Служба по трудова медицина АМО ( Visit Website )

Служба по трудова медицина АМО

СТМ стартира дейността си през 2003 г. като част от функционалната структура на един от водещите фондове за допълнително здравно осигуряване Асоциация за медицинско осигуряване АД - неправителствена организация, занимаваща се със здравеопазване...

Презентация

Служба по трудова медицина АМО

СТМ стартира дейността си през 2003 г. като част от функционалната структура на един от водещите фондове за допълнително здравно осигуряване Асоциация за медицинско осигуряване АД - неправителствена организация, занимаваща се със здравеопазване, научни изследвания, екология, образование, изкуство и култура, спортни дейности, човешки права и малцинствени групи, международно сътрудничество.


През 2006 г. с решение на СД на АМО АД част от дейностите, обект на трудовата медицина съгласно Закон за здравословни и безопасни условия на труд, се отделят в самостоятелна структура - Служба по трудова медицина към АГЕНЦИЯ ЗА МЕНИДЖМЪНТ И ОБСЛУЖВАНЕ ЕООД, регистрирана от МЗ с Удостоверение № 787/26.07.2006г. и пререгистрирана съгласно предписанията на Наредба №3/2008г. за дейността на службите по трудова медицина с Удостоверение № 219-1/19.05.2008 г. Разполага с квалифицирани специалисти с дългогодишен опит, вкл. и педагогически в областта на здравеопазването и безопасните условия на труд.

 

Службата е регистрирана и като администратор на лични данни с идентификационен номер от Регистър на администраторите на лични данни: 265733.


СТМ консултира и подпомага работодателите за подобряване условията на труд , респ. за прилагане на превантивни подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд с цел защита на здравето и безопасността на работещите и в съответствие с изискванията на нормативните разпоредби. Задачите, които изпълнява са съобразени с изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба №3/2008г. за дейността на службите по трудова медицина на МЗ и спецификата на трудовата дейност, упражнявана от работещите в изследвания обект.

 

Здравен риск

1. Заснемане здравословното състояние на работещите.
2. Разработване, актуализиране и съхранение на здравни досиета на работещите.
3. Разработване на програма за периодичността на задължителните медицински профилактични преглади по Наредба №3/1987г. на МЗ - определяне вида на медицинските специалисти, необходимите изследвания и честотата на провеждане.
4. Консултиране и подпомагане на работодателите при организацията на:
4.1 Предварителни медицински прегледи и изследвания за преценка на пригодността на кандидатите за постъпване на работа – определяне вида на медицинските специалисти и необходимите изследвания
4.2 Периодични (профилактични) медицински прегледи и изследвания за ранно откриване на изменения в организма вследствие въздействие на работната среда и трудовия процес.
5. Предоставяне на информация на медицинските специалисти, извършващи прегледите по отношение идентифицираните опасности и установения риск за здравето и безопасността при работа.
6. Изготвяне на заключение за пригодността на работещите и/или кандидати за работа да изпълняват даден вид трудови задачи на база оценката на риска и резултатите от проведените предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания.
7. При договореност с работодателя за организация и провеждане на периодични прегледи от СТМ – изготвяне на анализ на резултатите.
8. Насочване на лицата с установени отклонения от здравния статус към личния лекар за диагностично уточняване и допълнително лечение.
9. Месечен контрол и анализ на движението на болничните листове. Анализ на здравословното състояние на работещите и заболеваемостта във фирмата.;
10. Изработване на ежегоден обобщен анализ за здравното състояние на работещите и на заболеваемостта във фирмата като цяло.

Професионален риск

1. Анализ на проведените дейности в предприятието и съществуващата документация, касаеща здравословните и безопасни условия на труд в съответствие с Наредба №3/2008г. и Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ)
2. Анализ на съществуващата документация по оценка на риска за здравето и безопасността на работещите съгласно Наредба №5/1999г. на МТСП и МЗ
* Ако не е изработвана оценка на риска - участие в извършването на оценка на риска за здравето и безопасността на работещите съгласно изискванията на нормативните актове за осигуряване на безопасна и здравословна работа в предприятието
3. Разработване на предложения за предприемане на мерки и мероприятия за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установения риск. Степенуване по приоритети, отчитайки степента на риска, причини за възникване на идентифицирани опасности, водещи до риск и техните характеристики, включително възможни мерки и мероприятия и нужните инвестиции
4. Информиране на работещите за степента на риска, свързан с изпълняваните трудови задачи - консултации и инструкции за безопасна работа в условия на съществуващите вредности, както и за резултатите от проведени медицински прегледи и изследвания
5. Анализ и оценка ефективността на предприети и прилагани от работодателя мерки за намаляване/отстраняване на риска
6. При необходимост – разработване на препоръки за преустройство на работни места, организацията на труда и трудовото натоварване на работещи, които се нуждаят от
специална закрила, вкл. за лица с намалена работоспособност

 

Карта

 

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Служба по трудова медицина АМО - София

Служба по трудова медицина АМО - София

02 8 660 440 / 0888 619 596

N/A
Трудова медицина

София, ж.к Борово, ул.Подуево 5А

amo_stm@abv.bg

Други дейности:

1. Консултации и подпомагане на ръководството на фирмата при въвеждане и изпълнение на нормативните изисквания, касаещи здравословните и безопасни условия на труд при реализиране предмета на дейност
2. Оказване помощ на работодателя при създаване на организация за осигуряване на безопасност и здраве при работа, вкл. и система за управление на риска
3. Консултиране и подпомагане на Комитета/Групата по условия на труд при осъществяване на дейността им – документиране създаването, разясняване функциите и задачите
4. Организиране и/или провеждане обучение на представителите на КУТ/ГУТ – първоначално и ежегодно
5. Обучение на работещите по правилата за първа долекарска помощ, самопомощ и взаимопомощ във връзка с конкретните опасности на работното място
6. Информиране на ръководството при промяна в нормативната уредба, касаеща осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд като цяло и в частност – реализацията на конкретна производствена дейност
7. Консултиране и подпомагане на работодателя при изпълнение на дадени предписания по отстраняване на констатирани нарушения по осигуряването на безопасна и здравословна работа при проверка от контролните органи