Счетоводна кантора Ем енд Би Сълюшънс ЕООД

Счетоводна кантора Ем енд Би Сълюшънс ЕООД Счетоводна кантора Ем енд Би Сълюшънс ЕООД Счетоводни услуги Банкя
Счетоводна кантора Ем енд Би Сълюшънс ЕООД

Счетоводна кантора Ем енд Би Сълюшънс ЕООД предлага пълна гама от услуги за Вашата фирма. Доверете ни се и ние ще работим за Вас.

Счетоводна кантора Ем енд Би Сълюшънс ЕООД

Счетоводна кантора Ем енд Би Сълюшънс ЕООД предлага пълна гама от услуги за Вашата фирма. Доверете ни се и ние ще работим за Вас.

Счетоводна кантора Ем енд Би Сълюшънс ЕООД

Счетоводна кантора Ем енд Би Сълюшънс ЕООД предлага пълна гама от услуги за Вашата фирма. Доверете ни се и ние ще работим за Вас.

Презентация

Счетоводна кантора Ем енд Би Сълюшънс ЕООД Счетоводна кантора Ем енд Би Сълюшънс ЕООД Счетоводна кантора Ем енд Би Сълюшънс ЕООД Счетоводна кантора Ем енд Би Сълюшънс ЕООД

Счетоводна кантора Ем енд Би Сълюшънс ЕООД

Счетоводна кантора Ем енд Би Сълюшънс ЕООД

Счетоводна кантора Ем енд Би Сълюшънс ЕООД предлага пълен набор от счетоводни услуги.

 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан съобразно дейността на предприятието
 • Разработване на счетоводна политика
 • Съставяне на първични документи – фактури, известия към фактури, протоколи, заповеди и отчети по командировки, платежни нареждания за бюджетни и кредитни преводи, приходни и разходни касови ордери
 • Вторична обработка на счетоводната документация на лицензиран програмен продукт
 • Поддържане на регистри : Клиенти, Доставчици, Материални наличности, Инвентарна книга, Банкови сметки, Каса по валути, Персонал, Подотчетни лица, Разчети по ДДС, Разчети за осигуровки, Разчети по застрахователи и др. съобразно конкретните нужди на ръководството
 • Изготвяне на периодични и годишни справки по описаните регистри
 • Съставяне счетоводен и данъчен амортизационен план
 • Консултиране относно правилното съставяне на счетоводни документи
 • Класиране на счетоводните документи в архивен вид
 • Съхранение на архивната информация на хартиен и магнитен носител
 • Преизчисляване на валутните наличности съгласно официалния курс на БНБ
 • Изготвяне на дневници и справки-декларации по ЗДДС
 • Изготвяне на VIES – декларация
 • Попълване на ИНТРАСТАТ декларация и дневник
 • Попълване на декларации по Закона за местните данъци и такси
 • Попълване на “Патентни декларации” за физически лица и еднолични търговци
 • Попълване на декларации и отчети за БНБ във връзка със статистиката на платежния баланс и външния дълг
 • Комуникация и представителство пред данъчната администрация
 • Изготвяне на отчети – годишни и регулярни за Националния статистически институт
 • Попълване на искания за издаване на документи от приходната администрация
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации за физически и юридически лица и попълване на приложенията към тях
 • Попълване на справка за физическите лица, получили доходи, различни от трудови през годината
 • Съставяне на периодични и годишни финансови отчети по Счетоводните стандарти за малки и средни предприятия и по Международните счетоводни стандарти
 • Годишно счетоводно приключване и др.

Счетоводна кантора Ем енд Би Сълюшънс ЕООД

Цени на счетоводни услуги

МЕСЕЧНИ ЦЕНИ НА СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ЗА ФИРМИ НЕРЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС

Цени за фирми занимаващи се с услуги

 • до 30 документа - 50.00лв
 • от 31 до 60 документа -   100.00лв
 • от 61 до 100 документа - 140.00лв
 • над 100 документа-по договаряне          

 Цени за фирми занимаващи се с търговия

 • до 30 документа – 80.00лв
 • от 31 до 60 документа- 100.00лв
 • от 61 до 100 документа-150.00лв
 • над 100 документа-по договаряне            

 Цени за фирми занимаващи се с производство

 • до 30 документа-100.00лв
 • от 31 до 60 документа -150.00лв
 • от 61 до 100 документа-200.00лв
 • над 100 документа по договаряне

МЕСЕЧНИ ЦЕНИ НА СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ЗА ФИРМИ РЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС

Цени за фирми занимаващи се с услуги

 • За фирми с нулeва декларация по ДДС-20.00лв
 • до 30 документа-120.00лв
 • от 31 до 80 документа -150.00лв
 • от 81 до 120 документа-210.00лв
 • от 121 до 160 документа-250.00лв
 • над 160 документа по договаряне

 Цени за фирми занимаващи се с търговия

 • За фирми с нулeва декларация по ДДС-20.00
 • до 30 документа-130.00лв
 • от 31 до 80 документа -180.00лв
 • от 81 до 120 документа-230.00лв
 • от 121 до 160 документа-280.00лв
 • над 160 документа по договаряне

Цени за фирми занимаващи се с производство

 • За фирми с нулeва декларация по ДДС-20.00
 • до 30 документа – 200.00лв
 • от 31 до 80 документа -260.00лв
 • от 81 до 120 документа-310.00лв
 • от 121 до 160 документа – 360.00лв
 • над 160 документа по договаряне

Счетоводна кантора Ем енд Би Сълюшънс ЕООД

ТРЗ услуги, включени в месечния абонамент

 • Изготвяне на трудови и граждански договори, допълнителни споразумения, длъжностни характеристики, заповеди за назначаване или за прекратяване на трудови правоотношения, служебни бележки за дохода, УП – 2 ,УП-3 и Удостоверение за доход;
 • Изготвяне на ведомост за работна заплата;
 • Изготвяне и подаване на декларация образец 1 и образец 6;
 • Изготвяне и подаване на уведомления по чл. 62, ал.4 от Кодекса на труда;
 • Регистрация на болнични листове на персонала на фирмата;
 • Изготвяне на служебни бележки за дохода на лицата;
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки;
 • Регистрация на самоосигуряващи се лица;

ЦЕНИ ЗА ТРЗ УСЛУГИ

 • ТРЗ от 6 до 10 човека - 80 лева
 • ТРЗ от 11 до 20 човека - 120 лева
 • ТРЗ от 21 до 30 човека - 150 лева
 • ТРЗ на 31 човека - По договаряне

Счетоводна кантора Ем енд Би Сълюшънс ЕООД

Цени на други допълнителни услуги

Публикуване на Годишен финансов отчет в Търговски регистър за фирми със счетоводен абонамент с включени държавни такси – 50% от месечното възнаграждение

Регистрация на ООД/ЕООД - безплатно за нови клиенти

Регистрация на ООД/ЕООД без държавни такси- 100.00лв

Интернет банкиране – заплати, осигуровки, данъци – безплатно

Интернет банкиране - търговски плащания - по договаряне

Осчетоводяване на складово стопанство -по договаряне

Годишно счетоводно приключване на фирми със счетоводен абонамент – безплатно

ЦЕНИ САМО ЗА ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ ЗА ФИРМИ БЕЗ СЧЕТОВОДЕН АБОНАМЕНТ

Фирма нерегистрирана по ДДС до 50 документа-150.00лв

Фирма нерегистрирана по ДДС до 100 документа-200.00лв

Фирма нерегистрирана по ДДС до 150 документа-250.00лв

Фирма нерегистрирана по ДДС над 151 документа-по договаряне

*ЗАБЕЛЕЖКА:

 1. Цените за месечен абонамент включват и обработка на ТРЗ до пет човека на месец.
 2. “Документ” е една счетоводна операция (проста или сложна) документираща стопанска операция. Това може да е фактура, банково извлечение, приходен или разходен касов ордер или друг документ!
 3. “Персонал” е лице, което се осигурява по реда на Кодекса за социално осигуряване
 4. Цените са ориентировъчни и подлежат на допълнително договаряне след запозване със дейността и спецификата на фирмата. 

Счетоводни услуги Банкя

Тази фирма е регистрирана в следните категории: