Счетоводна кантора Крамар-М

 • Счетоводна кантора Крамар-М

  Счетоводна кантора Крамар-М

 

Счетоводна кантора Крамар-М ЕООД

Счетоводната къща стартира работя през далечната 1994 година като ЕТ „Крамар-Мария Тошкова". От тогава до днес сме неизменно на пазара и в услуга на клиентите си преди всичко като доверен и надежден партньор. ПРИ НАС ЩЕ ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛТАЦИЯ ЗА:

 • ДДС в Европейския съюз,
 • ДДС при ВО Доставки,
 • ДДС осчетоводяване,
 • Заплати и осигуровки,
 • Годишно приключване на ЕТ, ООД и ЕООД,
 • Изготвяне на договори съгласно ЗЗД и КТ,

Консултация на промените при Облагаемо ДДС в сила от 01/01/2010г. В практиката си имаме опит и сме работили с фирми от различни области на икономиката. Нашите клиенти са български дружества и чуждестранни инвеститори, които работещи в браншове като:

 • търговия на едро и дребно, внос и износ на различни стоки
 • производство
 • строителство
 • застраховане
 • услуги в различни области
 • туристически агенции
 • хотели и заведения за обществено хранене
 • вътрешен и международен транспорт
 • политически партии и дружества с идеална цел

Клиентите, които използват нашите услуги получават точна, достъпна и разбираема информация за хода на своя бизнес, което осигурява вземането на правилни управленски решения.

Частни курсове по счетоводство

 • регистрация ЕООД, ООД, СД, КД - 330 лв /с вкл. такси/
 • регистрация ЕТ - 250 лв / с вкл. такси/
 • продажба на дружествени дялове - 250лв / с включени такси/
 • подаване на ГФО в Агенция по вписванията - 70 лв / с вкл. такса и изготвяне на необходимите документи/
 • всички други юридически услуги - по договаряне.
 • изготвяне на декларации по чл.50 за ФЛ - 20 лв
 • счетоводни услуги - за ЕТ, нерегистрирани по ЗДДС - 60 лв месечно / при голям документооборот и при фирми, занимаващи се с произвоство и ресторантьорска дийност/ подоговаряне.
 • счетоводни услуги за ООД, ЕООД, СД, КД -,нерегистрирани по ЗДДС - 100 лв месечно/ при голям документооборот и при фирми ,занимаващи се с производствои ресторантьорска дейност/ - по договаряне.
 • за фирми /ЕТ, ЕООД, ООД, СД, КД, АД, ЕАД/, регистрирани по ЗДДС - по договаряне.
 • изготвяне и подаване на декларация по ЗББУТ - 20 лв.
 • заверка на осигурителни книжки на самоосигуряващи се лица.
 • курсове по счетоводство - съботно неделни - / от 10-16 часа / - теория и практика - такса 280 лв - от 25.04.2014 г.

Счетоводни услуги Люлин

 • Разработване на индивидуалната счетоводна политика на фирмата, съобразно стопанската сфера и изискванията на съвременната нормативна база за счетоводната отчетност;
 • Разработване на индивидуалния сметкоплан на предприятието;
 • Текущо осчетоводяване на първичните документи;
 • Ежемесечно изготвяне на справките - декларации по ЗДДС и всички други декларации, свързани с възстановяване на ДДС;
 • Изготвяне на декларации по чл.43 от ЗОДФЛ ( патентни )
 • Изчисляване на текущия финансов резултат и данъчните задължения;
 • Изготвяне на справки за задълженията и вземанията на фирмата по контрагенти;
 • Изготвяне на платежните документи за дължимите данъци, такси и осигуровки;
 • Изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план;
 • Изготвяне на инвентаризационни описи;
 • Изготвяне на Годишен счетоводен отчет, съдържащ: Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци и Приложения, и представянето му в НСС;
 • Изготвяне на годишна данъчна декларация и приложенията към нея, изчисляване на данъчните задължения и изготвяне на платежните документи.