КМИ ООД ( Visit Website )

КМИ ООД КМИ ООД КМИ ООД
КМИ ООД

KMI Ltd е първата българска компания която предлага професионални аутсорс услуги за управляващи дружества, инвестиционни посредници, хедж фондове и други компании за колективно инвестиране...


Презентация

КМИ ООД КМИ ООД КМИ ООД КМИ ООД КМИ ООД

КМИ ООД

КМИ ООД

KMI Ltd е създадена в началото на 2008г. от екип опитни финансисти с глобална финансова практика.

 

KMI Ltd е първата българска компания която предлага професионални аутсорс услуги за управляващи дружества, инвестиционни посредници, хедж фондове и други компании за колективно инвестиране.

 

През всички тези години, ние се стремим да усъвършенстваме услугите ни, съобразно желанията на клиентите ни и законовите изисквания. Притежаваме нужния опит, за да посрещнем заедно с Вас, всякакви трудности във бизнеса Ви.

 

Защо да изберете нас:

 • Защото притежаваме дългогодишен опит в счетоводната отчетност
 • Защото сме гъвкави и можем да бъдем полезни за компании от всеки бранш
 • Защото се съобразяваме с желанията на клиентите си
 • Защото предлагаме най-добрите цени

Екип

Ръководният екип на KMI Ltd се състои от хора придобили професионалния си опит, работейки дълги години за водещи финансови компании в Ню Йорк, Амстердам, управлявайки вътрешни активи на финансови институции, както и съветвайки клиенти по сделки за сливания и поглъщания на компании (M&A), откупувания на фирми (LBOs), рекапитализации, проектно финансиране, структурирано финансиране, първично и вторично емитиране на акции.

 

Иво Марчоков, CFA

Основател, Управляващ партньор

 

Иво Марчоков е основател и управляващ партньор на KMI Ltd, както и съдружник в УД Аврора Кепитъл АД. През периода 2003 – 2009 Иво Марчоков е заемал позициите на Ръководител отдел Управление на риска и инвестиционен консултант в УД Карол Капитал Мениджмънт ЕАД и в последствие в УД Аврора Капитал АД. Иво Марчоков има богата експертиза в разработването и имплементирането на методологии за управление на риска, софтуерни решения за управление и оптимизация на инвестиционни портфейли, както и богат опит в моделирането на сценарии за оценка на компании. Иво Марчоков има отлична експертиза в следните програмни езици: Visual Basic, C# and Matlab.

 

Иво Марчоков също е заемал позицията на Account Manager за TMF Fund Administrators B.V. в офисите им в Ротердам и София.

 

От 2008г. Иво Марчоков е пълноправен член на международната CFA асоциация, както и лицензиран инвестиционен консултант от Комисията за финансов надзор. Иво Марчоков има бакалавърска степен по Международни икономически отношения и бакалавърска степен по Счетоводство от Университета за национално и световно стопанство, София.

 

КМИ ООД

Услуги

Администриране на Фондове

 

KMI Ltd предлага пълния набор от услуги по учредяване, стартиране и административно обслужване дейността на предприятия за колективно инвестиране:

 • Изготвяне на пълен набор документи по учредяване и получаване на лиценз от съответния надзорен орган за организиране и управление на предприятие за колективно инвестиране
 • Административно обслужване бек офис дейността на предприятие за колективно инвестиране
 • Административно обслужване счетоводната дейността на предприятие за колективно инвестиране
 • Административно обслужване дейността по управление на риска на предприятие за колективно инвестиране

 

Счетоводно обслужване и данъчни консултации

 

KMI Ltd предлага професионални счетоводни и данъчни консултантски услуги във всички области, свързани с финансово-счетоводните процеси в една организация – счетоводство, финансово и данъчно консултиране, труд и работна заплата на служители и управленския екип.

 

KMI Ltd ще Ви предостави услуги, които напълно отговарят на нуждите Ви и ще ви помогне да използвате счетоводната информация за по-добро управление на вашия бизнес.

 

Ние предлагаме комплексно счетоводно обслужване за предприятия от всички сфери на икономиката.

 • Месечно осчетоводяване на документация и информация, съгласно приложимите Национални и Международни счетоводни стандарти
 • Организиране отчитане на корпоративни данъци и ДДС
 • Комуникация и представителство пред данъчната администрация
 • Изготвяне на междинни финансови отчети за целите на управлението
 • Годишно счетоводно приключване и изготвяне на пълен набор от документи
 • Индивидуални консултации при стартирането на нов бизнес
 • Счетоводни политики: Разработване и прилагане на счетоводните политики и / или счетоводната политика на Дружеството съгласно МСФО или местни счетоводни стандарти.
 • Отчетност за мениджмънта: Изготвяне на отчети за управлението по изискване на клиентите;разработване и внедряване на политики и процедури по контрол на разходите;
 • Бюджетиране: Изготвяне на бюджети и бюджетна отчетност; разработване и внедряване на системи за бюджетиране.
 • Персонализирани услуги: Финансов анализ, оценка и оптимизация на вътрешната организация на Дружеството.

 

@MPULS – Фондове

 

@MPULS - Фондове е първият софтуерен продукт специализиран изцяло в обслужване дейностите на един договорен фонд/инвестиционно дружество. Софтуерът предлага пълната гама от функционалности, необходими за обслужване на следноте дейности:

 • Фронт офис(изтегли презентация)
 • Бек офис (изтегли презентация)
 • Счетоводство (изтегли презентация)

Портфейлен мениджмънт и отчетност (изтегли презентация)

 • Управление на риска (изтегли презентация)

 

@MPULS – Доверително управление

 

@MPULS – ДУ е софтуерен продукт, насочен към обслужване и администриране на дейността по доверително управление в дадено управляващо дружество/инвестиционен посредник:

 • Фронт офис модул за регистрация на клиенти, клиентски нареждания, клиентски договори
 • Възможност за създаване, подръжане и оценка на богат набор от финансови инструменти: акции, облигации, опции, форуърди, суапи, валутни двойки
 • Възможност за създаване и подържане на множество клиентски сметки в различна валута
 • Подържане на отчетност в оригинална валута на клиентската сметка
 • Изчисляване на доходност по отделни позиции в клиентския портфейл, както и за целия портфейл
 • Изчисляване и начисляване на такси за управление/такси добро управление съгласно индивидиалните условия по клиентския договор

 

@MPULS – Фактури

 

@MPULS – Фактури е софтуерен продукт, обслужващ дейността по издаване на фактури във всяко едно дружество. Продуктът позволява:

 • Регистрация на контрагенти доставчици
 • Изготвяне на фактури, съобразени с българското законодателство
 • Справки за вече издадени фактури/редакция на данни
 • Възможност за издаване на двуезични фактури

 

Карта

 

КМИ ООД

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


КМИ ООД - София


КМИ ООД - София

0897 937 795 / 02 418 68 22

София, ул. Триадица 5Б, ет. 5

КМИ ООД

КМИ ООД