Адвокат Кристина Бобева - Тенева

 • Адвокат Кристина Бобева - Тенева

  Кристина Бобева - Тенева

 

Адвокат Кристина Бобева - Тенева

Кристина Венцеславова Бобева - Тенева адвокат в Софийска адвокатска колегия.

Завършила е висше юридическо – СУ св. Климент Охридски.

Хоноруван преподавател в СУ Св. Климент Охридски катедра гражданско правни науки.

Владее английски и руски език.

АДВОКАТСКА КАНТОРА – КРИСТИНА БОБЕВА-ТЕНЕВА е основана през 1997г.

Кантората извършва правни консултации и анализи в областта на вещното, търговското, данъчното, гражданското /семейно и наслествено/, облигационното и административното право.

Правните услуги които предоставяме са на изключително професионално ниво.

Подходът към проблемите на всеки клиент е индимидуален. Кантората гарантира лоялност и сигурност

 

Адвокат семейно право София

Текущото правно обслужване представлява постоянна юридическа помощ, свързана с дейността на клиента. Клиента дължи на кантората абонаметно заплащане. Абонаметното заплащане се определя между страните, като отчитат предполагаемият и реалният обем работа.

Такава форма на правна помощ може да бъде реализирана посредством устни и писмени консултации, изготвяне на документи, участие в реговори и т.н. Текущото правно обслужване по правило е предпочитано юридически лица, чиято дейност е свързана с решаване на многообразни юридически проблеми.

Изпълнение на еднократни поръчения с фиксирано заплащане

Дадената форма на правна помощ се прилага главно при изпълнение на еднократни услуги (консултации, съставяне на правни анализи и заключения), чиито обем може да бъде предвиден от страните с определена степен на точност.

Фиксираното заплащане може да се прилага и при определени от страните финансови условия за участие на адвокат в съдебен (граждански процес), както и при представляване интересите на клиента в данъчни спорове.

 • Наследствено право
 • Търговско право
 • Трудово право
 • Развод по исков ред
 • Развод по взаимно съгласия
 • Нашата адвокатска кантора предоставя помощ при спорове за недвижими имоти
 • Спорове за родителски права
 • Правни услуги пред администрации
 • Гражданско право