Логопедичен кабинет Детелина

 • Логопедичен кабинет Детелина

  Логопедичен кабинет Детелина

  Логопедът е специалист, който може да направи оценка на езиковото и говорно развитие на вашето ДЕТЕ и при необходимост да извърши терапия, която има за цел да развие и подобри комуникативните му възможности.

Логопедичен кабинет Детелина

Какъв специалист е логопедът?

Логопедът е педагог, който извършва логопедично обследване, като чрез различни методи определя логопедичния статус. Той осъществява педагогическа, възпитателна и корекционна дейност, като обучава и възпитава в правилна реч, коригира езиково-говорни нарушения на устната реч, четенето и писането.

Логопедът е специалист, който може да направи оценка на езиковото и говорно развитие на вашето ДЕТЕ и при необходимост да извърши терапия, която има за цел да развие и подобри комуникативните му възможности.

Кога родителят да се обърне към логопед

В ранна детска възраст:

 • Когато ДЕТЕто до 2,5 - 3 годишна възраст още не говори или използва само отделни звукове и срички.
 • Когато при ДЕТЕто отсъства желание да общува, да играе с други деца или с играчки и не проявява интерес към заобикалящата го среда .
 • ДЕТЕто накъсва изказването, прави дълги паузи, често повтаря звук или сричка. Заеква , запъва или говори твърде бързо.

В предучилищна възраст:

 • Ако ДЕТЕто не разпознава цветовете и посоките.
 • Затруднява се или не умее да брои до 10.
 • Затруднява се /или не желае / да рисува и оцветява, трудно държи молив.
 • Не подрежда правилно думите в изречението, изпуска думи, не ги съгласува правилно.
 • Ако не произнася правилно, пропуска или заменя звукове.
 • Ако ДЕТЕто заеква.

В начална училищна възраст:

 • Среща големи трудности в овладяването на писането, четенето или смятането.
 • Наблюдават се прояви на хиперактивност с /или без дефицит на вниманието.
 • Също така при деца с интелектуални или сензорни нарушения, имащи нужда от речева терапия.
 • Логопедичната работа е съобразена с индивидуалните нужди на всяко ДЕТЕ. Новите знания се усвояват в игрова форма, с много нагледни материали и игри, за да се създаде у ДЕТЕто положителна нагласа към терапията. Родителите се информират подробно за хода на работата и резултатите, както и биват ангажирани с изпълнение на домашни задачи.

ДЕТЕлина – логопедични консултации и терапии; педагогически занятия – индивидуална предучилищна подготовка; занятия, подпомагащи усвояването на учебния материал от 1-4 клас арт занимания – развитие на ДЕТЕто чрез изкуство и творчество.

Логопедичен кабинет Детелина

Логопедичен кабинет Детелина

 • Терапия при специфични обучителни трудности: дислексия, дисграфия, дискалкулия;
 • Терапия при СЕН/специфични езикови нарушения/
 • Терапия при нарушена плавност на речта
 • Артикулационна терапия
 • Предучилищна подготовка
 • Подпомагане училищния процес при деца от 1 - 4 клас
 • Терапия при деца с увреждания
 • Арт - терапия

Карта