Геоета ЕООД

 • Геоета ЕООД

  Геоета ЕООД

  Изработване на проекти за изменение на кадастрални карти

Геоета ЕООД

Геоета ЕООД

„ГЕОЕТА“  е геодезическа фирма, извършваща целия набор от геодезически услуги, предлагани на пазара - геодезическо заснемане на имот, на сграда, на парцел и на всякакъв вид други обекти, създаване на проекти за вписване и нанасяне на изменения в кадастралната карта, вертикално планиране и проектиране на обекти, трасиране на сграда, имотни граници и всякакви други обекти, GPS измервания.

Собственикът на фирмата инж. Асен Иванов е член на камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) и камарата на инженерите по геодезия (КИГ). Притежава Пълна проектантска правоспособност по част Геодезия.

 • Изработване на проекти за изменение на кадастрални карти
 • Трасиране на парцели /имотни граници
 • Делби на поземлени имоти
 • Трасиране на сгради / даване на строителна линия и ниво
 • Заснемане на изградени сгради и подземни комуникации
 • Изработване на Подробни устройствени планове (ПЗ ,ПР,ПРЗ)
 • Изработване на топографски планове
 • Изработване на трасировъчни планове
 • Изработване на проекти за вертикално планиране
 • Изработване на нивелетни проекти
 • Заснемане на фасади  и изработване на 3-D модел на сгради