ТИ ГИ АЙ

 • ТИ ГИ АЙ

  ТИ ГИ АЙ

 

Счетоводна къща Русе

В условията на непрекъснати промени на нормативната уредба се стремим да осигурим спокойствието на нашите клиенти и да снижим до минимум ангажиментите им по отношение на счетоводната и данъчната отчетност.

Kлиентите ни могат да разчитат на коректно и професионално бизнес-партньорство и услуги, отговарящи на законовите норми и предоставени в удобна форма.

Разгледайте счетоводните услуги, които предлагаме и преценете дали това е компанията, която ще Ви помогне да намалите своите разходи, да спестите ценно време и да насочите енергията и усилията си към управлението на Вашето дружество.

 • Разработване на индивидуална счетоводна политика на фирмата и индивидуален сметкоплан
 • Текущо осчетоводяване на първичните документи. Счетоводен анализ на стопанската дейност и предлагане на навременни решения свързани с данъчното облагане
 • Ежемесечно изготвяне и подаване на изискващите се документи по ЗДДС
 • Ежемесечно изготвяне на Интрастат и VIES декларации и предаването им в НАП
 • Периодично (но не по-рядко от полугодие) приключване на фирмите, изготвяне на отчет за приходите и разходите, баланс, отчет за паричните потоци и справки за задълженията, вземанията и данъчните задължения
 • Отчитане на дълготрайните и краткотрайните материални активи в съответствие с нормативните документи. Инвентаризация на активите
 • Годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишния финансов отчет
 • Изготвяне на годишна данъчна декларация и приложенията към нея
 • Изготвяне на годишен отчет за статистиката
 • Изготвяне на всички платежни документи за дължими данъци и такси.
 • Застрахователни, пенсионни и спестовни продукти

Предлагаме на своите клиенти да се възползват от животозастрахователните програми като добра възможност при разрешаването на редица ежедневни или неочаквани житейски ситуации, когато:

 • планирате по - дългосрочни лични проекти или дългосрочно развитие на служителите
 • искате децата Ви да имат по - успешен старт и да получат по-добро образование
 • ежедневието Ви е динамично и непредвидимо, свързано с множество пътувания в страната и чужбина
 • имате нужда от допълнителна грижа ва здравето Ви и това на Вашия екип
 • искате да се погрижите за едно достойно бъдеще във времето на заслужен отдих
 • екипът Ви има нужда от защита часа в денонощието
 • Изготвяне на документи за банково кредитиране
 • Изготвяне на всички счетоводни справки, изискващи се от банковата институция
 • Изготвяне на прогнозни отчети за приходите и разходите, баланс и отчети за паричните потоци съобразени с бизнес плана на фирмата
 • Консултации

Независимо дали сте юридическо или физическо лице ние Ви предоставяме нашите професионални знания, умения и опит в услуга на клиента. Услугата включва консултации по въпроси на счетоводното, данъчното, пенсионното и трудово-правното законодателство. Отговаряме на конкретни въпроси и казуси в зависимост от спецификата на развиваната дейност, включително:

 • коя е най-подходящата за Вас юридическа форма при регистрация на фирма
 • какви данъци и осигуровки ще плащате
 • как да се възползвате от законовите данъчни облекчения и да плащате по-малко данъци
 • каква форма на спестяване да изберете в условията на криза
 • и много други
 • ТРЗ и личен състав
 • Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за отпуск и заповеди за освобождаване от работа
 • Текущо поддържане на досиетата на работниците
 • Изготвяне и подаване на заявления по КТ
 • Ежемесечно изготвяне на разчетно-платежните ведомости за работните заплати и платежните документи за дължимите осигуровки
 • Изготвяне и изпращане на изискващата се ежемесечна информация от НОИ (Декларация - Обр. 1 и 6)
 • Подаване на заявления за спиране и започване на осигуряване на самоосигуряващи се лица и заверка ежегодно на осигурителните книжки
 • Изготвяне на вътрешно фирмени документи по охрана на труда, здравословни и безопасни условия на труд на персонала