Адвокат Виктор Ценов

 • Адвокат Виктор Ценов

  Адвокат Виктор Ценов

 

Адвокати Плевен

Виктор Ценов е адвокат в Адвокатска колегия – Плевен, вписан в единния регистър на адвокатите при Висшия адвокатски съвет с личен №1200031958.

Преди вписването си като адвокат, практикува като юрист основно в областта на сделките с недвижими имоти, ипотечното кредитиране и свързаните с тях въпроси от областта на вещното, облигационното, семейното, наследственото и търговското право. В периода 2015-2020, като юрисконсулт на търговски дружества предоставя цялостно правно обслужване и защита на търговската им дейност – в отношенията с клиенти и контрагенти, държавна и местна администрация, трудово-правни отношения и др. През 2016 г. полага успешно изпита за адвокати на Висшия адвокатски съвет.

Адвокат Ценов е основател и собственик на АСАВИЯ (www.asavia.info) – успешен франчайз за посредничество при сделки с недвижими имоти, по чиято система понастоящем работят 4 агенции в страната в градовете:  Плевен, Бургас, Ловеч и Правец. Агенциите, работещи по системата на АСАВИЯ получават пълно правно обслужване по организацията и функционирането на дейността си, както и правни становища по сключваните сделки.Операциите с недвижими имоти и целия спектър от услуги, свързани със собствеността и другите вещни права върху недвижими имоти, тяхното придобиване, изгубване и защита продължават да бъдат основен акцент в практиката на адвокат Ценов.

Адвокатската кантора се намира в гр.Плевен, ул.Александър Стамболийски №1, ет.1. (под Агенция по вписванията).

Предлагани адвокатски услуги:

 • Правни консултации и изготвяне на документи.
 • Консултации при сключване на договори, изготвяне на договори. Искове по неизпълнени договори.
 • Консултации и изготвяне на документи при покупко-продажба, замяна,
  дарение, делба, учредяване на право на ползване, право на строеж, ипотека, банков ипотечен кредит.
 • Консултации и представителство за участие в тръжни процедури в интерес на доверителя.
 • Консултации и представителство за покупка на имот от името на доверителя.
 • При покупка на имот – пълна проверка на собствеността и липсата на тежести и
  права на трети лица върху недвижимите имоти върху имота,
 • Наследство, завещания, делби, отказ и продажба на наследство. Участие и защита интересите на клиентите в целия процес по извършване на сделката
 • Регистрация и пълно правно обслужване на търговски дружества вкл. по договори за абонаментно обслужване.
 • Консултации за избор и промяна на имуществен режим при встъпване в брак и последващи промени в
  избрания имуществен режим.
 • Бракоразводни дела, Имуществени отношения при развод, родителски права, издръжка, ползване на семейното жилище
 • Обжалване на наказателни постановления по актове на държавни и общински органи,
  заповеди за налагане на принудителни административни мерки, ревизионни актове,
  индивидуални административни актове и др.