Мегаконсулт ООД ( Visit Website )

Счетоводни къщи Варна Мегаконсулт ООД Мегаконсулт ООД
Мегаконсулт ООД

Още от учредяването си през 2003 г., Мегаконсулт работи за своите клиенти като им осигурява пълни и достоверни счетоводни и данъчни консултации, пълна конфиденциалност и индивидуално отношение към всеки клиент...


Презентация

Мегаконсулт ООД Мегаконсулт ООД Мегаконсулт ООД Мегаконсулт ООД Мегаконсулт ООД

Мегаконсулт ООД

Мегаконсулт ООД

Още от учредяването си през 2003 г., Мегаконсулт работи за своите клиенти като им осигурява пълни и достоверни счетоводни и данъчни консултации, пълна конфиденциалност и индивидуално отношение към всеки клиент.

Стараем се да поддържаме добра комуникация по удобен за клиента начин като му предоставяме навременни отговори и информация.

Днес Мегаконсулт обслужва малки и средни предприятия от всички браншове.

Ние сме гъвкави и успяваме да приложим уникален подход спрямо всеки клиент, като оптимизираме възможностите за по-добра счетоводна отчетност според естеството на извършваната дейност.

 

Мегаконсулт ООД

Услуги

Основната ни цел в Мегаконсулт е да предложим конфиденциалност, пълна данъчна защита и най-вече качествени услуги, които включват:

Счетоводство

 • Периодично водене на счетоводни регистри и справки, съобразени със Закона за счетоводството, Националните счетоводни стандарти и Международните счетоводни стандарти
 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан, счетоводна политика и данъчна стратегия
 • Годишно счетоводно приключване, изготвяне на Годишни финансови отчети и всички приложения към тях
 • Съставяне на вътрешни отчети, предназначени за ръководителите на предприятията
 • Ежемесечно изготвяне и подаване в НАП на всички документи относно ЗДДС
 • Изготвяне на Годишни данъчни декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ
 • Данъчна защита и подготовка на документи за ревизии и проверки, инициирани от НАП
 • Изготвяне и подаване на статистически форми за целите на изискванията на НСИ
 • Представителство пред Агенция по Вписванията, НАП, НОИ, НСИ

ТРЗ и личен състав

 • Изготвяне трудови договори, длъжностни характеристики
 • Изготвяне на трудови досиета на служителите
 • Изготвяне на месечна ведомост за заплати
 • Изготвяне на месечни справки, декларация 1,6
 • Изготвяне на платежни документи за плащанията на осигурителните вноски
 • Изготвяне на документи , удостоверяващи осигурителен и трудов стаж на персонала
 • Изготвяне и подаване на статистически форми за целите на изискванията на НСИ
 • Представителство пред НАП, НОИ, НСИ

Консултации

 • Консултации по разработка на счетоводна политика, индивидуален смектоплан, счетоводен и данъчен амортизационен план съобразени с изискванията на ЗКПО
 • Консултации за избягване и намаляване на данъчната тежест
 • Текущо данъчно планиране
 • Контакти с данъчната администрация
 • Данъчно ефективни решения на казуси в областта на счетоводното и данъчно законодателство
 • Консултации във връзка с ДДС ефекти
 • Консултации по управление на човешките ресурси и възнагражденията на персонала
 • Данъчна оптимизация при корпоративното и подоходно облагане
 • Обжалване на ревизионни актове и актове за установяване на административни наказания
 • Консултиране относно социалното и здравно осигуряване

Съдействие по изготвяне на документи по ЗЗБУТ

 • Оценка на риска
 • Изготвяне на информационни листи
 • Инструктажни указания по ЗБУТ

Съдействие при управлението на парични потоци

 • Подготовка на платежни документи
 • Следене падежа на задълженията
 • Следене плановите бюджети по потоци

Административни услуги

 • Регистрация на фирми по българското законодателство
 • Пререгистрация
 • Промени във фирмената регистрация
 • Регистрация и промени в КЗЛД

 

Счетоводни къщи Варна

 

Мегаконсулт ООД

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:






















Мегаконсулт ООД - Варна

Мегаконсулт ООД - Варна

0898 728 818 / 052 310 289

Варна, ул. Силистра 1, ет. 13 / 66

Мегаконсулт ООД

Мегаконсулт ООД

Мегаконсулт ООД