Счетоводни и финансови услуги

 • Счетоводни и финансови услуги

  Счетоводни и финансови услуги

  Комплексно счетоводно обслужване и счетоводни услуги на фирми и граждани, изцяло съобразени със законодателството.

Счетоводни и финансови услуги

Счетоводни и финансови услуги

Комплексно счетоводно обслужване и счетоводни услуги на фирми и граждани, изцяло съобразени със законодателството.

Абонаментно счетоводно обслужване на малки и средни предприятия, включващо:

 • текуща обработка на счетоводните документи;
 • изготвяне и подаване на текущи и годишни отчети и декларации;
 • администриране на заплати и личен състав;
 • изготвяне на необходимите документи за данъчни проверки и ревизии

Безплатни консултации на Спестовно-Осигурителни Продукти и застраховка "Живот".

Цени:

Абонаментната цена е индивидуална и се определя спрямо документооборота, броя служители, регистрация по ДДС.

 

Счетоводни услуги

 • Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан, съобразени с желанието на клиента и спецификата на фирмената дейност;
 • Текущо и навременно осчетоводяване на счетоводните документи – проверка, класиране, съхраняване и архивиране на счетоводната информация на хартиен и електронен носител;
 • Консултиране относно правилното съставяне на счетоводни документи;
 • Изготвяне на амортизационен план за дълготрайните активи и начисляване на амортизации;
 • Подаване на Дневник за покупките, Дневник за продажбите и Справка -Декларация по Закона за данък върху добавената стойност;
 • Изготвяне и подаване на VIES декларации;
 • Изготвяне и подаване на Интрастат декларации;
 • Изготвяне на счетоводни справки;
 • Обработка на банкови извлечения;
 • Обработка на документи за командировка в страната и чужбина;
 • Изготвяне на платежни нареждания за данъчните и осигурителни задължения на фирмата;
 • Следене на срокове за подаване на декларации и плащане на задължения.
 • Подготовка на данъчни справки и уведомления;
 • Представителство и защита пред органите на НАП, НОИ, НСИ;
 • Счетоводни и трудово-правни консултации;
 • Изготвяне на месечна справка за финансовият резултат на фирмата
Счетоводни и финансови услуги

ТРЗ услуги:

 • Изготвяне на трудови и граждански договори, допълнителни споразумения, длъжностни характеристики, заповеди за назначаване или за прекратяване на трудови правоотношения, служебни бележки за доходи, УП – 2 и Удостоверение за доход;
 • Изготвяне на ведомост за работна заплата;
 • Изготвяне и подаване на декларация образец 1 и образец 6;
 • Изготвяне и подаване на уведомления по чл. 62, ал.4 от Кодекса на труда;
 • Регистрация на болнични листове на персонала на фирмата;
 • Изготвяне на служебни бележки за дохода на лицата;
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки;
 • Регистриране на назначените и прекратени трудови договори
Счетоводни и финансови услуги

Финансови услуги:

Разнообразие от Валутни Спестовно-Осигурителни Програми, даващи възможност за натрупване на капитал, като едновременно с това гарантират застрахователна защита през целия срок на договора.

Профeсионални финансови решения за успешен старт с цел реализиране на плановете на младите хора.

Планиране на всички етапи от живота с цел осигуряване на сигурност и стабилност в трудни времена.

В България се наблюдава тенденция на промяна на системите за социално осигуряване, не можем да сме сигурни, че държавата ще осигури финансовото бъдеще. Препоръчително е човек да се погрижи сам за своето финансово обезпечение!

Карта