Кей Пи Кансълтинг ЕООД

 • Кей Пи Кансълтинг ЕООД

  Кей Пи Кансълтинг ЕООД

  Кей Пи Кансълтинг ЕООД е учредена през 2003 г. Фирмата предлага абонаментно счетоводно обслужване с пълен набор от счетоводни услуги, както и индивидуални консултации по договаряне. Предлагаме счетоводни услуги за фирми от малкия и среден бизнес, както и услуги за физически лица.

 • Кей Пи Кансълтинг ЕООД

  Кей Пи Кансълтинг ЕООД

  Кей Пи Кансълтинг ЕООД е учредена през 2003 г. Фирмата предлага абонаментно счетоводно обслужване с пълен набор от счетоводни услуги, както и индивидуални консултации по договаряне. Предлагаме счетоводни услуги за фирми от малкия и среден бизнес, както и услуги за физически лица.

 • Кей Пи Кансълтинг ЕООД

  Кей Пи Кансълтинг ЕООД

  Кей Пи Кансълтинг ЕООД е учредена през 2003 г. Фирмата предлага абонаментно счетоводно обслужване с пълен набор от счетоводни услуги, както и индивидуални консултации по договаряне. Предлагаме счетоводни услуги за фирми от малкия и среден бизнес, както и услуги за физически лица.

 Кей Пи Кансълтинг ЕООД

Кей Пи Кансълтинг ЕООД

Кей Пи Кансълтинг ЕООД е учредена през 2003 г. Фирмата предлага абонаментно счетоводно обслужване с пълен набор от счетоводни услуги, както и индивидуални консултации по договаряне. Предлагаме счетоводни услуги за фирми от малкия и среден бизнес, както и услуги за физически лица.

Абонаментното ни обслужване включва:

 • Ежемесечно осчетоводяване на покупни и продажни фактури
 • Обработка на отчети от касовите апарати;
 • Обработка на банковите извлечения
 • Изготвяне  и подаване на дневниците за покупки, продажби; справка-декларация по ЗДДС; VIES  декларации
 • Изготвяне на данъчен амортизационен план и счетоводен амортизационен план на дълготрайните активи;
 • Подготовка на документи за данъчна ревизия, насрещна проверка и т.н.;
 • Изготвяне и подаване на Годишни финансови отчети;
 • Обработка на документи, касаещи текущата дейност на фирмата- плащания по договори, нотариални и др. такси и т.н.
 • Абонаментното ни обслужване включва и ТРЗ услуги, например:
 • Изготвяне на ведомости за заплати;
 • Попълване на платежни нареждания за осигурителните вноски и ДДФЛ;
 • Изготвяне и подаване на Декларации Обр. 1 и 6;
 • Изготвяне на трудови договори и допълнителни споразумения към тях,
 • Изготвяне на длъжностни характеристики;
 • Изготвяне и заверяване на трудови книжки на служителите;
 • Поддържане на трудови досиета на служителите;
 • Изготвяне на заповеди за прекратяване на трудови правоотношения;
 • Изготвяне и подаване в НАП на уведомленията по чл. 62 от КТ за новоназначени, преназначени или напуснали служители;
 • Обработка на болнични листове и подаване в НОИ;
 • Изготвяне на справка за полагаем и ползван платен годишен отпуск от служителите;
 • Изготвяне на справка за трудови възнаграждения и осигуровки на фирмата;
 • Изготвяне на служебни бележки и др. справки за служителите на фирмата.

Други услуги, извън абонаментно обслужване, с които можем да Ви бъдем полезни:

 • Подготовка на документи за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност;
 • Подготовка на документи за регистрация и пререгистрация на фирми в Агенция по вписванията;
 • Подготовка и подаване на документи в НОИ;
 • Подготовка и подаване на документи в комисията за защита на личните данни;
 • Изготвяне и подаване на Декларация по чл.15 в Инспекция по труда
 • Изготвяне на справки и отчети по заявка;
 • Изготвяне на заповеди, свързани с дейността на фирмата
 • Изготвяне на договори;
 • Изготвяне на декларации, съгласно ЗМДТ, ЗДДФЛ и др.;
 • Консултации и изготвяне на документи за данъчни облекчения за физически лица;
 • Консултации и изготвяне на документи за данъчно облекчение за млади семейства;
 • Консултации и изготвяне на документи за възстановяване на надвнесен данък общ доход по годишна данъчна декларация;

Карта