Геопрециз Инженеринг ООД  ( Visit Website )

"ГЕОПРЕЦИЗ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД – ЕДНА ОТ ВОДЕЩИТЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ФИРМИ В БЪЛГАРИЯ

Фирмата е регистрирана през 1990г. като К.Ф. "Геопрециз". През 1994г. е пререгистрирана като "Геопрециз Инженеринг" ООД.  Фирмата има богат опит в сферата на геодезията – кадастър, регулация, земеразделяне, трасиране, изследване на деформации, геодезически дейности при проектиране, анализи, проучвания  и др.    

Фирмата разполага с високо квалифициран персонал с богат технически опит. В нея работят специалисти с възможности за бързо, прецизно и качествено изпълнение на поставените им задачи на базата на дългогодишния им опит, с възможности за уточняване на технологията за изпълнение на тази дейност и за анализ на наличната информация.

Всички сътрудници са с инженерно-техническо и средно техническо образование. Управителят на фирмата е бивш научен сътрудник, съуправителят – професор дтн.

По-значителни обекти,  които фирмата е изпълнявала, а някои продължава да изпълнява са:

 • Изследване на деформациите в района на Мировското солно находище край гр. Провадия, където са извършени и обработени от 1990г до този момент 31 наблюдателни цикъла
 • Изследване на деформациите в района на АЕЦ Козлодуй, където са   извършени и обработени от 1998г до този момент 5 наблюдателни цикъла
 • Определяне на локалните деформации в района на солното находище Мерсин в Република Турция. На този обект, който се работи от 2000 г, има извършени и обработени до този момент 23 наблюдателни цикъла.
 • Изследване на хоризонтални и вертикални премествания върху почти всички свлачища в Северна България
 • Прецизна нивелация на два главни нивелачни хода от Първокласната нивелачна мрежа на България (Добрич – Дуранкулак – Варна)
 • Кадастрално заснемане на съществуващи газопроводи, съобщителни линии, оптични магистрали и електропроводи, съоръжения към тях, изготвяне на техническа документация за временно наемане на земеделските земи, засегнати от строителството на оптични  магистрали в България

Фирмата има всички необходими лицензи да извършва геодезически и проектантски дейности.
Фирмата е сертифицирана със система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008.

Контакти

гр. София

гр. Провадия

Адрес: гр. София, бул. „Христо Смирненски” 1, Ректорат на УАСГ, ет.5, офис 518 ÷ 527

Тел.:02/ 866 91 53; 02/ 865 68 74
Тел/факс: 02-866-91-53, 02-865-28-17
GSM: 0898/ 613 246 - инж. Г. Райнов - Управител

 

Адрес: гр. Провадия, кв. „Север”, бл.14, вх. Г, ет. 5, ап. 62

Тел.:0518/ 429 02
GSM:0898/ 715 516 - Каранфилка Хинева    

 

 

Обекти и оборудване

Геопрециз Инженеринг ООД Геопрециз Инженеринг ООД Геопрециз Инженеринг ООД
     
Геопрециз Инженеринг ООД Геопрециз Инженеринг ООД Геопрециз Инженеринг ООД
     
Геопрециз Инженеринг ООД Геопрециз Инженеринг ООД Геопрециз Инженеринг ООД

Тази фирма е регистрирана в следните категории:

Геопрециз Инженеринг ООД
Геопрециз Инженеринг ООД
02/ 866 91 53; 0898/ 613 246
Геодезия
София, бул. „Христо Смирненски” 1

Предмет на дейност:

 • Създаване  на прецизни геодезически мрежи с различно предназначение. Всички дейности, свързани с изграждане и координиране на геодезически мрежи с всякакво предназначение и работни геодезически мрежи за всякакви цели.
 • Изработване и поддръжка на кадастрални карти и извършване на всички видове измервания, свързани с кадастъра
 • Изготвяне на подробни устройствени планове (ПУП)
 • Геодезически работи при проектиране на различни съоръжения
 • Инженерно-геодезически измервания за линейни обекти от газопреносната мрежа, оптични магистрали, кабелни мрежи, пътища, автомагистрали, телекомуникационни съоръжения, въжени линии и др.
 • Дейности свързани с проектиране,изграждане и въвеждане в експлоатация на ветрогенератори
 • Дейности свързани с проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на фотоволтаични електроцентрали
 • Геодезически работи на акваторията на реки, язовири и континенталния шелф
 • Геодезически дейности в геологопроучвателната и добивната промишленост
 • Изследване на пространствени деформации на съоръжения, сгради, терен
 • Всички необходими дейности свързани с промяна на предназначението на земеделски земи
 • Кадастър на населени места и промишлени площадки - подземен и надземен
 • Заснемане на кариери и изкопни работи и изчисляване на обеми
 • Консултации по геодезически проблеми
 • Участие в технически експертизи
 • Земеразделяне, поддържане на карти на възстановената собственост (КВС),  комасация