Фин Консулт 5 ООД   ( Visit Website )

Счетоводна къща Фин Консулт 5 ООД e създадена през 1997 година и работи в сферата на счетоводното обслужване. "Счетоводна къща Фин Консулт 5 ООД има вече изградени традиции и най-важното, индивидуален подход към всеки клиент. Наши клиенти са както физически лица, така и различни търговци ( ЕТ, ООД, АД ), всеки с собствена специфика, структура и изисквания .

 

Нашата основна цел е:

 • да предлагаме висококачествени, ценово обосновани счетоводни услуги;
 • да бъдем гъвкави в съвременните условия на динамични промени на действащото законодателство в Република България;
 • да работим с индивидуален подход към всеки клиент;
 • да бъдем прецизни и коректни;
 • да осигуряваме сигурност и спокойствие на нашите клиенти;
 • да осигуряваме своевременна информация, която да улеснява управлението на бизнеса и вземане на решения;
 • да защитаваме интересите на клиента;
 • да пестим времето на клиента;

Счетоводни услуги

 • Разработване на методология за организация на счетоводната отчетност и документооборота на фирмата, според изискванията на ръководството;
 • Изготвяне на предложение за  индивидуална счетоводна политика;
 • Съставяне на индивидуален сметкоплан ;
 • Изготвяне на ДАП /Данъчен амортизационен план/ и САП /Счетоводен амортизационен план/ и  начисляване на амортизации;
 • Ежемедечно обработване (класиране и осчетоводяване)  на :
  • покупни и продажни фактури за месеца;
  •  извлеченията от банковите сметки на дружеството;
  •  отчетите от касовите апарати на дружеството;
  • на документи за командировка в страната и в чужбина;
  • други документи, касаещи текущата дейност на дружеството / договори за наем, договори за юридически услуги, нотариални такси и др/;
  • движение на складовите наличности.
 • Изготвяне и подаване в ТД на НАП по електронен път на дневници за покупките, продажбите и справка-декларация, съгласно ЗДДС  ;
 • Подготвяне на документи за насрещни проверки на клиента и проверки за възстановяване на ДДС от ТД на НАП;
 • Изготвяне на междинни отчети и текущи справки (баланси, отчети за приходи и разходи,оборотни ведомости и др.), според изискванията на фирмата.
 • Годишно приключване на финансовата година и изготвяне на годишните финансови отчети (ГФО) по Националните счетоводни стандарти или Международните стандарти за финансова отчитане, съгласно условията на договор за счетоводно обслужване;
 • Изготвяне на годишните финансови отчети (ГФО) на клиенти без абонаментно обслужване, въз основа на предоставени счетоводни регистри, оборотни ведомости и счетоводна политика;
 • Изготвяне и подаване на годишните данъчни декларации, съгласно изискванията на ЗКПО и ЗОДФЛ на клиенти с абонаментно обслужване ;
 • Изготвяне и подаване на годишните данъчни декларации на клиенти без абонамент;
 • Изготвяне и подаване на годишните отчети в Националния статистически институт;
 • Изготвяне и подаване на годишните отчети в Агенцията по вписванията.

Тази фирма е регистрирана в следните категории:Фин Консулт 5 ООД
0888/ 593 610
N/A
София , ул. Бойчо Войвода 3

Трудово-правни услуги

 • Изготвяне на трудови договори и подаване на уведомления в ТД на НАП;
 • Изготвяна на заповеди за помени и прекратявания на сключените трудови договори;
 • Изготвяне на ведомости за заплати;
 • Изготвяне и подаване на декларации 1 и 6 в ТД на НАП;
 • Изготвяне на платежни нареждания за дължимите осигурителни вноски  и данъци;
 • Обработка на болнични листове и подаването им в НОИ;
 • Попълване на трудви книжки и заверка на осигурителни книжки;
 • Изготвяне на служебни бележки и УП .

Консултации

 • Консултации относно данъчното и трудовото законодателство.
 • Консултации относно данъчния и счетоводен ефект на отделни сделки;
 • Консултации във връзка с вземане на управленски решения относно инвестиционната и финансова политика на дружеството;
 • Консултации във връзка с инвестиционни намерения на Международните фондови пазари.