ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪРimage 1

В ЦРЧРРИ вече функционира Информационен център. Целта му е да улесни достъпа на обучителите до стандарти, инструкции, методики,  доклади, анализи и др., което от своя страна ще допринесе за повишаване качеството на обученията в съответствие със съвременните тенденции в образованието и в усвояването на нови умения и компетенции.

Електронна библиотека

image 3

ЕЛЕКТРОННАТА БИБЛИОТЕКА е второто звено на Информационния център. Тя има специализиран характер. В нея потребителят би могъл да намери богат асортимент от нормативни документи (наръчници, харти, постановления, конвенции).

Материали

Проект „Подкрепа на Министерството на труда и социалната политика на Република България за развитие на човешките ресурси в страните от Югоизточна Европа”

Проектът започна през 2010 г. и се изпълява съвместно от МТСП и МОЦ на МОТ по силата на двустранно споразумение.

Основната му цел е да допринесе за развитието на човешките ресурси и на ефективни социални политики в Югоизточна Европа с използване на българските знания и опит, което ще бъде постигнато и чрез засиленото взаимодействие между съответните правителствени институции, отговарящи за пазара на труда, социалното подпомагане и социалната сигурност, намаляването на бедността, подобряване на условията на труд, защита на децата и работата с хората с увреждания. Социалните партньори, както и неправителствените организации в социалната сфера, също ще участват активно в този процес.

По-конкретно, проектът ще подкрепи ефективното прилагане на нови социални политики от администрациите в областта на труда съгласно стратегиите на Европейската комисия, Съвета на Европа и принципите за достоен труд на МОТ.

Контакти:

Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи
София, кв. Кремиковци 1849

info@ncpedu.net

тел.: (+359 2) 490 20 17;
фаkс: (+359 2) 994 70 18;

 

Ваучери за обучение в ЦРЧРРИ (реализирани по приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”)

Центърът за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи е интегрална част от Министерството на труда и социалната политика на Република България. Той предоставя възможности за обучение и развитие на български и чуждестранни служители от централната и местната администрация, работещи в сферата на социалните политики, на представители на социалните партньори, общини и неправителствени организации. Друго направление на дейност е реализирането на активната политика за повишаване на квалификацията и насърчаване на заетостта с акцент върху хората в неравностойно положение на пазара на труда. Центърът има готовност да подкрепи ресурсно регионални инициативи за сътрудничество, обмяна на опит, информация и добри практики.

Опитът, който Министерството на труда и социалната политика придоби в процеса на присъединяване на България към ЕС и в последствие на членство на страната ни в тази организация, както и при усвояване на средствата от Европейските фондове, е разгърнат в пакет от обучителни програми. Те предлагат в синтезиран вид основните подходи, правила и процедури на работа, илюстрирани с добри практики.

Центърът за професионално обучение е звено, което функционира от 2005 г. за предоставяне на курсове за квалификация и преквалификация. Обучителните програми са структурирани така, че да отчитат съвременното търсене на професионални знания, умения и ключови компетентности за успешно кариерно развитие в професията.

За повече информация за ваучерната система на обучение може да разгледате документите изложени по-дол

Галерия