Адвокат Волева

 • Адвокат Волева

  Адвокат Волева

  Родена съм в гр. Бобошево, обл. Софийска. Основно образование съм завършила в родния си град, а през 1970 та година завърших гимназия в гр. Дупница...

 • Адвокат Волева

  Адвокат Волева

  Родена съм в гр. Бобошево, обл. Софийска. Основно образование съм завършила в родния си град, а през 1970 та година завърших гимназия в гр. Дупница...

 • Адвокат Волева

  Адвокат Волева

  Родена съм в гр. Бобошево, обл. Софийска. Основно образование съм завършила в родния си град, а през 1970 та година завърших гимназия в гр. Дупница...

 

Адвокат Волева

Адвокат Волева - завършва Софийски университет Кл. Охридски, специалност Право през 1979 год. През 1979-1980 год. - стажант-съдия в Софийски окръжен съд.От 1980 година до 1989 година работи в Благоевградски РНС- като инспектор, началник жилищно настаняване, главен юрисконсулт.

След това за три месеца е главен юрисконсулт на МОП Нектаркооп. От месец май 1990 година до края на 1992 година работи в КНСБ - експерт и главен експерт по социалните въпроси и юридически съветник на Председателя на КНСБ. От тогава до сега работи като адвокат.

Адвокат Волева

Бракоразводен адвокат София

 • Консултации по трудовоправни въпроси на юридически и физически лица
 • Консултации и представителство при трудови спорове, съкращения, уволнение, възстановяване на работа и дължимо обезщетение, обезщетение вследствие на трудова злополука
 • Изготвяне на трудови договори и длъжностни характеристики
 • Консултации по колективно трудово договаряне
 • Консултация и защита срещу недобросъвестен работодател
 • Консултация и защита на работодатели срещу недобросъвестни служители
 • Консултации относно прекратяване на трудови договори

Гражданско право

 • Правни консултации по гражданско-правни въпроси
 • Процесуално представителство и правна защита пред всички съдебни инстанции при воденето на гражданско-правни дела на юридически и физически лица пред всички български съдилища и арбитражи
 • Процесуално представителство в съдебно-изпълнителното производство
 • Изготвяне на нотариални актове, молби, пълномощни, удостоверения, покани и оказване на съдействие пред нотариус
 • Изготвяне на договори и други документи
 • Учредяване, вписване, преобразуване и прекратяване на всякакви видове търговци, кооперации, граждански дружества, фондации, сдружения с нестопанска цел
 • Консултации и оказване на правно съдействие на чуждестранни граждани във връзка с придобиване на българско гражданство

Семейно и наследствено право

 • Консултации по семейно-правни и наследствено-правни въпроси
 • Разводи - процесуално представителство пред съдебните органи всякакви брачни искове (родителски права, издръжка и др.)
 • Искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака
 • Делба на имущество - съдебна и извънсъдебна
 • Консултации и правно съдействие при осиновяване

Търговско право

 • Регистрация, преобразуване и прекратяване на търговски дружества и еднолични търговци, консултации в избора на правно-организационна форма на търговец, както и последващи консултации във връзка с дейността им
 • Сделки с търговски предприятия преобразуване, вливане, сливане, прекратяване и ликвидация на търговски дружества
 • Изготвяне на договори с търговски представители - прокуристи, обикновени пълномощници и търговски посредници
 • Изготвяне и вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори, ипотеки и особени залози;

Административно право

 • Процесуално представителство пред държавни и общински органи
 • Консултации и съдействие в производство по издаване на различни видове административни актове
 • Обжалване на административни актове
 • Обжалване на наказателни постановления на различни органи
 • Консултации по ЗУТ във връзка с териториално - устройствени планове

Вещно и облигационно право

 • Консултации по сделки с недвижими имоти
 • Консултации по вещноправни и реституционни въпроси
 • Представителство пред съда във връзка с оспорване на договори
 • Изготвяне на всички необходими документи за придобиване, ипотека и продажба на недвижим имот
 • Изготвяне на прецизни и издържани предварителни и окончателни договори, всеобхватно защитаващи правата и интересите на клиентите - покупко-продажби, комисионни, спедиционни, договори за превоз, консигнация, поръчка, изработка, наем, залог, влог, заем, дарение и др.

Арбитраж

 • Решаване на спорове пред арбитраж;

Наказателно право

 • Оказване на правна помощ и защита при повдигане на обвинение за извършване на престъпление
 • Защита на правата и законните интереси при налагане на мярка за неотклонение, осигуряване на преводач и защита при извършване на следствени действия
 • Споразумения за приключване на наказателни дела

Карта