Диас Корект ЕООД ( Visit Website )

Счетоводство Пловдив Диас Корект ЕООД Диас Корект ЕООД
Диас Корект ЕООД

Счетоводна кантора Диас Корект ЕООД е специализиранa в областта на счетоводното обслужване на търговски дружества, еднолични търговци, сдружения с нестопанска цел, физически лица – свободни професии и земеделски производители.


Презентация

Диас Корект ЕООД Диас Корект ЕООД Диас Корект ЕООД Диас Корект ЕООД Диас Корект ЕООД

Диас Корект ЕООД

Диас Корект ЕООД

Счетоводна кантора Диас Корект ЕООД е специализиранa в областта на счетоводното обслужване на търговски дружества, еднолични търговци, физически лица – свободни професии и земеделски производители.

 

Целите на нашия екип са да намери най-доброто решение за вашите лични или корпоративни финанси. Диас Корект ЕООД предлага счетоводно обслужване свързано с фирменото данъчно облагане, социалното и здравно осигуряване, ТРЗ и личен състав, изготвяне и подаване на данъчни декларации, справки и годишни финансови отчети.

 

Всички услуги се извършват в офиса на Диас Корект ЕООД .

 

Диас Корект ЕООД

Счетоводство на фирми

 • Текущо счетоводно отчитане – осчетоводяване на фактури за покупки и продажби, банкови документи и други първични документи;
 • Осчетоводяване и следене на разчетните сметки, на вземанията от клиенти и на задълженията към доставчици в лева, евро и друга валута;
 • Осчетоводяване на разходите за работни заплати и осигуровки;
 • Осчетоводяване на материалните и нематериалните дълготрайни активи, изготвяне на инвентарна книга и на амортизационни планове;
 • Изготвяне на междинни счетоводни отчети;
 • Изготвяне на документи за получаване на банкови кредити;
 • Годишно приключване, оборотни ведомости, главни книги и всички видове синтетични, аналитични и хронологични счетоводни регистри;
 • Изготвяне на финансови отчети – Счетоводен баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричните потоци, Отчет за собствения капитал, Справка за дълготрайните активи и приложение за счетоводната политика;
 • Изготвяне и подаване на Годишния отчет за статистиката в Националния Статистически Институт (НСИ);
 • Изготвяне и подаване на месечни и тримесечни отчети за статистиката в НСИ в случай, че фирмата е попаднала в извадката за съответната година;
 • Подаване на Годишния финансов отчет в Търговския регистър;
 • Прилагане на подходящата база за съставяне на финансови отчети: национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия или на международните стандарти за финансово отчитане;
 • Изготвяне и подаване на декларации за Българската Народна Банка (БНБ)  за вземания и задължения към чужбина или за открити банкови сметки в чужбина;
 • Изготвяне на справки;

ТРЗ и личен състав

 • Сключване, изменение и прекратяване на трудовите договори с работниците и служителите;
 • Подаване на уведомления в НАП при сключване, изменение и прекратяване на трудови договори;
 • Подаване на декларации в НАП за започване и прекратяване на осигуряването за съдружници и самоосигуряващи се лица;
 • Изготвяне на договори за управление и контрол с управителя на дружството;
 • Подаване на месечни осигурителни декларации НАП за осигуритения доход и за дължимите осигуровки за осигурените лица (декларации 1 и 6);
 • Изготвяне на платежни нареждания към бюджета за плащане на дължимите осигурителни вноски;
 • Услуги по личен състав и водене на трудовите досиета на работниците и служителите;
 • Деклариране в Националния Осигурителен Институт (НОИ)  на болнични листове за временна неработоспособност поради общо заболяване или поради бременност и раждане;
 • Подаване на документи в НОИ за получаване на обезщетения за отглеждане на малко дете до 2 години;
 • Изготвяне на фишове за заплати;
 • Изготвяне на служебни бележки за осигурителния доход и на служебни бележки при напускане;
 • Попълване на трудови книжки и документи при прекратяване на трудов договор
 • Заверка на осигурителни книжки в НОИ за самоосигуряващите се лиц;
 • Консултации в областта на Кодекса на труда, трудовото законодателство и осигуровките.

Данъчни декларации

 • Годишна данъчна декларация по Закона за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО) за определяне на годишния данък върху печалбата;
 • Справки-декларации по ЗДДС, дневници на покупките и на продажбите;
 • VIES декларации при вътреобщностна търговия със стоки и услуги с фирми от страни-членки на Европейския съюз (ЕС);
 • Всички видове осигурителни декларации;
 • Регистриране на трудови договори, допълнителни споразумения и прекратяване на трудови договори;
 • Декларации за  местни данъци – за данъците върху недвижимите имоти, патентен данък и др.;
 • Следене на оборотите от продажбите за достигане на оборота за задължителна регистрация по ЗДДС;
 • Регистрация по ДДС;
 • Дерегистрация по ЗДДС;
 • Представителство в НАП при проверки, насрещни проверки и ревизии, данъчна защита;
 • Получване на Удостоверения от НАП.

Регистрация на фирми

 • Регистрация в Търговския регистър на Едноличен Търговец (ЕТ);
 • Регистрация на дружество с ограничена отговорност в Търговския регистър (ЕООД и ООД);
 • Запазване на име на фирма;
 • Извършване на промени в Търговския регистър по партидата на търговеца – промяна на адреса, увеличаване на капитала, прехвърляне на дружествени дялове и др.;
 • Подаване на Годишни Финансови Отчети в Търговския Регистър;
 • Получаване на Удостоверение за актуално състояние.

Административни услуги

 • Получване на удостоверения от НАП за наличия и липса на задължения;
 • Проверка на задължения в НАП;
 • Получаване на Удостоверения за актуално състояние от Търговския Регистър;

 

Диас Корект ЕООД

Цени

Нашите цени са съобразени с индивидуалните особености и изисквания на всеки клиент. Те зависят от предмета на дейност на нашия клиент, средномесечен документооборот, брой зает персонал, специфичност на счетоводните операции, както и обхвата на допълнително предоставените услуги, от които той се нуждае.

 

Ценовата ни политика е гъвкава и отворена към всеки клиент, съобразена с неговите индивидуални потребности и възможности. Стремим се да осигурим на клиентите си качествени услуги на приемливи цени.

 

ОТСТЪПКИ  за клиенти, сключили договор за месечно абонаментно счетоводно обслужване:

1. БЕЗ такса за годишно данъчно и счетоводно приключване, изготвяне на ГФО, ГДД, както и представянето им в НСИ,  НАП и ТР.

2. БЕЗПЛАТНА регистрация по ЗДДС.

3. БЕЗПЛАТНО изготвяне на УП-2 и УП-3.

4. БЕЗПЛАТНО изготвяне на служебни бележки за персонала.

 

Всички консултации, свързани със счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужването са безплатни за клиентите на счетоводна кантора ДИАС КОРЕКТ.

Моля, при запитване от Ваша страна да опишете точно дейността на фирмата, броят на банковите сметки, наличието  на валутни такива, броят на наетият персонал и на самоосигуряващите се през фирмата лица, приблизителният брой на фактурите за месец, имате ли регистрация по ЗДДС, за да можем да изградим представа за обема и сложността на дейността на фирмата, по повод на която изпращате настоящото запитване!

 

На база на изпратената информация, ние ще изчислим цена за търсената от вас услуга и ще ви изпратим конкретна оферта.

 

Счетоводство Пловдив

 

Диас Корект ЕООД

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Диас Корект ЕООД - Пловдив


Диас Корект ЕООД - Пловдив

0887 260 611 / 032 627 819

N/A

Пловдив, ул.Райко Даскалов 53

Диас Корект ЕООД

Диас Корект ЕООД