Ди Ем Си Консулт (Visit Website)

Счетоводни фирми Бургас Ди Ем Си Консулт Ди Ем Си Консулт
Ди Ем Си Консулт

Коректното счетоводство от което всяка фирма се нуждае!

Презентация

Ди Ем Си Консулт Ди Ем Си Консулт Ди Ем Си Консулт Ди Ем Си Консулт

Ди Ем Си Консулт

Ди Ем Си Консулт

Ди Ем Си-Диана Маринова е регистриран счетоводител на свободна практика . Професионалист с дългогодишен опит в сферата на счетоводството, администрирането на работни заплати, данъчното и осигурително законодателство.

Ди Ем Си ще бъде вашия надежден партньор, благодарение на предлагания широк спектър от висококачествени услуги в областта на счетоводството, данъчното облагане, изготвянето на периодични отчети за целите на управлението, администрирането на работни заплати, професионална комуникация и квалифицирано представителство при ревизии и проверки от органите на държавната администрация (НАП, НОИ, Инспекция по труда и други контролни органи). Независим орган при извършването на ревизии с оглед достоверно отразяване на резултатите от междинни и годишни ревизии.

Ние сме амбициозни, креативни и с индивидуален подход към всеки клиент. Отнасяме се отговорно към всеки случай и търсим оптимално решение на всеки проблем. Практиката ни показва, че прецизната и добре организирана счетоводна отчетност, познаването на нормативната база и своевременните данъчни и правни консултации, са необходимо и важно условие за развитието на бизнеса на нашите клиенти.

Нашият девиз е: Няма по- голямо спокойствие от това да си на светло!

Ди Ем Си Консулт

Счетоводни услуги

 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан съобразно дейността на предприятието
 • Изготвяне на индивидуална стратегия за развитие на бизнеса в съответствие с изискванията на ръководството
 • Разработване на счетоводна политика
 • Съставяне на първични документи – фактури, известия към фактури, протоколи, договори, заповеди и отчети по командировки, пътни листове, платежни нареждания за бюджетни и кредитни преводи, приходни и разходни касови ордери
 • Вторична обработка на счетоводната документация на лицензиран програмен продукт
 • Поддържане на регистри : Клиенти, Доставчици, Материални наличности, Инвентарна книга, Банкови сметки, Каса по валути, Персонал, Подотчетни лица, Разчети по ДДС, Разчети за осигуровки, Разчети по застрахователи и др. съобразно конкретните нужди на ръководството
 • Изготвяне на периодични и годишни справки по описаните регистри
 • Съставяне счетоводен и данъчен амортизационен план
 • Консултиране относно правилното съставяне на счетоводни документи
 • Класиране на счетоводните документи в архивен вид
 • Съхранение на архивната информация на хартиен и магнитен носител
 • Преизчисляване на валутните наличности съгласно официалния курс на БНБ
 • Осчетоводяване на лизингови договори
 • Изготвяне на дневници и справки-декларации по ЗДДС
 • Изготвяне на VIES – декларация
 • Попълване на ИНТРАСТАТ декларация и дневник
 • Попълване на декларации по Закона за местните данъци и такси
 • Попълване на “Патентни декларации” за физически лица и еднолични търговци
 • Изготвяне на отчети – годишни и регулярни за Националния статистически институт
 • Попълване на искания за издаване на документи от приходната администрация
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации за физически и юридически лица и попълване на приложенията към тях
 • Попълване на справка за физическите лица, получили доходи, различни от трудови през годината
 • Съставяне на периодични и годишни финансови отчети по Счетоводните стандарти за малки и средни предприятия и по Международните счетоводни стандарти
 • Годишно счетоводно приключване и др.

Ди Ем Си Консулт

Труд и работни заплати

 • Изготвяне на трудови и граждански договори, допълнителни споразумения, длъжностни характеристики, заповеди за назначаване или за прекратяване на трудови правоотношения, служебни бележки за дохода, УП – 2 и Удостоверение за доход;
 • Изготвяне на ведомост за работна заплата;
 • Изготвяне и подаване на декларация образец 1 и образец 6;
 • Изготвяне и подаване на уведомления по чл. 62, ал.4 от Кодекса на труда;
 • Регистрация на болнични листове на персонала на фирмата;
 • Изготвяне на служебни бележки за дохода на лицата;
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки;
 • Регистрация на самоосигуряващи се лица;
 • Регистриране на назначените и прекратени трудови договори по Интернет.

Ди Ем Си Консулт

Други

 • Регистрации по Закона за Данък върху Добавената Стойност /ЗДДС/
 • Агенцията по Вписванията – Търговски Регистър
 • Главна Агенция Инспекция по труда
 • Взимане на документите от офиса или търговският обект на клиента

Счетоводни фирми Бургас

Тази фирма е регистрирана в следните категории: