Счетоводна къща L&L Consult

 • Счетоводна къща L&L Consult

  L&L Consult

  предлага пълен набор от счетоводни услуги на местни компании, включително: ежемесечно осчетоводяване на документация и информация, изготвяне на финансови отчети съгласно приложимите Национални и Международни счетоводни стандарти

Счетоводна къща L&L Consult

Счетоводна къща L&L Consult

Счетоводна къща L&L Consult предлага пълен набор от счетоводни услуги на местни компании, включително: ежемесечно осчетоводяване на документация и информация, изготвяне на финансови отчети съгласно приложимите Национални и Международни счетоводни стандарти; организиране отчитане на корпоративни данъци и ДДС. 

Счетоводна фирма ЛЛ Консулт се намира в гр. София, но работи с клиенти от цяла България, а също и от чужбина.

Съвременните комуникации са на такова ниво,че не е необходимо счетоводното обслужване, от което имате нужда да бъде задължително в населеното място, където развивате своя бизнес. За по-голямо удобство на клиентите ни, ние предлагаме и взимане на документи от техен обект. 

Счетоводна къща L&L Consult

Услуги

 • Месечно / тримесечно осчетоводяване на документация и информация, съгласно приложимите Национални и Международни счетоводни стандарти, с помощта на специализиран счетоводен софтуер.
 • Контрол на съответствията на първичните счетоводни документи с националното счетоводно и данъчно законодателство.
 • Отчитане  на стоково - материалните запаси.
 • Отчитане на дълготрайните материални и нематериални активи и амортизации, изготвяне на Счетоводен и Данъчен амортизационен план.
 • Изготвяне на дневници, справка - декларация, VIES декларация по ЗДДС и подаването им в НАП.
 • Изготвяне на Интрастат декларации и подаването им в НАП.
 • Съставяне на периодични справки за вземанията от клиенти и задълженията към доставчици
 • Изготвяне на индивидуални справки, съобразени с изискванията и дейността на Доверителя
 • Изготвяне на платежни нареждания за осигурителни вноски, данъчни задължения и др.
 • Изготвяне на трудови договори и допълнителни споразумения към тях и обявяването им в НАП.
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки.
 • Обработка на работни заплати, изготвяне на ведомости.
 • Ежемесечно изготвяне и подаване в НАП на декларации образец №1 – за осигурените лица и №6 – за дължими осигурителни вноски.
 • Изготвяне на документи за болнични листове и подаване в НОИ.
 • Регистрация на фирми.
 • Изготвяне на Годишни финансови отчети съгласно приложимите Национални и Международни счетоводни стандарти.
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации за физически и юридически лица и подаването им в НАП.
 • Изготвяне на Годишен отчет за дейността и подаването му в НСИ.
 • Изготвяне и подаване на месечни статистически справки към НСИ.
 • Изготвяне на вторични счетоводни документи.
 • Представителство пред органите на НАП, НОИ и НСИ.
 • Консултации по счетоводни въпроси.
 • Интернет банкиране.
 • Изготвяне на документи за кандидатстване за банкови кредити, финансов и оперативен лизинг.
 • Подреждане и архивиране по избрана система за разграничаване на видовете документи.
Счетоводна къща L&L Consult

Цени

Цена на счетоводни услуги за фирми

Цената на счетоводните услуги за фирми зависи от следните фактори:

 •  
 • §  вид на дейността на фирмата – услуги, търговия, производство….
 • §  вид на фирмата/дружеството – ЕООД, ООД, ЕТ, ЕАД/АД, сдружение с нестопанска цел
 • §  област на дейността - в България, вътрешнообщностни доставки в и от ЕС (ВОП/ВОД), внос и износ, и др.
 • §  наличие на регистрация по ДДС
 • §  брой обекти (магазини, офиси, складове и др.)
 • §  документооборот / месечен и годишен / – брой счетоводни документи
 • §  брой осигурени лица
 • §  складови наличности
 • §  задължение за финансов одит
 • §  за съществуващи фирми – каква счетоводна база е прилагана последната година (МСС, НСС)
 • §  други специфични нужди и изисквания

Предлаганите от нас цени на счетоводни услуги са коректни, прозрачни и ясни. В края на всеки месец се изготвя отчетна месечна справка за извършените през предходния месец счетоводни операции и допълнителните и административни услуги, ползвани от клиента. На база на тази справка се издава и фактура на клиента, която е за извършените счетоводни услуги от предходния месец.
С този начин на ценообразуване и фактуриране, клиентът заплаща вече реално ползвана счетоводна услуга.

Счетоводна кантора LL Consult предлага еднократни счетоводни услуги и счетоводни услуги на абонаментен принцип. Посочените цени са при сключен едногодишен договор за счетоводно обслужване, който включва – годишно приключване, годишен финансов отчет, годишна данъчна декларация, осигуряване и личен състав на 1 служител. Обявените цени могат да варират в зависимост от сложността на счетоводните операции и дейността на клиента.

Цени за абонаментно счетоводно обслужване на фирми нерегистрирани по ЗДДС

 

 

 

Фирми с до 20 док./месец

80.00 лв.

Фирми с до 40 док./месец

110.00 лв.

Фирми с до 80 док./месец

130.00 лв.

Фирми с над 80 док.

по договаряне

 

Цени за абонаментно счетоводно обслужване на фирми регистрирани по ЗДДС

 

 

Цени

Фирми с до 20 док./месец

100.00 лв. 

Фирми с до 40 док./месец

130.00 лв.

Фирми с до 80 док./месец

160.00 лв.

Фирми с над 80 док./месец

по договаряне

 

Документ e приходна фактура, разходна фактура, дебитно известие, кредитно известие, банкова транзакция, месечен отчет от касов апарат, приходен ордер, разходен ордер, сметки за изплатени суми, протоколи и други. Банкова транзакция може да бъде: платежно за осигуровки, банкова такса, изплатена по банков път заплата на служител, получена сума от клиента, платена на доставчик сума, изтеглена, внесена сума.

Цените на счетоводни услуги за фирми с: чуждестранно участие, търговия с автомобили и други стоки втора употреба, туристически услуги, сдружения с нестопанска цел, фондации, строителство, търговия на финансови пазари, транспорт и други са с 50 % по високи от горепосочените поради спецификата им на обработване.

Цените на горепосочените услуги важат за фирми

 с персонал до 1 човек.
При по-голям брой персонал се добавят следните суми:

 

Брой персонал

Увеличение на стандартната цена

Над 1 човек

10 лв, за всеки човек

При регистрация по системата ИНТРАСТАТ се добавят следните стойности към цената:

 

До 2 придобивания/ изпращания на месец

20 лв

От 2 до 5 придобивания/ изпращания на месец

40 лв

От 6 до 10 придобивания/ изпращания на месец

60 лв

От 11 до 20 придобивания/ изпращания на месец

80 лв

Над 20 придобивания/ изпращания на месец

По договаряне

Цени на счетоводни услуги за годишно данъчно и счетоводно приключване на фирми без договор за абонаментно счетоводно обслужване:

 

Брой документи

Цена на годишно счетоводно приключване

до 50 док.

200 лв  

от 51 до 100 док.

300 лв 

от 101 до 200 док.

400 лв 

над 201 док.

по договаряне

LL Consult си запазва правото да предоставя услуги и консултации на различни цени от обявените след запознаване и анализ на конкретната дейност на клиента.

Всеки клиент, който доведе нов клиент и той сключи едногодишен абонаментен договор получава 1 месец безплатно счетоводно обслужване.

При едногодишен договор – безплатно приключване

Когато клиент пристигне в средата на отчетната година, въвеждането на информацията се заплаща допълнително.

За удобство на нашите клиенти предлагаме изготвяне на платежни документи и интернет банкиране .