ЧДГ Мария Магдалена

  •  ЧДГ Мария Магдалена

    ЧДГ Мария Магдалена

    Нашето мото: "За нас възпитанието на децата е труд и дълг" - Достоевски

 ЧДГ Мария Магдалена

ЧДГ Мария Магдалена

ЧДГ “Мария Магдалена” е открита на 15.04.2007г. От 15.09.2007г. тя е лицензцирана със заповед на МОН - № РД-14-266. Базата е нова, специално проектирана и изградена да бъде детска градина, съобразена с всички изисквания на МЗ. Капацитетът на градината не е голям, но малкият брой деца в групите е предимство, защото създава атмосфера близка до домашната. Към градината има и занималня за ученици от първи до четвърти клас. Работим целогодишно, всеки работен ден, от 8.00 до 19.00 часа.

Нашата основна цел е:

Съобразяване с личността на детето, развиване на неговата индивидуалност, интереси и способности, в уютна, спокойна и грижовна среда, с компетентност, професионализъм и обич.Колективът на ЧДГ „Мария Магдалена” работи с удоволствие и отговорност към родителите и децата. Екипът е от професионални педагози с качества и умения за работа с малки деца. С много любящи грижи и приятелско отношение всички ние от „Мария Магдалена” градим и възпитаваме у децата хармония, толерантност и желание за взаимопомощ. Акцентираме и следим за изграждането на пълноценни личности, както чрез традиционни, така и чрез индивидуално съобразени методи за обучение и възпитание.

За ЧДГ”Мария Магдалена” и лично за мен, грижата за децата е обич, призвание, отдаденост и отговорност.

 ЧДГ Мария Магдалена

Мисия и стратегии

Мисия на детската градина

√ Искрена любов към децата и хуманизация на възпитателния процес.

√ Стремеж да се формира самостоятелност, чувствителност, отзивчивост към средата, творчество.

√ Децата да придобият необходимите за възрастта им знания и умения и да бъдат готови за следващия етап в своето развитие.

√ Обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз.

√ Адаптиране на дейността на детската градина към изграждане на гражданско общество у нас, адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на високо отговорно поведение за участие в обществения живот.

√ Формиране на общочовешки ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

Стратегии на детската градина

√ Демократизация и хуманизация – поставяне личността на детето в центъра на педагогическата работа, с особено внимание и грижа за неговото развитие и оформяне като личност.

√ Иновационна стратегия – използване на нови и модерни техники и технологии в процеса на възпитание и обучение.

√ Показване на практическата приложимост на изучаваното и поставяне на детето в активна позиция по отношение на знанията.

√ Акцентиране върху способността за самостоятелно получаване на знания и тяхното правилно използване.

√ Утвърждаване облика на детската градина и чувството за принадлежност към нея на всеки възпитаник.

√ Защита личното достойнство на децата в синхрон с процесите на демократизация в обществото.

√ Обогатяване на материалната база.