ЕТ София Кирилова  ( Visit Website )

ЕТ София Кирилова

основна дейност проектиране и оценки на недвижими имоти. Управител е инж.София Кирилова с квалификация инженер по водоснабдяване и канализация от 1989г. и инженер геодезист от 1998г...

Презентация

ЕТ СОФИЯ КИРИЛОВА - Геодезия, кадастър, проектиране, оценки

Фирмата е регистрирана през м. 11.2001г. с основна дейност проектиране и оценки на недвижими имоти. Управител е инж. София Кирилова с квалификация инженер по водоснабдяване и канализация от 1989г. и инженер геодезист от 1998г.


От 2001г. до сега фирмата се занимава с проектантски услуги, геодезически дейности и оценки на недвижими имоти, като основни възложители са както части лица, така и по-големи инвеститори.

 

Лицензи и оборудване:  

 

Като юридическо лице  притежава регистрация за правоспособност за дейности по кадастър, вписан в регистъра на правоспособните лица по чл.12, т.7 ЗКИР под рег.№345, въз основа на Заповед №386/2001г. на Изп. Директор на АК


Удостоверение за Пълна Проектанска правоспособност №09539 по част геодезия от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране с протоколно решение №16/22.04.2005г.


Удостоверение за проектанска правоспособност №09539 по част ВиК от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране с протоколно решение на УС №105/03.02.2014г.


Лиценз №10005/ 05.11.2001г. от АП и Сертификат за оценки на недвижими имоти рег.№100101306/14.12.2009г. от КНОБ, Сертификат за оценки на машини и съоръжения №300100829/17.11.2014г. на КНОБ, Сертификат за земеделски земи и трайни насаждения №410100472/20.02.2015г. на КНОБ.


Техническо оборудване за извършване на дейността, като тотална станция, компютърна техника , принтер, скенер и софтуер за кадастър.

 

Кадастър

Съгл.чл.2. ал. (1) от ЗКИР Кадастър е съвкупността от основни данни за местоположението, границите и размеритена недвижимите имоти на територията на Република България набирани, представяни, поддържани в актуално състояние исъхранявани по установен от този закон ред.

 

Поддържането на актуалното състояние на кадастралните карти включва изработване на проекти за тяхното изменение, които могат да бъдат:

 

Скица - Проект за делба или разделяне на поземлен имот, (обособяване на реално определена част от поземлен имот), за промяна на граници между съседни поземлени имоти, както и за прилагане на подробен устройствен(градоустройствен) план,. Скицата се изработва съгласно образец, одобрен от Изпълнителния директор на АК, и съдържа:
1. скицата на имота;
2. проектната линия за разделяне или промяна на граница, съответно
регулационната линия;
3. идентификаторите и площите на новообразуваните поземлени имоти;
4. номерата и геодезическите координати на точките от проектната линия.

 • промяна на граници между съседни поземлени имоти

Когато сте установили разлика в кадастралната карта между графика или площ на притежавания от вас поземлен имот, трябва да отстраните тези несъответствия с изработване на Скица-Проект. За целта е нужно да ни предоставите документ за собственост и скица от предходен план и ние ще извършим неоходимите промени

 • изработване на проекти за разделяне и обединяване на имоти

Когато сте решили да прекратите съсобственост, трябва да се изработи проект за делба. За целта е нужно да се извършат измервания на място, за да се реализира вашето желание за разделяне. Нужно е да ни предоставите документ за собственост и актуална скица .

 • трасиране (отлагане) на граничните точки на имот върху терена

при желание от ваша страна да установите точните граници на имота се извършва трасиране (отлагане) на граничните точки на терена. Изработва се частичен дворищно-трасировъчен карнет за имоти в регулация и трасировъчен карнет за имоти извън регулация, издава се Протокол за трасиране на имота

 • отразяване на новоизградени обекти в кадастъра за издаване на удостоверение по чл.52 от ЗКИР

За създаване на нови обекти в кадастъра собственикът трябва да предостави:
копие от документ за собственост, скица (виза), разрешение за строеж, копие от одобрен архитектурен проект на кота +0.00 м

 • изработване схеми на самостоятелни обекти в сгради

За създаване на нови обекти в кадастъра /схема на самостоятелни обекти / собственикът трябва да предостави:
копие от документ за собственост
копие от одобрен архитектурен проект на нивото, на което се намира обекта

Геодезия

За да се определи местоположението на характерни точки от местността се извършва геодезическо заснемане.

 

То служи като основа за изработването на цифрови модели, планове и карти.

 

Геодезически измервания се извършват при промяна на границите на поземлени имоти и на очертанията на сгради, при създаване на нови обекти на кадастъра, както и при допълване на непълноти и поправяне на грешки.

 

На вниманието на нашите клиенти предлагаме извършване на различни геодезически измервания:

 • за нуждите на инвестиционното проектиране.
 • нивелация – линейна и площна
 • заснемане на дървесна растителност в имоти, съгл.чл.19 от ЗУТ -
 • Заснемане на сгради, необходимост при получаване удостоверение за търпимост
 • Заснемане на подземни проводи и съоръжения

 

Устройствено планиране

Подробните устройствени планове конкретизират устройството и застрояването на териториите на населените места и землищата им, както и на селищните образувания. Предвижданията на подробните планове са задължителни за инвестиционното проектиране. Предлагаме изработване на:

 • ПУП – план за регулация и застрояване
 • преотреждане на терени за стопански нужди
 • преотреждане на терени за инженерна инфраструктура и изработваните за извън населени места парцеларни планове
 • изработване на ПУП-ПРЗ за преотреждане на зенеделски земи

 

Проектиране

Изработване на инвестиционни проекти съгл. Наредба №4 от 21 май 2001г. Извършвани дейности свързани с инвестиционното проектиране:

 • Вертикално планиране

Проектите по вертикално планиране са част от инвестиционните проекти за сгради и съоръжения съгл. Наредба №4 от 21 май 2001г. По част геодезия включват трасировъчен план и вертикално палнироване.
Трасировъчен план:

 

Той трябва да е разработен в съответствие с нормативните актове и инструкциите по геодезия и в степен на подробност, необходима за изпълнението на обекта. Съгл.изискванията на Наредба 4, трасировъчния план трябва да съдържа точното координатно разполагане на обекта, както и изходната опорна мрежа, от която ще се извършва трасирането и контрола по време на строителството. Координатите трябва да бъдат в Координатна система (1970г, Софийска или Локална),а височините във Височинна Система Балтийска (Локална)
Прилагат се данни за трасирането и контролирането на основните и подробните оси при строителството и монтажа на обектите;
ситуация, разрези и други графични разработки от проекта за изследване на деформациите на обекти с особена важност или на обекти, разположени в слаби, льосови и свлачищни терени
Вертикално планиране:
Планът за вертикално планиране се изработва върху генерален план или кадастрална основа, с височинно обвързване на сградите, съоръженията и обектите на техническата инфраструктура, с означения на теренни и проектни коти, включва характерни напречни и надлъжни профили и разрези по основните оси на сградите и съоръженията;
картограма на земните маси с изчисление на обемите изкопи и насипи във фигури или квадрати по средна работна кота и площ в таблици или ведомост и преместване на земните маси

Проекти

 

Дейности

1. Експертни пазарни оценки:

 • недвижими имоти;
 • машини и съоръжения;
 • земеделски земи и трайни насаждения.

2. Проектиране и устройствено планиране:

 • Изработване на инвестиционни проекти по част Геодезия – трасировъчен план и вертикална планировка
 • ПУП – план за регулация  и застрояване;
 • преотреждане на терени за стопански нужди;
 • преотреждане на терени за инженерна инфраструктура и изработваните за извън населени места парцеларни планове;
 • изработване на ПУП-ПРЗ за преотреждане на зенеделски земи
 • изработване на инвестиционни проекти по част ВиК

3. Геодезия в строителството
Съвкупността от всички видове дейнпсти, свързани с проучване, проектиране, строителство и експлоатация на обекти.

 • геодезическа снимка

За да се определи местоположението на характерни точки от местността се извършва геодезическо заснемане. То служи като основа за изработването на цифрови модели, планове и карти. Геодезически измервания се извършват при промяна на границите на поземлени имоти и на очертанията на сгради, при създаване на нови обекти на кадастъра, както и при допълване на непълноти и поправяне на грешки.

 • нивелация – линейна и площна;
 • заснемане на дървесна растителност в имоти - съгл.чл.19 от ЗУТ;
 • заснемане на сгради, необходимост при получаване удостоверение за търпимост;
 • заснемане на подземни проводи и съоръжения;
 •  заснемане на сгради за проектиране и изпълнение на окачени фасади;
 • определяне обеми на изкопи и насипи;
 • контролно следене на достигнати нива в строителството

Всеки строителен обект след получаване на Разрешение за строеж започва с откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво, както и следващите проверки на достигнатите нива, а именно Протоколи Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 (Образец 2).

 1. Кадастър

Съгл. чл.2. ал. (1) от ЗКИР Кадастър е съвкупността от основни данни за местоположението, границите и размерите на недвижимите имоти на територията на Република България набирани, представяни, поддържани в актуално състояние и съхранявани по установен от този закон ред. Поддържането на актуалното състояние на кадастралните карти включва изработване на проекти за тяхното изменение, които могат да бъдат:
Скица - Проект за делба (разделяне) на поземлен имот, (обособяване на реално определена част от поземлен имот), за промяна на граници между съседни поземлени имоти, както и за прилагане на подробен устройствен (градоустройствен) план. Скицата се изработва съгласно образец, одобрен от Изпълнителния директор на АГКК, и съдържа:
1. скицата на имота;
2. проектната линия за разделяне или промяна на граница, съответно регулационната линия;
3. идентификаторите и площите на новообразуваните поземлени имоти;
4. номерата и геодезическите координати на точките от проектната линия.

 • изработване на проекти за разделяне и обединяване на имоти при прекратяване на съсобственост
 • трасиране (отлагане) на граничните точки на имот върху терена

При желание да бъдат установени точните граници на имота се извършва трасиране (отлагане) на граничните точки на терена. Изработва се частичен дворищно-трасировъчен карнет за имоти в регулация и трасировъчен карнет за имоти извън регулация, издава се Протокол за трасиране на имота.

 • отразяване на новоизградени обекти в кадастъра за издаване на удостоверение по чл.54 от ЗКИР ( бивш чл. 52 )
 • изработване схеми на самостоятелни обекти в сгради.
 1. Предварителни консултации за съдебни експертизи свързани с имотни дела.

Карта

 

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


ЕТ София Кирилова - гр.София

ЕТ София Кирилова - гр.София

02 465 34 39 / 0899 874 922

N/A
Геодезия

София, ж.к.Връбница 2

                         бл.635, вх.А. ет.15, ап.49

Проектиране

Изработване на инвестиционни проекти съгл. Наредба №4 от 21 май 2001г. Извършвани дейности свързани с инвестиционното проектиране:

 • Вертикално планиране

Проектите по вертикално планиране са част от инвестиционните проекти за сгради и съоръжения съгл. Наредба №4 от 21 май 2001г. По част геодезия включват трасировъчен план и вертикално палнироване.
Трасировъчен план:

 

Той трябва да е разработен в съответствие с нормативните актове и инструкциите по геодезия и в степен на подробност, необходима за изпълнението на обекта. Съгл.изискванията на Наредба 4, трасировъчния план трябва да съдържа точното координатно разполагане на обекта, както и изходната опорна мрежа, от която ще се извършва трасирането и контрола по време на строителството. Координатите трябва да бъдат в Координатна система (1970г, Софийска или Локална),а височините във Височинна Система Балтийска (Локална)
Прилагат се данни за трасирането и контролирането на основните и подробните оси при строителството и монтажа на обектите;
ситуация, разрези и други графични разработки от проекта за изследване на деформациите на обекти с особена важност или на обекти, разположени в слаби, льосови и свлачищни терени
Вертикално планиране:
Планът за вертикално планиране се изработва върху генерален план или кадастрална основа, с височинно обвързване на сградите, съоръженията и обектите на техническата инфраструктура, с означения на теренни и проектни коти, включва характерни напречни и надлъжни профили и разрези по основните оси на сградите и съоръженията;
картограма на земните маси с изчисление на обемите изкопи и насипи във фигури или квадрати по средна работна кота и площ в таблици или ведомост и преместване на земните маси