Д&Д – инженеринг ЕООД   ( Visit Website )

Фирма “Д&Д – инженеринг” ЕООД е основана през 1993 г. в гр. София. Развива следните видове дейности:

 1. Проектиране и изпълнение на външно ел.захранване на промишлени и граждански обекти, в т.ч. трафопостове, кабели НН, кабели ВН, улично и парково осветление, и всички свързани с тази дейност доставки на машини и съоръжения;
 2. Проектиране и изпълнение на вътрешни ел.инсталации на промишлени и граждански обекти;

Дружеството започва своята дейност в областта на проектиране и строителство на външни електрозахранвания на жилищни сгради и промишлени обекти, и изграждане на вътрешни електроинсталации на същите, направа на нови и реконструкция на съществуващи трансформаторни постове, направа на ново улично и парково осветление от основаването си през 1993 г..

Фирмата доставя и монтира съвременни машини и съоръжения, свързани с разпределението на електроенергия – монтажни трансформаторни постове, комплектни трансформаторни постове /КТП/, мачтови трансформаторни постове, сухи и маслени трансформатори, комплектни разпределителни устройства /КРУ/, кондензаторни регулатори за реактивна енергия /ККУ/, табла НН и др.

“Д&Д – инженеринг” ЕООД изпълнява улични, паркови и площадкови осветления с най-съвременни осветителни тела в зависимост от изискванията на инвеститора.

Фирмата доставя и монтира UPS системи и дизелгенератори за резервно захранване.

Изпълняват се силови, осветителни, слаботокови, заземителни и др. вътрешни ел.инсталации за промишлени предприятия, жилищни и офис сгради.

Дружеството предлага на своите клиенти последваща поддръжка на трафопостове след предаването им с акт обр.16 и получаване на Разрешение за ползване.

Д&Д – инженеринг ЕООД Д&Д – инженеринг ЕООД Д&Д – инженеринг ЕООД
     
Д&Д – инженеринг ЕООД Д&Д – инженеринг ЕООД Д&Д – инженеринг ЕООД
     
Д&Д – инженеринг ЕООД Д&Д – инженеринг ЕООД Д&Д – инженеринг ЕООД
     

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:

Д&Д – инженеринг ЕООД
Д&Д – инженеринг ЕООД
02/ 963 57 22; 0899/ 93 20 93
Електричество 
гр. София, бул. Джеймс Баучър 120,
dding@abv.bg

Услуги

"Д&Д Инженеринг" ЕООД предлага следните видове строително-монтажни услуги:

 • направа на външно ел захранване с кабели НН 1 кV, включително направа на тръбни РVC мрежи;
 • направа на кабелни линии СрН 10, 20, 35 кV и ВН 110kV;
 • направа на ел.проводи с напрежение до 110 кV;
 • монтаж на трафопостове – подземни, надземни, МКТП, БКТП, включително доставка на машини и съоръжения за тях;
 • направа на вътрешни ел.инсталации за всички видове сгради – жилищни, административни и промишлени;
 • доставка и монтаж на дизелгенератори за резервно захранване и кондензаторни батерии за регулиране на потреблението на реактивна енергия;
 • направа на улично, парково, алейно и специално осветление;
 • направа на проекти и проектосметни документации, включително проучване и съгласуване по всички гореизброени позиции, комплектовани с ПБЗ /план за безопасност и здраве/ и пожарна безопасност.

Доставените комплектни трафопостове са от различни български производители, отговарящи на нормативните документи. Машините и съоръженията се доставят от световно известните марки Ормазабал, Сименс, Шнайдер Електрик, АББ, Дженерал електрик, GBE, Арева и други.