Андиел Паркър Рандал ООД

 • Андиел Паркър Рандал ООД

  Андиел Паркър Рандал ООД

  Андиел Паркър Рандал ООД консултира и обслужва счетоводно компании от различни браншове - реклама, транспорт, промишленост, външна и вътрешна търговия, телекомуникации, недвижими имоти и др...

 • Андиел Паркър Рандал ООД

  Андиел Паркър Рандал ООД

  Андиел Паркър Рандал ООД консултира и обслужва счетоводно компании от различни браншове - реклама, транспорт, промишленост, външна и вътрешна търговия, телекомуникации, недвижими имоти и др...

 • Андиел Паркър Рандал ООД

  Андиел Паркър Рандал ООД

  Андиел Паркър Рандал ООД консултира и обслужва счетоводно компании от различни браншове - реклама, транспорт, промишленост, външна и вътрешна търговия, телекомуникации, недвижими имоти и др...

Андиел Паркър Рандал ООД

Андиел Паркър Рандал ООД

Андиел Паркър Рандал е дружество с ограничена отговорност, което се представлява от Румен Обрешков и Цвете Обрешкова(ACCA).

Фирмата е създадена през 1997г. и от началото на 2007г. става част от британската международна верига за счетоводство и одит Паркър Рандал Интернешънъл. Ние можем да Ви бъдем полезни чрез нашите партньори в следните държави:

Аржентина   Йемен   Нидерландия   Сингапур
Бразилия Кайманови о-ви Нигерия Судан
Великобритания Катар ОАЕ САЩ
Гватемала Китай Пакистан Турция
Германия Кипър Парагвай Уругвай
Дания Колумбия Перу Франция
Египет Ливан Полша Хонк Конг
Индия Люксембург Русия Чили
Индонезия Мавриций Салвадор Швейцария
Италия Мексико Саудитска арабия ЮАР

Андиел Паркър Рандал ООД консултира и обслужва счетоводно компании от различни браншове - реклама, транспорт, промишленост, външна и вътрешна търговия, телекомуникации, недвижими имоти и др.

Другата основна дейност на дружеството е свързана с предоставяне на консултантски услуги в сферата на спестовното животозастраховане и пенсионното осигуряване. В тази област Андиел Паркър Рандал ООД предлага програми на най-големите западни компании представени на нашия пазар.

 

Работни езици - български, английски и руски.

Андиел Паркър Рандал ООД

Счетоводни услуги

Счетоводни услуги:

 • Счетоводна отчетност спрямо българските или международните счетоводни стандарти;
 • Осчетоводяване на фактури и плащания от клиенти;
 • Осчетоводяване на фактури на доставчици и плащания към тях;
 • Осчетоводяване на митнически декларации;
 • Осчетоводяване на банкови и касови операции;
 • Осчетоводяване на ведомости за заплати;
 • Месечно изчисление на авансови и алтернативни данъци и изготвяне на платежни за тях;
 • Водене на дневници за ДМА, изчисление и осчетоводяване на амортизации, поддържане на данъчен амортизационен план;
 • Изготвяне и подаване на месечна декларации по ДДС, изготвяне и подаване ВИЕС-декларация, изготвяне и подаване на дневници за покупките и продажбите и други необходими декларации свързани със закона за ДДС;
 • Подготовка и подаване на Интрастат декларации;
 • Месечен абонамент.

Работни заплати и социално осигуряване:

 • Изготвяне на ведомости за заплати, социални осигуровки и ДОД, изготвяне на хонорарни листа, изчисляване на възнаграждения на съдружници и управители, изготвяне на съответните платежни документи във връзка със социалното осигуряване;
 • Изготвяне и подаване на справки и декларации свързани със социалното осигуряване;
 • Месечно подаване на опис с болнични листове в НОИ;
 • Изготвяне на документи свързани с пенсиониране, справки за банкови кредити и други документи необходими на персонала.

Счетоводни и финансови отчети:

 • Изготвяне на стандартни финансови отчети съгласно българското законодателство;
 • Месечни и тримесечни справки за управленски нужди по зададен от клиента формат;
 • Изготвяне на статистически отчети;
 • Изготвяне на консолидирани счетоводни отчети.

Данъчно планиране и данъчни консултации:

 • Изготвяне на индивидуална данъчна стратегия за всеки наш клиент;
 • Участие в данъчните ревизии на нашите клиенти и направа на необходимите регистрации свързани с данъчните закони;
 • Изготвяне на всички необходими документи за прилагане на СИДДО;
 • Регистрации на чуждестранни юридически лица по ЗДДС и чрез място на стопанска дейност;
 • Почасови консултации.

Други услуги:

 • Одит – одиторският ни екип, може да извършва, както изисквания от закона одит от регистриран български експерт-счетоводител, така и одит от международни специалисти, който ще бъде признат от вашите международни партньори;
 • Дю Дилиджънс – нашата задача е да прегледаме финансовите данни и да предоставим на потенциалния инвеститор, или купувач ключова информация, която или да потвърди предоставените данни или да посочи основание за преразглеждане на условията на сделката. В екипа ни участват, както български, така и международни специалисти.

При желание от страна на клиента ние можем да предложим и следните други услуги:

 • Вътрешен одит и финансов анализ на фирмата;
 • Адвокатска кантора;
 • Възможност за регистрация на компания в офшорна зона;
 • Консултантска фирма за сертификация по ISO 9001;
 • Всички видове застраховки;

Животозастраховане

Всеки човек има нужда от сигурност за себе си и семейството си, предвидимост за бъдещето си и добро вложение за парите си, но във финансовата джунгла Вие се нуждаете от ориентир.

Ние сме професионални консултанти. Доверете ни се и прехвърлете голяма част от притесненията си на нас. Вие ще бъдете много по продуктивен, ако мислите само за работата си, където сте специалист и оставите специалистите в тази област да се погрижат за вас и семейството ви.

Свържете се с нас и ще получите професионална консултация, при това напълно безплатно.

СПЕСТОВНО ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ

В областта на спестовното животозастраховне ние предлагаме програми на утвърдени компании в бранша - Алианц, Уника и Граве, които на нашия пазар са представени от Алианц България Живот АД, Граве България АД и Уника Живот АД . Тази дейност ние осъщесвяваме, като партньори на лицензирана брокерска компания - Глобъл Лайф, в която специалистите са с 10-15 годишен опит в бранша.

Предимствата на валутно-спестовните програми с рискови покрития, които ние предлагаме са:

Сигурност:

 • Работи си със световно-известна застрахователна компания с дългогодишна история;
 • Спестовните програми са във валута euro или usd;
 • Застрахователните премии са презастраховани в известни презастрахователни компании;
 • Вноските се правят директно в животозастраховащото дружество.

Доходност:

 • Програмите са направени на принципа на спестовността т.е. крайната застрахователна сума се получава или при настъпване на застрахователно събитие или при изтичане срока на програмата;
 • При получаване на крайната сума, освен нея се получава и натрупаната доходност към момента, която в животозастрахователния бранш е в рамките на 4-5% годишно, поради факта, че живото-застрахователните компании работят с дългосрочни ценни книжа с по-добра доходност.

Осигуреност срещу риск:

Покритите рискове са:

 • Временна и трайна нетрудоспособност;
 • Тежки заболявания;
 • Смърт при болест и старост;
 • Смърт от злополука;
 • Вноските спират да се внасят при определен % на инвалидност, като всички останали параметри на полицата се запазват.
 • Болнични, болничен престой, разходи за лекарства и консумативи, хирургически намеси при злополуки, заболявания и бременност и раждане.

Данъчни облекчения:

 • Вноските по животозастрахователни програми се приспадат в рамките на 10% от доходите на физическите лица при плащането им (чл.19 ал.1 от ЗДДФЛ) и за тях не се плаща ДОД;
 • Доходността по тези спестовни програми е освободена от данък (чл.13 ал.1 т.7 от ЗДДФЛ);
 • Ако е настъпило застрахователно събитие обезщетението не се облага (чл.13 ал.1 т.14 от ЗДДФЛ), а при изтичане срока на програмата само главницата се облага с еднократен данък от 10%, ако договора е до 15 години (чл. 46 ал. 1 от ЗДДФЛ) и 7%, ако договора е над 15 години (чл. 46 ал. 2 от ЗДДФЛ) и то само за частта от премията, за която е ползвано данъчно облекчение (чл.38 ал. 9 от ЗДДФЛ);
 • Юридическите лица, ако са направили спестовни програми в полза на своите служители, които са на трудов договор или договор за управление имат право да приспаснат от разходите си до 720 лв. годишно на човек, а превишението над тази сума се облага с еднократен данък от 10%, който също е разход (чл. 208 и чл. 216 от ЗКПО).

Всички спестовно-осигурителни програми са наследствени.

Пенсионно осигуряване

Всеки човек има нужда от сигурност за себе си и семейството си, предвидимост за бъдещето си и добро вложение за парите си, но във финансовата джунгла Вие се нуждаете от ориентир. Ние сме професионални консултанти. Доверете ни се и прехвърлете голяма част от притесненията си на нас. Вие ще бъдете много по продуктивен, ако мислите само за работата си, където сте специалист и оставите специалистите в тази област да се погрижат за вас и семейството ви.

Свържете се с нас и ще получите професионална консултация, при това напълно безплатно.

ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

В областта на пенсионното осигуряване ние предлагаме програми на ING (Ай Ен Джи) пенсионен фонд.

Пенсионното осигуряване е основен бизнес за ING. Групата притежава пенсионни фондове в над 30 страни и управлява техните активи.

Ние ви предлагаме възможност за осигуряване в:

 • ING доброволен пенсионен фонд;
 • ING универсален пенсионен фонд;
 • ING професионален пенсионен фонд;

 

Какво ви дава доброволното пенсионно осигуряване?

 • Възможност да осигурите бъдещи доходи за вас или вашите близки;
 • Възможност да получавате допълнителна пенсия;
 • Възможност за запазване на стандарта на живот и след пенсиониране;
 • Ефективен начин за спестяване с добра доходност;
 • Сигурно вложение за вашите пари.

Карта