Трудова медицина БУРМЕКС-ЛБ ООД - София   ( Visit Website )

БУРМЕКС-ЛБ ООД

разработва и предлага пълен обем от задължителни дейности съгласно българското и европейско законодателство и Закона за здравословни и безопасни условия на труд.....

Презентация

Трудова медицина БУРМЕКС-ЛБ ООД - София

БУРМЕКС-ЛБ" ООД е регистрирано през 2003 г. в гр. София и от самото си създаване става член на Българската браншова камара по електронна промишленост и информатика /ББКЕПИ/, Българска стопанска камара /БСК/, Съюз на специалистите по качеството в България /ССК/, Българска търговско-промишлена палата /БТПП/ и Съюз за стопанска инициатива /ССИ/

 

Реализирайки идеята за създаване на специализирана фирма, работеща по проблемите на безопасността и здравето при работа, “БУРМЕКС-ЛБ” ООД стана съучредител на Националното сдружение за здравословни безопасни условия на труд.

 

“БУРМЕКС-ЛБ” ООД разработва и предлага пълен обем от задължителни дейности съгласно българското и европейско законодателство и Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

 

Към “БУРМЕКС– ЛБ” ООД са създадени:

  • Служба по трудова медицина /СТМ/, регистрирана в Министерство на здравеопазването с Удостоверение № 665 от 8.02.2005 г., и пререгистрирана по Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (обн. ДВ. бр.14/12.02 2008 г.) с Удостоверение № 080-2 от 20.10.2008 г.
  • Орган за контрол от вид “C”, акредитиран от ИА “БСА” със Сертификат рег. № 321 ОКС от 06.12.2010 г. с обхват на акредитация: микроклимат (работна среда), изкуствено осветление (работна и битова среда) и шум (работна, битова и околна среда).
  • Екип от специалисти за консултации и внедряване на системи за управление на опасностите при производство и продажба на храни НАССР.
  • Тясно сътрудничество на една и съща територия и общо управление с “МДО КОНСУЛТ” ООД, извършваща професионални консултации относно привеждане и организиране дейността на фирмите в съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд и свързаните с него наредби и правилници, разработване на фирмена документация по здравословни и безопасни условия на труд, професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация по редица професии и специалности /лицензия №200912813 от 27.01.2010 г. на НАПОО/, обучение и издаване на удостоверения за квалификационна група по електробезопасност.

 

СТМ БУРМЕКС-ЛБ ООД - София

Службата по трудова медицина /СТМ/ към “БУРМЕКС-ЛБ” ООД е регистрирана в Министерство на здравеопазването с Удостоверение № 665 от 8.02.2005 г и пререгистрирана по Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (обн. ДВ. бр.14/12.02 2008 г.) с Удостоверение № 080-2 от 20.10.2008 г.

 

СТМ развива своята дейност в целия обхват, регламентиран от Наредба № 3 от 25.01.2008 год. за службите по трудова медицина, издадена от Министъра на здравеопазването и сътрудничи на работодателите при изпълнение на едно от основните им задължения - осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите чрез оптимизиране факторите на работната среда и намаляване риска на работните места. Положителният резултат от този сложен процес допринася както за подобряване условията на труд, така и за повишаване ефективността на работа във всяка фирма.

 

СТМ извършва:

  • Изследване и оценка на професионалния риск и разработване на мерки за намаляване и отстраняване на риска за здравето и безопасността при работа.
  • Организиране и провеждане на специализирани периодични профилактични прегледи на работещите в задължителния минимум в зависимост от вредните фактори на труда.
  • Наблюдение анализ и оценка на здравословното състояние на работещите.
  • Обучение, информация и консултации по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа и долекарска помощ.
  • Консултации на фирмите по всички въпроси, свързани с нормативната уредба по здравословни и безопасни условия на труд, хигиената на труда, техническата безопасност и усъвършенстване на фирмената документация.

 

Карта

 

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Трудова медицина БУРМЕКС-ЛБ  ООД - София
Трудова медицина БУРМЕКС-ЛБ ООД - София
0887 098 062 / 0884 904 212
Трудова медицина
София, ул. "Цар Симеон" № 89, ет.3

БУРМЕКС– ЛБ ООД

“БУРМЕКС– ЛБ” ООД сътрудничи на работодателите при изпълнение на едно от основните им задължения - осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите чрез оптимизиране факторите на работната среда и намаляване риска на работните места. Положителният резултат от този сложен процес допринася както за подобряване условията на труд, така и за повишаване ефективността на работа във всяка фирма, което естествено довежда и до повишаване стандарта на всеки работещ в обслужваните от нас фирми.

 

През периода на своята дейност "БУРМЕКС – ЛБ" натрупа значителен практически опит и успя да се наложи като една от водещите фирми в областта по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в ключови отрасли на икономиката: електронна промишленост и информатика, хотелиерство и ресторантьорство, строителство и др. Разработената методика за оценка на професионалния риск показа добра практическа приложимост. Съвместнaта работа с “МДО КОНСУЛТ” ООД осигурява пълния кръг от дейности и дава решения на всички изисквания към работодателите, произтичащи от ЗЗБУТ.

 

"БУРМЕКС – ЛБ" обслужва над 500 фирми и предприятия с обща численост на личния състав над 5000 човека.