Адвокат Юрукова

  • Адвокат Юрукова

    Адвокат Юрукова

 

Адвокати Благоевград

Адвокат Юрукова Упражняването на адвокатската професия е дейност, предвидена в Конституцията, за правно съдействие и защита на свободите, правата и законните интереси на физическите и юридическите лица.

Тя се осъществява в съответствие с принципите на независимост, изключителност, самоуправление и самоиздръжка. При упражняването на адвокатската професия адвокатът се ръководи от законните интереси на клиента, които е длъжен да защитава по най-добрия начин със законни средства. В резултат на дългогодишната си адвокатска практика съм специализирала в следните области на правото: Наказателно право, вещно право, облигационно / договорно/ право, търговско право, семейно право, трудово право и административно право.

С цел повишаване на професионалната подготовка и квалификация съм завършила в Институт за решаване на конфликти в гр.София специализиран курс за медиатори. След успешно положени изпити придобих и квалификацията „медиатор”. Вписана съм в Единният регистър на медиаторите при Министерство на правосъдието. Притежавам и сертификат за медиатор по търговско право. Докторант по наказателен процес с предстояща защита на докторска десертация.

Дейност процесиално представителство и защита на наказателни и граждански производства; подготовка на всякакъв вид документи; процесуално представителство представителство от адвокат; адвокатски консултации: устни и писмени; цялостно правно обслужване на български и чуждестранни юридически лица по договор; изготвяне на договори, споразумения, завещания и делби; консултации по сделки с недвижими имоти, изготване на документация, ипотеки, финализиране на сделките; регистрация, промяна, прекратяване на търговци и търговски дружества, учредяване на юридически лица с нестопанска цел; правнана помощ за придобиване на българско гражданство; защита на правата на граждани и юридически лица спрямо посегателства от държавни органи и длъжностни лица;

Публикации: „Разпит на обвиняем и подсъдим с преводач и търковник” – публикувана в Научни известия, кн.1/ 2005г, ЮЗУ „Н.Рилски”,Благоевград; „Разпит на свидетел с тайна самоличност” – публикувана в Научни известия, кн.1/ 2006г, ЮЗУ „Н.Рилски”,Благоевград; „Разпит на малолетни и непълнолетни свидетели” – публиувана в Сборник на Учените, Пловдив,2006г; "Съществува ли в българското наказателно-процесуално право фигурата „четец” –публикувана в списание „ Право без граници” , бр.-3-4/2004г

Търсите добър адвокат в Благоевград?

  • Представителство при изповядване на сделки за недвижими имоти
  • Нормативни актове
  • Правни услуги
  • Съдействие при жалби до съда
  • Бракоразводни дела