ДИЕЙТ ЕООД (Visit Website)

ДИЕЙТ ЕООД, Счетоводни и правни услуги ДИЕЙТ ЕООД, Счетоводни и правни услуги ДИЕЙТ ЕООД, Счетоводни и правни услуги
Счетоводно-правна кантора „ДИЕЙТ”

Висококачествени счетоводни и юридически услуги, в т.ч. ТРЗ услуги, данъчни и финансови консултации за нуждите на малкия и среден бизнес.

Презентация

ДИЕЙТ ЕООД Счетоводни и правни услуги ДИЕЙТ ЕООД Счетоводни и правни услуги ДИЕЙТ ЕООД Счетоводни и правни услуги ДИЕЙТ ЕООД Счетоводни и правни услуги

ДИЕЙТ ЕООД, Счетоводни и правни услуги

ДИЕЙТ ЕООД - Счетоводни и правни услуги

Основните принципи на кантората са вярно, точно и честно отразяване на стопанските операции, индивидуален подход към всеки клиент, коректни взаимоотношения, конфиденциалност.

В ерата на развиващите се технологии електроните услуги са наша дългогодишна практика. Можем да осъществим почти всички услуги по електронен път посредством електронен подпис, което от своя страна спестява много Ваше и наше време.

Нашият стремеж е да осигурим на клиентите си професионални, висококачествени услуги на справедливи и достъпни цени.

Дайте ни възможност и ние ще намерим подходящо решение за Вас!

ДИЕЙТ ЕООД, Счетоводни и правни услуги

Услуги

Счетоводни услуги

ДИЕЙТ ЕООД предлага пълен набор от счетоводни услуги под формата, както на АБОНАМЕНТНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ, така и на ЕДНОКРАТНИ СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ.

 • Сортиране, класиране и обработка на първични счетоводни документи;
 • Контрол за съответствието на първичните счетоводни документи с българското счетоводно и данъчно законодателство;
 • Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан;
 • Осчетоводяване и отразяване на стопански операции съгласно изискванията на българското счетоводно и данъчно законодателство;
 • Изготвяне и подаване на декларации по ЗДДС;
 • Изготвяне и подаване на VIES декларации;
 • Интрастат;
 • ... и много други.

Трудово-правни

Една минимална част от ТРЗ услугите, които можем да Ви предложим са:

 • Изготвяне на трудови и граждански договори, допълнителни споразумения, длъжностни характеристики, заповеди за назначаване или за прекратяване на трудови правоотношения, служебни бележки за дохода, УП – 2 и Удостоверение за доход;
 • Регистрация и прекратяване на трудови договори в НАП;
 • Изготвяне на ведомост за работна заплата;

Данъчно-осигурителни услуги

 • Изготвяне на необходими документи (декларации, справки и др.) за НАП;
 • Информиране на клиента за изтичащи срокове, касаещи НАП;
 • Данъчно и осигурително планиране и прогнозиране;
 • Консултации във връзка с данъчното и осигурителното законодателство;

Други

 • Регистрация по ЗДДС;
 • Изготвяне и подаване на декларации по ЗМДТ;
 • Подаване на справки в БНБ, съгласно Валутния закон;
 • Подготвяне на документи за насрещни проверки на клиента пред НАП;
 • Представителство при провеждане на ревизии и одити;
 • Подготвяне на документи за банкови кредити;
 • Електронно банкиране;
 • Попълване на искане за издаване на удостоверение за актуално състояние и удостоверение за липса на данъчни задължения;
 • Публикуване на финансовите отчети в Търговския регистър;
 • Сключване на договори с фондове за допълнително пенсионно осигуряване;
 • Сключване на договори със служби по трудова медицина;
 • Изготвяне документи съгласно ЗЗЛД;
 • Взимане на документи от офиса на клиента;
 • Издаване на фактури от името на клиента;
 • Консултации;

Карта

ДИЕЙТ ЕООД, Счетоводни и правни услуги

Тази фирма е регистрирана в следните категории: