Недвижими имоти АКТИВ ООД ( Visit Website )

Недвижими имоти АКТИВ ООД

"АКТИВ" ООД от 2004г. инвестира в проектиране, изграждане и продажба на жилищни, офисни и търговски площи...

Презентация

Недвижими имоти АКТИВ ООД

АКТИВ" ООД от 2004г. инвестира в проектиране, изграждане и продажба на жилищни, офисни и търговски площи.

Приоритети на АКТИВ ООД:

 • строителство със съвременни качествени материали
 • прилагане на най-новите строителни технологии
 • изграждане на удобна инфраструктура около своите обекти

 

Апартаменти Блок 3

Всички цени са без ДДС. Без такса по прехвърлянето. Без такса за свързване към ел. преносната мрежа.

Южен склон

Комплекса се състои от 3 сгради, проектирани са 42 апартамента с квадратура от 66 м2 до 180 м2. Общите части са 11.72%.


Апартаментите имат южно, югоизточно и югозападно изложение.

Апартаменти Блок АIII

Счетоводни услуги

АКТИВ ООД е счетоводна къща, регистрирана съгласно българското законодателство, предлагаща професионални услуги в областта на счетоводството, данъчното и осигурително законодателство.

 

Нашата цел е да бъдем модерна структура, адекватна на растящите пазарни изисквания, която обхваща всички аспекти и потребности на бизнеса в сферата на финансите.

 

Дружеството е член на Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия.

Екипът на дружеството се състои от млади и квалифицирани специалисти, членуващи в Института на професионалните счетоводители и Съюза на счетоводителите в България.

 

Ние ще вършим цялата работа с данъчната служба вместо Вас - ще подаваме необходимите данъчни декларации, ще се грижим за всички законови и данъчни изисквания свързани с Вашата фирма. Ще Ви консултираме как най-добре да се справите с данъчните си задължения.

 

Следим измененията в нормативната база непрекъснато чрез абонаменти за специализирани издания, участия в семинари, членство и контакти с браншови организации в областта на счетоводството. Имаме професионална застраховка при първокласен застраховател.

Водещи и основни принципи в работата ни са:

 • поддържане на висока квалификация и прецизност в работата
 • качество на финансово – счетоводните услуги
 • лоялност и точност в човешките и професионалните отношения
 • ангажираност към клиента и защита на неговите интереси
 • дискретност за информацията, станала ни достояние в резултат на съвместната ни дейност
 • партньорство, което е израз на взаимно доверие
 • конфиденциалност и избягване конфликт на интереси при поемане на казуси и проекти
 • коректност – задълженията се регламентират в договор между страните и за всяко плащане се издава фактура

 

Абонаментно обслужване

Услугата се извършва в офиса на счетоводната къща.
Ревизиите и данъчните проверки се провеждат също в офиса на счетоводната къща.
За тази услуга се заплаща месечна абонаментна такса, която включва получаване на следните услуги:

 • изготвяне на счетоводна политика
 • изготвяне на индивидуален сметкоплан
 • оперативно счетоводство
 • съставяне на амортизационен план
 • отчетни форми пред БНБ
 • регистрация и дерегистрация по ЗДДС
 • съставяне на справки-декларации по ДДС и дневници за покупки и продажби на магнитен и хартиен носител
 • водене на складово стопанство по вид, количество и стойност на суровини, материали, готова продукция и стоки
 • представителство на клиента пред данъчните власти и органите на Социално осигуряване
 • запознаване на клиента с измененията в областта на счетоводството, данъчното и осигурителното законодателство
 • изготвяне на митнически документи (внос, износ, активно усъвършенстване)
 • изготвяне на финансови отчети и статистически формуляри

Други услуги

 • изготвяне на платежни документи към доставчиците (по желание)
 • регистрация на касови апарати
 • банково обслужване – получаване на банкови документи и работа с банката (по желание на клиента)
 • електронно банкиране (по желание на клиента)
 • подаване в данъчна служба на справка декларация по ЗДДС, годишни декларации по ЗКПО и ЗОДФЛ, декларации за патентен данък
 • събиране на необходимите документи от офиса на възложителя (по желание)
 • разработки по задание на клиент

ТРЗ, социално, здравно и пенсионно осигуряване

За клиенти, които са сключили договор за абонаментно обслужване тази услуга се счита за включена в абонамента.

 • изготвяне на трудови / граждански договори
 • заповеди за назначаване и освобождаване на работници и служители
 • оформяне на трудови книжки
 • деклариране на трудови договори в НОИ
 • изготвяне на ведомости за заплати
 • изчисляване на болнични и други
 • изготвяне на платежни нареждания за разплащания с НОИ
 • изготвяне на всички видове служебни бележки
 • представяне на информация за осигурени лица в Персоналния регистър на НОИ

Тримесечно обслужване

Тази услуга е предназначена за малки и средни фирми на патентен данък.

 • предаване на документите и водене на счетоводство на тримесечие
 • попълване на декларация за патентен данък, ЗДОФЛ и ЗКПО
 • съставяне на трудови и граждански договори и ведомости за заплати
 • годишно счетоводно приключване и съставяне на годишни счетоводни отчети

Годишно счетоводно приключване

Тази услуга е предназначена за фирми, които не са постоянни клиенти. Тя включва:

 • завеждане на предадените документи
 • изчисляване на данъци
 • попълване на годишна данъчна декларация

Забележка

 • За клиенти, които са сключили договор за абонаментно обслужване тази услуга се счита за включена в абонамента.

Еднократни счетоводни услуги

За клиенти, които са сключили договор за абонаментно обслужване тези услуги се считат за включени в абонамента.

 • изготвяне на справки и дневници за ДДС на магнитен носител
 • декларации за социално и здравно осигуряване на магнитен носител
 • изготвяне на годишни декларации на физически лица
 • изготвяне на документи за кредит
 • консултации
 • регистрация БУЛСТАТ
 • регистрация в РУСО
 • обща данъчна регистрация

 

Карта

 

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Недвижими имоти АКТИВ ООД - Сандански

Недвижими имоти АКТИВ ООД - Сандански

0885 164 848 / 0888 797 391

Недвижими имоти

Сандански, ул. Станке Димитров 7

Земи за строителство

УПИ X

Туристическо селище

Паркова зона - 8.2 дка.

УПИ II

Жилищно строителство

Паркова зона - 7.2 дка.

УПИ 01021

Жилищно строителство

Местност Нишан-Таши - 1 дка

Склад за строителни материали

До Главен път Е-79 - 1 дка.