Cчетоводна къща Евробаланс ООД ( Visit Website )

Счетоводни къщи София Cчетоводна къща Евробаланс ООД Cчетоводна къща Евробаланс ООД
Cчетоводна къща Евробаланс ООД

Нашата цел бе да обединим дългогодишния ни практически опит, придобит в едни от най-големите външнотърговски дружества и съвременните аспекти и перспективи в счетоводните практики...

Презентация

Cчетоводна къща Евробаланс ООД Cчетоводна къща Евробаланс ООД Cчетоводна къща Евробаланс ООД Cчетоводна къща Евробаланс ООД Cчетоводна къща Евробаланс ООД

Cчетоводна къща Евробаланс ООД

Cчетоводна къща Евробаланс ООД

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

Обслужвайки десетки клиенти от различни браншове, за нас няма тайни в счетоводството и данъците. Нашите служители имат богат опит, който умело прилагат в работата с нашите клиенти.

 

ОТГОВОРНОСТ

В нашите договори с клиентите е лимитирана отговорността за всички грешки по наша вина. Това не може да бъде уговорено с никой главен счетоводител на трудов договор.

 

ЛОЯЛНОСТ

Ние правим всичко необходимо, за да защитим правата на клиентите си пред данъчната администрация, осигурителния институт и други местни институции, постигайки винаги оптимални решения и резултати.

 

ИЗГОДА

Възнаграждението, което бихте ни заплащали, е значително по-малко от разходите за Вашите счетоводители, техните работни места и компютри, нужния им софтуер, консумативи, абонаменти и обучения.

 

ГЪВКАВОСТ

Ние предлагаме изключителна гъвкавост и бързина в своята работа и за разлика от служителите, наети по трудов договор, ние не излизаме в отпуск и не боледуваме.

 

Ние обслужваме клиентите си с удоволствие !

 

Cчетоводна къща Евробаланс ООД

Счетоводни къщи София

Cчетоводна къща Евробаланс, предоставя пълно съдействие за финансовите и данъчните операции на клиента със собствен висококвалифициран персонал

Първична обработка на счетоводни документи:

 • Изготвяне на Сметкоплан.
 • Обработка на първичната документация: сметки, задължения и вземания, дълготрайни и недълготрайни активи.
 • Обработка на разходните отчети, включително бизнес пътувания.
 • Парични потоци.
 • Изготвяне на платежни документи.

Приключване на отчетен период:

 • Месечен, тримесечен, междинен или годишен финансов отчет.
 • Анализ задължения на длъжници / кредитори.
 • Оборотна ведомост.
 • Изработвне на дневник на Продажби и Покупки.

Бизнес, данъчни и корпоративни начисления:

 • Поддръжка на данъчни регистри.
 • Баланс, печалба и загуба, други отчети за Националната агенция за приходите.
 • Изготвяне и анализ на данни за ДДС и данък върху недвижимите имоти.
 • Данъчно счетоводство, изчисляване на данък печалба, съставяне на данъчни декларации.
 • Създаване на фирменото счетоводство за клиента, включително и изготвянето на финансови отчети в съответствие с международните стандарти.

Други дейности в областта на счетоводството:

 • Отчетност на финансирането и заемите.
 • Изготвяне и подаване на статистически отчети.
 • Изготвяне на Интрастат и VIES декларации.
 • Представителство пред данъчни, общински, държавни и др. органи (съгласно пълномощно).
 • Преразглеждане и подобряване на счетоводните политики, развитие на методологията на счетоводната отчетност.
 • Разработване и прилагане на процедурите за обмен на данни между бизнеса и счетоводния офис.
 • Организирането и предоставянето на методическа подкрепа на персонала на клиента.
 • Участие в извършването на одити.

Обработка на заплати

Точна и навременна обработка и отчитане на работната заплата, в пълно съответствие с местните наредби и глобалните корпоративни политики на Вашата компания, изискват финансови и човешки ресурси, професионален персонал със специализирани умения и опит, както и специализиран софтуер. Истинската алтернатива за обработка на работните заплати във Вашата компания e да я възложите на професионалисти.

Предимства за Вашия бизнес:

Повишаване на ефективността чрез фокусиране на ресурсите на компанията Ви върху основния бизнес.

 

Освобождавайки капацитет, отдел Човешки ресурси ще бъде в състояние да се концентрира върху по-високи приоритетни задачи.

 

Достъп до натрупаните знания и методологическа база на изпълнителя

 

Базирано на нашия опит и доказано познаване на методологията в обработката на работни заплати, Счетоводна къща Евробаланс постоянно проследява промените в законодателството, провежда редовни проверки на персонал и организира вътрешни обучения и професионално усъвършенстване на знанията.

 

Гъвкавост в управлението на човешките ресурси и контрол върху числеността на персонала

 

Когато една компания расте, или се подлага на структурна реорганизация, или е насочена към сливане/придобиване, ТРЗ аутсорсинга елиминира необходимостта да се наема, обучава и мотивира нова група специалисти – можете да разчитате на нас като професионален доставчик, за да ви подкрепим в развитието на Вашия бизнес.

 

Подобрено качество на операции с гарантирана скорост и точност

 

Аутсорсингът помага да се подобри точността на обработените данни и отчети и да се уверите, че всички искания са изпълнени своевременно. Счетоводна къща Евробаланс носи пълна отговорност за качеството и навременността на обработка на заплатите.

 

Строга поверителност на информацията

 

С подписването на договор със Счетоводна къща Евробаланс, можете да бъдете сигурни, че информацията за заплатите на Вашите служители ще бъде напълно защитена. Специален член от нашия договор гарантира поверителността на информацията; можем да подпишем и допълнително споразумение за неразкриване на информация по искане на клиента.

Нашите услуги по Труд и Работна Заплата /ТРЗ/ включват следните функционални области:

• ТРЗ изчисляване, включително калкулиране на данъци и вноски, бонуси и компенсации.
• Изготвяне на банкови нареждания за превеждане на заплатите на служителите, данъците и осигуровките.
• Подготовка на законовите форми за отчитане пред регулаторните органи.
• Изготвяне и изпращане на фишове за заплати.

В процеса на предоставяне на услугите, ние сме сигурни, че са изпълнени следните условия:

• Период на предоставяне на услугите – два пъти в месеца по начин договорен с клиента.
• Стандартен срок на предоставянето на услугите – до пет работни дни.
• ТРЗ пренос на данни под формата на документи и файлове в какъвто формат изисква клиента.

 

Данък Добавена Стойност в България:

 • ДДС в България е 20%. Налице е намалена ставка от 9% за туристически услуги.
 • ДДС се дължи върху стоки и услуги в България, както и върху вноса в България.
 • Износът от България е освободен от ДДС.
 • Приходите от финансови услуги, като например за застраховка и банкови услуги са освободени от ДДС. Правните консултации са освободени от ДДС, когато са предмет на условията, посочени в закона.
 • Всеки бизнес, който има оборот над 50 000 лв в предходните 12 месеца трябва да се регистрира по ДДС. Доброволна регистрация е възможно по всяко време.

Данъчна защита

Ние може да ви помогнем в следните случаи:

 • съвети за това как да подобрите Вашия годишен данък
 • данъчно планиране
 • проверка на данъчните изчисления
 • попълване на годишна данъчна декларация
 • подготовка на запитвания и жалби
 • калкулации за корпоративен данък
 • изчисляване на данъци и пълна корпоративна и лична данъчна консултация

Одит

Одит на финансови отчети, изготвени в съответствие с изискванията на МСФО / НСС

Одитът на финансовите отчети е в съответствие с конкретна финансова рамка за отчитане (МСФО – международните стандарти за финансово отчитане или НСС – Национални счетоводни стандарти), както и всички приложими закони в България. Нашият независим подход и високо професионален екип гарантира, че нашите клиенти нямат просто технически коректен финансови отчети, но също така и отчети, които са съобразени с всички съответни разпоредби и най-новите практики в областта.

 

Вътрешен одит

Извършвани от професионалисти, с едно по-задълбочено разбиране на бизнес културата, системите и процесите. Дейността по вътрешен одит гарантира, че вътрешните проверки на място са достатъчни, за да се смекчат рисковете, процесите на управление са ефективни и организационните цели и задачи са изпълнени.

Юридически услуги

Чрез партньорство с адвокатско дружество “Георгиев, Максимова и Динков”, ние можем да Ви предложим комплексни правни услуги, свързани с всички аспекти на Вашия бизнес.

 

Партньорите ни са регистрирани адвокати, с научни степени, придобити в България, Франция, Великобритания и Холандия. Партньорите имат значителен правен опит в България и чужбина. Имат опит в две от водещите юридически кантори в България – KPMG и LANDWELL, правната кантора на PricewaterhouseCoopers в България.

 

Адвокатската кантора е в състояние да Ви помогне в области, които са най-важни за фирмите, работещи както на вътрешния така и на международните пазари, като например:

 • Корпоративно право
 • Проектно финансиране
 • Търговския закон
 • Сливания и придобивания
 • Енергетика и природни ресурси
 • Анти-тръстовото право
 • Индустриална собственост
 • Съдебени спорове
 • Чуждестранните инвестиции
 • Дю дилиджънс, преди и след сделката правна помощ
 • Трудово право

 

Карта

 

Cчетоводна къща Евробаланс ООД

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Cчетоводна къща Евробаланс ООД - София

Cчетоводна къща Евробаланс ООД - София

02 9 807 747

София, ул. Карнеги 10, офис 1

N/A

Cчетоводна къща Евробаланс ООД

Счетоводна къща Евробаланс успешно предоставя на своите клинти – дружества с българско и международно участие, голям набор от финансово-счетоводни услуги. Сред клиентите ни се открояват утвърдени инвеститори от Дания, Холандия, Финландия, Германия, Австрия, Великобритания, Франция, Унгария, Чехия, Полша, Гърция и Румъния.

 

Сред нашите клиенти има физически и юридически лица, дружества с нестопанска цел, компании от широка палитра отрасли като търговия, услуги, туризъм, ресторантьорството, рекламата, IT технологии, инженерингова и проучвателна дейнст, финансови услуги, възобновяемите енергийни източници.

 

Имаме клиенти в най-големите градове на България – София, Пловдив, Варна, Бургас.

 

Свържете се с нас и се присъединете!

Cчетоводна къща Евробаланс ООД