СК Елисеева ООД ( Visit Website )

Счетоводни услуги Бургас СК Елисеева ООД СК Елисеева ООД
СК Елисеева ООД

Счетоводна къща Елисеева ООД е специализирана фирма за голям обем счетоводни, данъчни, административни и други услуги, с над 20 годишна професионална история в България, Бургаски регион.


Презентация

СК Елисеева ООД СК Елисеева ООД СК Елисеева ООД СК Елисеева ООД СК Елисеева ООД

СК Елисеева ООД

СК Елисеева ООД

Счетоводна къща Елисеева ООД е специализирана фирма за голям обем счетоводни, данъчни, административни и други услуги, с над 20 годишна професионална история в България, Бургаски регион.

 

Екипът ни решава както рутинните, така и сложно предизвикателните счетоводни и данъчни казуси, чиито решение гарантира законодателна защитеност на клиентите ни.

 

Динамика, реакция in-time, качество и отговорност - това са водещите ни критерии.

 

Направления на дейността ни:

 • Счетоводни услуги
 • Работна заплата и осигуровки
 • Данъчни консултации
 • Регистрация на фирми
 • Бизнес и управленско консултиране
 • Икономическа обосновка за кредитиране на идейни проекти
 • Финансово управление и икономически анализи
 • Съдействие и партньорство на чуждестранни граждани и фирми
 • Управление на имоти

 

Успехът на нашата фирма се измерва с успеха на клиентите ни!

 

СК Елисеева ООД

Счетоводни услуги

Нашите клиенти са фирми с различен оборот, брой работници и данъчен статус. Предмета на дейността им е свръзана с различни отрасли на икономиката, селското стопанство, транспорта, хотелиерството, търговията и туризма. Партньорствата ни са дългогодишни, основават се на коректност, фирмена тайна, качествени и ефективни отношения.

 

На бъдещите си клиенти предлагаме висококвалифицирана счетоводна услуга от специалисти с новаторски идеи и решения, покриваща всички изисквания на търсещите такива услуги и на счетоводните стандарти и законодателство в България.

 

Динамичната пазарна и икономическа бизнес среда в България правят изключително важна компетенцията и професионализма на счетоводните професионалисти, което ние Ви предлагаме. Нашата услуга ще направи възможно, собствениците и управители на фирми да съсредоточат своя потенциал в развитие на основния бизнес, освобождавайки се от грижите по счетоводство.

 

Счетоводни услуги и изготвяне на финансови отчети

Една от услугите, която предлагаме на нашите клиенти, е пълно текущо управление на тяхната финансова отчетност и изготвяне на необходимите финансови отчети. Това включва обработване на първичните счетоводни документи, поддържане на необходимите счетоводни регистри, изготвяне и преглед на данъчни декларации (по закона за ДДС или по ЗКПО), изготвяне на годишни финансови отчети, както и месечни и тримесечни отчети, необходими за ръководството на компанията.

 

Счетоводен надзор и съдействие

За клиенти, които имат собствен счетоводен екип, предлагаме услуги по контрол и анализ на въведените счетоводни документи и информация, както и съдействие при изготвяне на текущите месечните отчети, съдействие при приключване на финансовата година и при изготвяне на годишните финансови отчети и данъчни декларации. В допълнение предлагаме услуги по годишен преглед на счетоводните отчети, както и ръководство при изготвяне на задължителната годишна инвентаризация; предлагаме също обучение и оценка на счетоводния персонал.

Данъчни казуси

Данъците са неделима част от всеки бизнес. Данъчните ни специалисти предлагат професионално съдействие в следните направления: национално и международно данъчно законодателство, ДДС, мита, данък върху общия доход, социално осигуряване, местни данъчи и такси.

 

Корпоративен данък и ДДС

Услугите ни не се ограничават само до изготвяне и подаване на ежемесечни и годишни данъчни декларации. Информираме и консултираме нашите клиенти по въпроси, свързани с промените на данъчното законодателство и правилното тълкуване и прилагане в съответния бизнес.

 

Представяне на клиенти пред данъчни и съдебни власти

Тълкуването на данъчните закони и наредбите за приложението им не винаги е еднозначно и често става причина за административни, данъчни и съдебни санкции. В случаите на противоречия, нашите специалисти изготвят становища, възражения и коментари към страните.

Ние оказваме съдействие при данъчни ревизии, като това включва подготвянето на писмени пояснения, коментари и жалби от страна на клиента до съдебните власти.

 

Международно данъчно облагане

Нашата фирма активно участва в предлагането на съвети, свързани с оптимизирането на данъците в сферата на международната търговия. Нашите услуги в областта на международното данъчно облагане включват:

 • Данъчно структуриране
 • Консултиране по прилагането на спогодбите за избягване на двойно данъчно облагане
 • Консултации относно различните форми на юридически статут при инвестиране в страната – компания или филиал

Обработка на заплати и осигуровки

Този аспект от нашата дейност предлагаме и извършваме както на фирми, чието счетоводство е наша грижа, така и на компании, които имат свой счетоводен отдел, но искат да запазят като управленска тайна размерът на възнагражденията на всеки отделен свой работник и служител.

 

Екипът ни има потенциала да поеме обработката на работните заплати и осигуровки на големи компании със собствен счетоводен отдел, които искат размера на заплатите да останат договореност само между работник - ръководител, което съхранява професионалния климат.

 

Нашите услуги по администриране на работните заплати включват:

 • Ежемесечно изчисляване на нетните възнаграждения и дължимите данъци, социални и здравни осигуровки;
 • Изготвяне на платежните документи;
 • Обслужване на специална банкова сметка на името на клиента, която се използва само за изплащане на работните заплати;
 • Изготвяне и администриране на всички справки и документи свързани с работните заплати и осигуровки.

Също така ние можем да действаме като посредници при изплащане на възнаграждения, когато се изисква строга поверителност на информацията, свързана с работната заплата на висши ръководни длъжности.

Регистрация на фирми

Въз основа на значителния ни опит ние предлагаме на нашите клиенти пълен набор от съвети и съдействие при регистрацията на фирми, включително:

 • Избор на корпоративна форма;
 • Изготвяне на документи за регистрации на фирми, дружества, фирмени клонове и представителства;
 • Извършване на необходимите вписвания и регистрации на фирми съгласно българското законодателство;
 • Съдействие при провеждане на общи събрания на акционери/съдружници, увеличаване и намаляване на дружествен капитал и други корпоративни промени, изготвяне на всякакви дружествени документи (устави, дружествени договори и други);
 • Съдействие при осъществяване на сделки с търговски предприятия и всякакви видове преобразувания и преструктурирания (сливане, вливане, разделяне, отделяне, промяна на правната форма и други);
 • Счетоводно и финансово управление на вече регистрираните фирми.

Услуги за чужди граждани

В процеса на глобализация компаниите все по-често развиват своя бизнес в различни държави. Стартирането на бизнес в дадена държава често е свързано с редица трудности, за които ние сме готови да съдействаме.

 

Услугите, които предлагаме включват:

 • Предоставяне на офис адрес и телефон;
 • Консултации за правилата, произтичащи от Българското законодателство свързани с развиване на бизнес от чуждестранни граждани;
 • Данъчно облагане и възнаграждения;
 • Социално осигуряване;
 • Водене на счетоводна отчетност и управление на фирми;
 • Съвети и помощ във връзка със социалното осигуряване;
 • Доверително управление на имоти и друга собственост.

Управление на имоти

Консултантите ни в областта на управление на недвижими имоти могат да превърнат вашите имоти от източник на разходи в конкурентно предимство за компанията.

 

Нашето портфолио от услуги в тази сфера покрива пълния цикъл от дейности, свързани с управлението на недвижими имоти - от първите стъпки по проекта, през администриране на оперативната дейност и документацията по имота, до осигуряване на финансиране и продажбата на имота.

Текущо управление на имоти и имущество

 • Счетоводно обслужване на управлявания имот/имущество;
 • Обслужване на сметки по поддръжка;
 • Отдаване под наем на управлявания имот;
 • Събиране на приходи от наеми;
 • Обслужване на данъци, такси и др. разходи по имота;
 • Изготвяне на отчети и годишни данъчни декларации.

Техническо управление и обслужване на имоти и имущество

 • Наблюдение на състояниетo на имота;
 • Създаване и и изпълнение на план за поддръжка;
 • Управление и координация на ремонтни дейности и отстраняване на аварии;
 • Управление на взаимоотношенията със застрахователи и други институции.

Други услуги по управление на имоти и имущество

 • Управление на инвестиционни проекти;
 • Администриране на всички документи - договори, застрахователни полици, гаранционни договори и т.н.;
 • Създаване на наемни договори, служебни договори и др. от гледна точка на възложителя;
 • Изготвяне на копия и изпращане на документи.

 

Тази наша услуга е отворена и дава възможност за извършване на дейности, непредвидени в нашето портфолио.

 

Счетоводни услуги Бургас

 

СК Елисеева ООД

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


СК Елисеева ООД - Бургас

СК Елисеева ООД - Бургас

056 842 174 / 0888 425 239

N/A

Бургас, ул. Мара Гидик 8, ет.4

СК Елисеева ООД

СК Елисеева ООД