Техническа диагностика Бургас ЕООД

  • Техническа диагностика Бургас ЕООД

    Техническа диагностика Бургас ЕООД

    осъществява безразрушителен и разрушителен контрол на метали и метални съоръжения, вибродиагностика на машини, метрологичен контрол, технически експертизи и оценка на остатъчен ресурс.

Техническа диагностика Бургас ЕООД

ТЕХНИЧЕСКА ДИАГНОСТИКА БУРГАС ЕООД

Под името ТЕХНИЧЕСКА ДИАГНОСТИКА БУРГАС ЕООД (ТДБ) фирмата функционира от 01.09.2004год. и е резултат от политиката на ОАО ЛУКОЙЛ за рестуктуризация и извеждане на непрофилните дейности. Натрупаният 35 годишен опит и доверие в нейната работа я определя като основен изпълнител на контролните и диагностични дейности в ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС АД.

Сздадена преди 35 години в НЕФТОХИМ, като комплексна лаборатория по контрол и диагностика на оборудването, а днес като самостоятелен юридически субект ТДБ е съхраниа и доразвиа високи професионализъм и качество на извършваните технически услуги. Фирмата има сертификат за Система за управление от ТЮФ Рейнланд България ЕООД, съгласно ISO 9001:2000 за цялата гама от услуги и дейности, които предлага.

От април 2009 година ТДБ е подизпълнител (за извършване на безразрушителен и разрушителен контрол) на ТЮФ Рейнланд България ЕООД, във връзка с дейността му като нотифициран орган за оценяване на съответствието на съдове и съоръжения под налягане и трансортируеми съоржения под налягане, съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на същите.

Всички услуги и дейности на ТДБ са одобрени от Бъгарския корабен регистър за извършване на услуги и дейности на кораби с клас БКР.

Отделите Безразрушителен контро и Разрушителен контрол са обединени в Орган за контрол Контро и диагностика на статично оборудване, акредитира по БДС EN ISO/IEC 17020:2008от ИА Българска служба за акредитация. Сертификатите и протоколите от извършения контрол се използуват за узаконяване съдове, съоръжения и трансортируеми съоръжения под налягане от ДА Метерология и Технически надзор и/или при арбитраж.

В ТДБ работят 40 високо кваилифицирани сециаисти с необходимите квалификация и сертификация по БДС EN 473.Тази фирма е регистрирана на следните места: