • Създаване на критерии за качество на живот и труд и достигане на високо равнище на усещане за благополучие.

 

Услуги

  • Оценка на риска - Оценката на риска на работното място е не само начин за проучване на потенциалните опасности, а пряко генериране на идеи и решения за оптимизиране на условията на труд и намаляване на риска.
  • СТМ ТИЙМКОД
  • Медицински прегледи - Прегледите са неотменима част от общите правила за осигуряване на ЗБУТ.
  • Орган за контрол от вида “С” - измерване на физични фактори на работната среда /осветление, шум и микроклимат/
  • Обучение - Обученията които предлагаме са на: длъжностните лица които ръководят и управляват трудовите процеси или провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа, членовете на комитетите и групите по условия на труд, на персонала по оказване на първа долекарска медицинска помощ, взаимопомощ на пострадали работещи и др..

Тази фирма е регистрирана в следните категории:СТМ ТИЙМКОД
СТМ ТИЙМКОД
0896 659 238 / 02 8 848 469
Трудова медицина
София, ул. инж.Георги Белов 17, ет.4

СТМ ТИЙМКОД

 


Вижте по-голяма карта