Нотариус Садифе Мехмедова

  • Нотариус Садифе Мехмедова

    Нотариус Садифе Мехмедова

 

Нотариус Надежда

Задачата на нотариусите е да засвидетелстват наличието на дадени обстоятелства според случая. Това може да бъде прехвърляне на собственост, удостоверяване на самоличност и подпис и т.н.

Нотариусът следи за спазване на правния ред при сключването на важни договори, прехвърляне владението на движимо и недвижимо имущество (имот или МПС), заверки на пълномощни, спесимени, припознавания и други.

  • При регистриране на фирма, трябва да заверите своя спесимен (начина, по който се подписвате) пред нотариус.
  • При договори за покупко-продажба на недвижим имот се изисква нотариален акт, а за прехвърляне на собствеността на МПС се иска нотариална заверка на подписите.
  • Ако става въпрос за договор за наем на недвижим имот, чийто срок е по-дълъг от една година, договорът може да бъде нотариално заверен.
  • За повечето пълномощни се изисква те да са нотариално заверени - например ако възлагате на трето лице да извърши покупко-продажба от ваше име или да ви представлява пред определени институции.
  • Друга често срещана нотариална услуга е връчването на нотариална покана.

Това са сред основните заверки, които прави един нотариус. Освен това неговите услуги се търсят във връзка с ипотеки, имуществени отношения между съпрузи, завещания и други.

От вас винаги се изисква да представите личната си карта, за да удостоверите самоличността си.

Нотариусът поставя своя подпис и специален печат, с който удостоверява, че дадено обстоятелство е налице. Нотариалният печат се издава със заповед на министъра на правосъдието и съдържа надписа “Република България”.

Важно е да се отбележи, че нотариусът само прави необходимата според закона заверка, но не може да дава консултации и да изготви съдържанието на пълномощните и останалите документи. Това извършва винаги адвокатът.

Ето защо преди да потърсите нотариална кантора, трябва да се обърнете към адвокат, за да подготви изрядно цялата необходима според случая документация и тя да е вече готова за заверяване.