Скад 2000 ООД ( Visit Website )

Счетоводно обслужване София Скад 2000 ООД Скад 2000 ООД
Скад 2000 ООД

Фирмата е регистрирана през 1999 г., с основен предмет на дейност счетоводно обслужване и предоставяне на данъчни и финансови консултации, което по Закона за счетоводството се квалифицира като специализирано счетоводно предприятие...

Презентация

Скад 2000 ООД Скад 2000 ООД Скад 2000 ООД Скад 2000 ООД Скад 2000 ООД

Скад 2000 ООД

Скад 2000 ООД

СКАД 2000 е дружество с ограничена отговорност, което се представлява от Денка Георгиева.

 

Фирмата е регистрирана през 1999 г., с основен предмет на дейност счетоводно обслужване и предоставяне на данъчни и финансови консултации, което по Закона за счетоводството се квалифицира като специализирано счетоводно предприятие.

 

СКАД 2000 ЕООД консултира и счетоводно обслужва компании от различни области на икономиката – финансова, реклама, външна и вътрешна търговия, туризъм, строителство, промишленост, сдружения с нестопанска цел.

 

В условията на постоянно променящ се стопански климат и най-вече в областта на счетоводството и данъчното законодателство, нашият екип се ангажира да предоставя на своите клиенти услуги с високоефективна практическа реализация, основаващи се на нашия професионализъм, творчески подход, адаптивност и дългогодишен опит.

 

Основен принцип, от който се ръководим е, че за нашите клиенти трябва да осигурим възможно най- доброто обслужване при най- добрите условия за всички предлагани услуги. Нашето правило номер едно е да се стремим към съвършенство и да довеждаме нещата докрай.

 

Скад 2000 ООД

Дружествено право

 • Съдебни и данъчни регистрации на еднолични търговци, търговски дружества, обединения от търговски субекти - консорциуми, холдингови структури , регистрация на фондации, сдружения и др;
 • Регистрации на клонове, търговски представителства и дъщерни дружества на чужди компании;
 • Необходими регистрации в съответните български институции (Данъчни органи, Българска търговско-промишлена палата, Национален статистически институт и др.);
 • Регистриране на промени в статута на гореизброените субекти;
 • Преобразуване и реорганизация на търговските дружества (включително придобиване на дялове и акции, сливане, вливане, отделяне, разделяне на търговски дружества и др.).

Търговски сделки и договори

 • Договори за покупко-продажба;
 • Договори за цесия ;
 • Договори за лизинг;
 • Франчайзингови договори,
 • Комисионни договори;
 • Договори за консигнация;
 • Спедиционни договори;
 • Договори за превоз;
 • Упълномощавания;
 • Подготовка на различни фигури на договорно търговско представителство (упълномощаване на прокуристи, търговски пълномощници и помощници, търговски представители и посредници).
 • Други видове договри

Данъчно и финансово право

 • Комплексна данъчна защита
 • Данъчно планиране при създаването на фирма или започването на дейност;
 • Данъчно планиране при извършване на сливания и вливания на фирми;
 • Обща данъчна регистрация;
 • Регистрация по Закона за данъка върху добавената стойност и Закона за акцизите;
 • Данъчно планиране и структуриране на доходите на чужди граждани, работещи в страната;
 • Корпоративно и индивидуално данъчно облагане;
 • Косвено данъчно облагане;
 • Възстановяване на данъчни кредити;
 • Планиране и редуцирането на отрицателни финансови потоци;
 • Представителство пред данъчните власти;
 • Административни и съдебни обжалвания на незаконосъобразни актове, издадени от органи на данъчната администрация.

Административно право

 • Производства по молби, жалби и други пред различни административни органи;
 • Обжалване (по административен ред и съдебно) на индивидуални административни актове или откази за издаване на такива актове;
 • Обжалване на наказателни постановления, издадени по реда на Закона за административните нарушения и наказания и др.

Процесуално представителство

 • Представителство пред съдебни и арбитражни органи;
 • Водене на съдебни дела и процесуално представителство;
 • Правна помощ при признаване и допускане до изпълнение на решенията на чуждестранни съдилища на територията на Република България;
 • Медиация и други форми на извънсъдебно решаване на спорове

Право на интелектуална собственост

 • Регистриране на търговски марки в Патентно ведомство на Република България;
 • Подготовка на договори, предоставящи изключително или неизключително право на ползване на авторско произведение или патентован продукт;
 • Регистрация на патент, полезен модел, тополгия на интегрална схема
 • Комплексни лицензионни договори;
 • Защита на правата върху интелектуална собственост.
 • Защита на авторите и притежателите на патенти;

Трудово и осигурително право

 • Правна защита на работодателите, включително и представяне пред съда;
 • Правна защита на работници и служители включително и представяне пред съда;
 • Подготовка на колективни и индивидуални трудови договори;
 • Пълно обслужване на интересите на работодателя;
 • Консултации по промените на законодателството, третиращо социалното осигуряване;
 • Оптимизиране на отрицателните парични потоци, свързани с осигурителните вноски, т.н.

Застрахователно право

 • Учредяване и регистрация на застрахователни дружества;
 • Защита на интересите на застрахователните компании: изготвяне на общи и специални условия, предложения, полици, тарифи, инструкции и други документи по администриране на различни видове застраховки;
 • Подготовка на специфични застрахователни продукти, изготвяне на съзастрахователни и презастрахователни договори;
 • Реализиране на регресна и пряка отговорност към трети лица.

Инвестиционни посредници. Банково право

 • Правно обслужване на банки и небанкови финансови институции;
 • Правно обслужване на банкови сделки (договори за кредит, акредитиви, банкови гаранции, факторинг, сконтиране на менителнични ефекти и др.);
 • Правни анализи и обосновки на кредитни и инвестиционни проекти и договори за кредит;
 • Подготовка на договори за кредитни обезпечения.

Несъстоятелност

 • Предприемане на мерки за избягване на несъстоятелността;
 • Правна защита при откриване на производство по несъстоятелност;
 • Изготвяне на оздравителни планове;
 • Изготвяне на споразумения с кредиторите;
 • Правна помощ и процесуално представителство в производството по несъстоятелност.

Приватизация

 • Оценки и правни анализи за състоянието на дружествата, предложени за приватизация;
 • Документално обслужване на приватизационните сделки и представителство пред съответните институции, свързани с приватизационния процес;
 • Изготвяне на доклади относно правното състояние на дружества с оглед придобиването им (legal due diligence);
 • Представителство при кандидатстване за концесионни права върху обекти изключителна държавна и общинска собственост.

Чуждестранни инвестиции

 • Консултиране и обслужване на чужди инвестиции; предоставяне на съвети за правните възможности за закрила на инвестициите и оптимизиране на данъчния режим;
 • Недвижими имоти
 • Подготовка и извършване на сделки с недвижими имоти;
 • Намиране на имот в страната съгласно предварително зададени критерии;
 • Провеждане на преговори и представителство на клиента;
 • Проучване правния състояние на определен имот;
 • Данъчни и други консултации, свързани с имота;
 • Кандидатстване и получаване на банкови кредити за закупуването на имоти.

Съдебно изпълнение

Решаване на специфични проблеми, свързани със изпълнението на влезли в сила съдебни и арбитражни решения

 

Скад 2000 ООД

Застраховки

В областта на спестовното животозастраховане ние предлагаме програми на три големи западни компании, които са представени на нашия пазар – Алианц България Живот АД, Граве България АД и UNIQA България АД. Тази дейност ние осъществяваме като партньори на Глобаллайф България ЕООД.

 

Скад 2000 ООД

Фирми нерегистрирани по ДДС

Брой документи на месец

За фирми, занимаващи се само с услуги

За фирми, занимаващи се с търговия или търговия и услуги

За фирми, занимаващи се с производство

Взимане и носене на документи от офис на клиента

до 40 документа

80

110

130

25

от 41 до 80 документа

120

160

190

25

от 81 до 120 документа

160

210

250

25

над 121 документа

по договаряне

по договаряне

по договаряне

25


Фирми регистрирани по ДДС

до 20 док.

160

210

250

25

от 21 до 40 документа

200

260

310

25

от 41 до 80 документа.

250

310

370

25

от 81 до 120 документа

300

360

440

25

от 121 до 200 документа

350

440

520

25

Ф-ми с над 200 док. месечно рег. по ДДС

по договаряне

по договаряне

по договаряне

25


Изготвяне и подаване на нулеви месечни декларации по ДДС - 30 лв. за подадена декларация.

Месечно възнаграждение за обработка на осигуровки и заплати

Брой персонал

Месечно възнаграждение

1-3 души

30

4-10 души

80

Над 10 души

по договаряне


Допълнителни такси

 • Годишно данъчно и счетоводно приключване включително подаване на годишни отчети в Агенция по вписванията (с включени държавни такси) – едномесечно възнаграждение
 • Изготвяне и подаване на месечна Интрастат декларация - по договаряне в зависимост от позиците
 • Междини счетоводни отчети ( Баланс, ОПР и ОПП ) – 30% от едномесечно възнаграждение
 • Издаване на фактури от името на КЛИЕНТА – 1.50 лв. на фактура

В абонамента е включено:

 • Изготвяне на счетоводна политика
 • Сортиране, класиране и обработка на първични счетоводни документи
 • Контрол на съответствията на първичните счетоводни документи с националното счетоводно и данъчно законодателство
 • Осчетоводяване и отразяване на стопански операции съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Националните Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия, и съобразно вътрешно фирмените изисквания и потребности от информация
 • Регистрация по ЗДДС (Закон за данъка върху добавената стойност)
 • Изготвяне на необходими документи (ДДС декларации, ИНТРАСТАТ декларации, други декларации, справки и др.) за НАП
 • Консултации във връзка с данъчното и осигурителното законодателство
 • Представителство при провеждане на ревизии и одити
 • Изготвяне на банкови документи за разплащане с НАП
 • Изготвяне трудови договори съгласно задължителните реквизити на Кодекса на труда
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки
 • Изготвяне на разплащателни ведомости, сметки за изплатени суми и рекапитулации
 • Изготвяне на документи, справки и служебни бележки във връзка с прекратяване на трудови договори
 • Самостоятелно годишно счетоводно приключване съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Националните Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия
 • Подаване на месечна информация за осигурените от клиента лица
 • Подаване на информация за сключените трудови договори
 • Взимане и носене на документи до обект на КЛИЕНТА
 • Подаване на годишна данъчна декларация
 • Подаване на годишни финансови отчети в НСИ и Агенция по вписванията
 • Изкарване на удостоверение за актуално състояние и липса на данъчни задължения
 • При необходимост издаване на фактури от името на КЛИЕНТА

Забележка:

 • Документ е една счетоводна операция (проста или сложна) документираща стопански последици.
 • Персонал е лице, което се осигурява по реда на Кодекса за социално осигуряване.
 • СКАД 2000 ЕООД си запазва правото да сключва договори на различни от горепосочените цени.
 • Всички цени са в български левове без включен ДДС.

Счетоводно обслужване София

 

Скад 2000 ООД

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Скад 2000 ООД - София

Скад 2000 ООД - София

 

 

 

 

Скад 2000 ООД

Годишно приключване

Годишно приключване

 • Чрез систематизиране и обобщаване на годишната счетоводна информация, изготвяне на годишна данъчна декларация и годишен счетоводен отчет.
 • Одиторски заверки на годишните счетоводни отчети, съгласно националните и международни счетоводни стандарти.
 • Данъчни консултации и данъчна защита по корпоративното данъчно облагане, облагането на физическите лица, ДДС, валутен режим, ДОО.Изготвяне на експертни становища по данъчни въпроси, свързани с регистрацията на дружествата, тяхното преобразуване, вливане и ликвидация.
 • Правни услуги – фирмата работи в сътрудничество с адвокати и съветници, за данъчна защита пред съда.
 • Представителство – предлагаме представителство на чуждестранни дружества пред местни и държавни власти за корпоративни, ДДС и други цели.