БИА Акаунт ООД

 • БИА Акаунт ООД

  БИА Акаунт ООД

  Счетоводната си дейност започнахме през 1998 г. До момента натрупахме професионален опит във финансовата, счетоводната и данъчната сфери.

 • БИА Акаунт ООД

  БИА Акаунт ООД

  Счетоводната си дейност започнахме през 1998 г. До момента натрупахме професионален опит във финансовата, счетоводната и данъчната сфери.

 • БИА Акаунт ООД

  БИА Акаунт ООД

  Счетоводната си дейност започнахме през 1998 г. До момента натрупахме професионален опит във финансовата, счетоводната и данъчната сфери.

БИА Акаунт ООД

БИА Акаунт ООД

Счетоводната си дейност започнахме през 1998 г. До момента натрупахме професионален опит във финансовата, счетоводната и данъчната сфери. 

Динамично променящата се икономическа среда е предизвикателство за нас, която ни стимулира непрекъснато да търсим нови и съвременни решения за подобряване сътрудничеството с нашите клиенти.

Услуги

Абонаментно счетоводно обслужване за юридически и физически лица

 • Разрабтване на индивидуален сметкоплан съобразен със специфичната дейност на всяка фирма;
 • Компютърна обработка на стопанските операции,съообразно нормативните изисквания;
 • Изготвяне на синтетични и аналитични счетоводни справки;
 • Съставяне на счетоводен амортизационен план;
 • Съставяне на данъчен амортизационен план, съгласно критериите на ЗКПО;
 • Оценка на валутните разплащания и валутните наличности;
 • Начисляване на данъци при източника по ЗКПО и ЗОДФЛ;
 • Аналитично отчитане на матриалните запаси по средно претеглена цена.Съставяне на инвентаризационни описи към всеки един момент.Справка за движението на всеки един артикул;
 • Изготвяне на различни видове справки за активите и псивите на предприятието;
 • Месечно изготвяне на дневници за покупки и продажби и справка декларация по ЗДДС и тяхното подаване по електронен път;
 • Изготвяне на счетоводни справки за наличие на вземания и задължения към трети лица.

ТРЗ, социално, здравно и пенсионно осигуряване

 • Изготвяне на трудови договори със съответните длъжностни характеристики;
 • Уведомления по чл.62, ал.4 от КТ и подаване по електронен път;
 • Изготвяне на граждански договори,сметка за изплатени суми и т.н.;
 • Издаване на служебни бележки, удостоверения и др.;
 • Попълване на платежни документи за осигурителни,здравни вноски, данъци и др.;
 • Изготвяне на ведомости за заплати;
 • Изчисляване на обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и др.;
 • Своевремено подаване на информация за осигурените лица в ТД на НАП по електронен път;
 • Изготвяне на всички видове удостоверения и справки за заверка на осигурителен и трудов стаж.

Допълнителни счетоводни услуги

 • Съставяне на междинни счетоводни отчети;
 • Годишно счетоводно приключване, съставяне на годишни счетоводни отчети и приложенията към тях;
 • Попълване на данъчни декларации по ЗОДФЛ, ЗКПО, ЗМДТ ,КЗО, ДОПК и др.;
 • Текущи инвентаризации. Вътрешен одит с цел- установяване на евентуални отклонения при упражняване на данъчните права и на данъчните задължения спрямо данъчните норми;
 • Изготвяне на документация, необходима за кандидатстване за отпускане на банкови кредити;
 • Данъчна защита. Подготовка на документи за данъчни ревизии.

Консултации

 • Текущи консултации и препоръки относно проблематиката на данъчното облагане, осигуряване и др.;
 • Изготвяне на финансово-счетоводни анализи. Прогнози;
 • Консултации по управление на човешките ресурси, трудови и извън трудови възнаграждения.

Охрана на труда

 • Охрана на труда, включваща здравословни и безопастни условия на труд, лични и колективни предпазни средства;
 • Трудова медицина, оценка на минималния риск на работното място и противопожарна безопастност;
 • Първични и периодични инструктажи на персонала.

Цени

За абонаментно счетоводно обслужване, вкл. ТРЗ:

 • Oбработка на документи при едностранно счетоводство- 1 лв. на транзакция, но не по-малко от 85 лв. месечно.
 • Обработка на документи при двустранно счетоводство на нерегистрирани по ДДС лица- 1,20 лв. на транзакция, но не по-малко от 160 лв. /една минимална работна заплата/ месечно;
 • Обработка на документи при двустранно счетоводство на регистрирани по ДДС лица- 1,20 лв. на транзакция, но не по-малко от 250 лв. месечно;
 • Годишно счетоводно приключване- една месечна такса, в зависимост от абонамента.
 • Забележка: При по-голям документооборот или номенклатура на артикулите се договаря допълнително възнаграждение.

За допълнителни счетоводни услуги:

 • Изготвяне на данъчна декларация за физически лица и приложенията към нея – 30 лв.;
 • Изготвяне на данъчна декларация за юридически лица и приложенията към нея- 120 лв.;
 • За извършване на вътрешен одит- по договаряне, но не по-малко от 20 лв.на час.;
 • Изготвяне на документация, необходима за кандидатстване за отпускане на банкови кредити- по договаряне.

За консултации относно проблематиката на данъчното облагане, осигуряване и др.- 20 лв. на час, а за всеки следващ- по 15 лв. 

Карта