Адванс Акаунтинг ЕООД

 • Адванс Акаунтинг ЕООД

  Адванс Акаунтинг ЕООД

  Адванс Акаунтинг ЕООД предлага пълно счетоводно обслужване на граждани и фирми....

Адванс Акаунтинг ЕООД

Счетоводни услуги

 • Оперативно водене на счетоводната отчетност, обработка на текущите документи.
 • Годишно счетоводно и данъчно приключване.
 • Съставяне на счетоводни отчети и регистри.
 • Ежемесечно изготвяне на дневници и справки-декларации по ЗДДС и представянето им в НАП.
 • Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащане с бюджета.
 • Съставяне на амортизационен план за дълготрайните активи.
 • Изготвяне на справки за задълженията и взиманията на фирмите по контрагенти.
 • Изготвяне на годишни финансови отчети.
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации.
 • Изготвяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт.

Персонал и заплати

 • Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови правоотношения.
 • Изготвяне и поддържане на трудови досиета на персонала.
 • Изготвяне на ведомости за работни заплати.
 • Подготовка и подаване на болнични листове и декларации за обезщетения от ДОО.
 • Издаване на удостоверения и служебни бележки на работниците и служителите във фирмата за годишен доход и други образци, свързани с получените трудови възнаграждения или документи свързани с пенсионирането (УП – 2, УП – 3 и др.)

Счетоводно обслужване на граждани

 • Изготвяне на годишни данъчни декларации
 • Подготовка на документи за ползване на данъчни облекчения по ЗДДФЛ
 • Консултации по счетоводни и данъчни въпроси на разбираем език

Допълнителни услуги

 • Представяне на платежни нареждания и вносни бележки в облужващия Ви банков клон.
 • Получаване на банкови извлечения от обслужващата Ви банка.
 • Внасяне на суми по разплащателните сметки на фирмата.
 • Изготвяне на банкови документи, несвързани с данъчните и осигурителните задължения.
 • Осигуряване на служба по трудова медицина и оценка на риска.
 • Изготвяне на допълнителни справки и отчети.