Съплай Чейн ЕООД (Visit Website)

Съплай Чейн ЕООД Съплай Чейн ЕООД Съплай Чейн ЕООД
Съплай Чейн ЕООД

Съплай Чейн ЕООД помага на производствени и търговски компании да увеличават продажбите си чрез оптимизиране на оперативните дейности. Фокусирани сме във веригата за доставки, защото там има много затворени ресурси, които по една или друга причина не се ползват максимално ефективно.

Съплай Чейн ЕООД

Съплай Чейн ЕООД помага на производствени и търговски компании да увеличават продажбите си чрез оптимизиране на оперативните дейности. Фокусирани сме във веригата за доставки, защото там има много затворени ресурси, които по една или друга причина не се ползват максимално ефективно.

Съплай Чейн ЕООД

Съплай Чейн ЕООД помага на производствени и търговски компании да увеличават продажбите си чрез оптимизиране на оперативните дейности. Фокусирани сме във веригата за доставки, защото там има много затворени ресурси, които по една или друга причина не се ползват максимално ефективно.

Презентация

Съплай Чейн ЕООД Съплай Чейн ЕООД Съплай Чейн ЕООД Съплай Чейн ЕООД Съплай Чейн ЕООД

Съплай Чейн ЕООД

Съплай Чейн ЕООД

Съплай Чейн ЕООД помага на производствени и търговски компании да увеличават продажбите си чрез оптимизиране на оперативните дейности. Фокусирани сме във веригата за доставки, защото там има много затворени ресурси, които по една или друга причина не се ползват максимално ефективно. Ние сме консултанти, които работят редом с вашите служители като ги обучаваме, контролираме и коригираме в процеса на работа и след това те могат да поддържат въведените високите стандарти и без наша помощ. Така най-важната инвестиция (в човешките ресурси) остава при вас и хората ви са мотивирани да работят. Резултатите от нововъведенията идват още на първия месец. Особено сме полезни при въвеждане на различни ЕРП системи.

Съплай Чейн ЕООДНашият подход е конкретен спрямо спецификите на всяка индустрия и е обвързан с измерими и трайни резултати. Ето как работим:

 • Правим оценка на всичките ви разходи по веригата за доставки, работния капитал и възможностите за оптимизация.
 • Правим оценка на основните и спомагателните процеси и управленски практики, текущите рискове и контрол.
 • Работим заедно с вас по внедряването на успешно управление и контрол на процеси, доставчици, технологии и служители.
 • Намаляваме разходите по веригата за доставки и подобряваме процесите, които допринасят за постигането на дългосрочни значителни спестявания.

Основател и Управител на Съплай Чейн ЕООД е Павлина Цветанова, която има дългогодишен опит на различни позиции във веригата за доставки в големи международни компании: Крафт Фуудс, Филип Морис, Рийдърс Дайджест, Интерснак, Престиж 96.

Приложимост на услугите

1. За големи компании

 • Управление на проекти
 • Оптимизация на процесите и управление на доставчиците
 • Изнесен отдел за управление на: Планиране, Закупуване и снабдяване, Логистика и дистрибуция, Складиране
 • Заместване на персонал (напр. по майчинство)
 • Подготовка за покупка и сливане с друга фирма
 • Времеемки задачи с ниска добавена стойност за възложителя

2. За средни по големина компании

 • Управление на проекти
 • Създаване на организационна структура
 • Обучение на персонала
 • Оптимизация на процесите и управление на доставчиците
 • Добавяне на ноу-хау
 • Внедряване на правила и процедури
 • Изнесен отдел за управление на:  Планиране, Закупуване и снабдяване, Логистика и дистрибуция, Складиране
 • Заместване на персонал (напр. по майчинство)
 • Сливане, продажба или покупка на друга фирма
 • Времеемки задачи с ниска добавена стойност за възложителя

3. За малки и стартиращи компании

 • Полагане на основите
 • Обучение на персонала
 • Изнесени услуги за управление на: Планиране, Закупуване и снабдяване, Логистика и дистрибуция, Складиране

Ползи от услугите на Съплай Чейн ЕООД

 • Ползвате външен експерт, който защитава вашите интереси.
 • Разполагате с експертно мнение 24/7.
 • Следене на пазарните тенденции, максимизиране на положителните и минимизиране на негативните ефекти.
 • Преследване на целите до крайното им успешно реализиране.
 • Прилагане на по-добрите практики от вашата и други индустрии.
 • Постоянно търсене на алтернативи и начини за спестяване.
 • Оперативно обслужване на вашата верига за доставки.
 • Ползвате знанията и уменията на експерт на цена, равна на разходите за ваш служител.
 • Възможен контрол от ваша страна по всяко време.
 • Плащате абонаментна такса на база договорен обем работа и критерии за оценка на постиженията.
 • Плащате само когато реално сте получили услугата.
 • Мобилност в България и чужбина
 • В кратки срокове постигаме дългосрочни спестявания и оптимизации
 

Съплай Чейн ЕООД

Одит

Предлагаме на нашите клиенти пълен набор от одиторски услуги, касаещи Веригата за доставки:

 • Одит на процеси и процедури, свързани с планиране на производство и доставки, закупуване, логистика и дистрибуция, складиране.
 • Независим одит на оферти, договори и взаимоотношения с доставчици – договорено ли е най-доброто за вашата фирма? И ако не е, защо?
 • Одит на служителите, ангажирани с Веригата за доставки – има ли наличие на конфликт на интереси, комбинативност, заобикаляне на правилата, небрежност, неангажираност.
 • Има ли пробойни, откъдето изтичат парите ви?
 • Подготовка за внедряване на ISO.
 • Одит на оперативната дейност на фирма, която ще придобивате.
 • Одит на оперативната дейност на фирма, която ще продавате. Въвеждане на процедури и процеси за повишаване стойността на фирмата.
 • Внезапни проверки на ваши обекти или ваши подизпълнители с цел проследяване на място дали и как се спазват оперативните задължения.

Съплай Чейн ЕООД

Работим с Вас

Планиране

Планирането е в основата на всяко начало. Оптимистичен, песимистичен и реалистичен – всеки бизнес план изисква различни варианти на разходи и ресурси. За да изберем оптималния вариант на бизнес планиране, първо трябва да направим анализ на веригата за доставки къде сме сега, къде искаме да бъдем и как да го постигнем.

Внедряване на ЕРП

Съвременният бизнес не може да функционира без адекватна компютърна система за управление на процесите във всяка дейност. Една от основните насоки, по които работим с вас касае внедряване или корекции на ЕРП система. Ако вече сте избрали система за внедряване и искате второ мнение или експерт, който да разпише заданието според нуждите на вашия бизнес, можете да се обърнете към нас. Ако все още не сте избрали система, можем да ви посъветваме какво да закупите.

Снабдяване

Снабдяване е звеното, което е на второ място в организацията по генериране на приходи – чрез съкращаване на разходите и увеличаване дела на печалбата в продуктите.

Логистика

Собствен или нает транспорт да ползвате, да има ли отделен транспортен координатор или да се съвместява длъжността, да се ползват ли услугите на митническа агенция – въпроси, на които бързо може да се отговори еднозначно след кратък анализ.

Складиране

Колко голяма складова площ да наемете или как да оползотворите максимално площите в собствения ви склад е въпрос на сметки. А за правилното пресмятане ви трябва ясна визия какво да очаквате като доставки и експедиции в дългосрочен и краткосрочен план.

Дистрибуция

Как да дистрибутираме стоката си? На кои партньори можем да разчитаме? Какво да е съотношението собствени към наети транспортни средства? На база планираните годишни обеми, договорите които имате към момента и ситуацията на пазара, можем да ви предложим варианти на дистрибуционни схеми за качествено обслужване на клиентите ви.

Съплай Чейн ЕООД

Аутсорсинг

Решения за големи фирми

A. Висок стандарт на изпълнение

Съобразяването с вътрешните правила и процедури е задължително и ние сме обучени да работим в такава среда. Правилата за бизнес етика са еднакви при всички успели фирми и ние имаме солидната основа за партньорство с вас.

B. Управление на проекти

Когато започвате нов проект, вашият екип вече е достатъчно натоварен с оперативни задачи, но ние можем да поемем управлението и изпълнението на проекта със същото или по-добро качество съгласно вашите корпоративни стандарти.

Добавена стойност:

 • За вашите служители това е допълнителна работа, която може да доведе до свръх натоварване, грешки по проекта или текущите задачи поради прекалено много работа. Ние можем да отменим вашите служители в този период.
 • Ще избегнете плащане на извънреден труд и неприятни ситуации с работните часове, длъжностните характеристики и т.н.
 • Ние работим бързо и точно, защото фокусираме много знания, опит и ресурс за кратко време във вашия проект, т.е. влагаме всички необходими ресурси за постигане на целта в желаните срокове.
 • Служителите ви не губят време в дълги оперативни срещи
 • Изпращаме отчети редовно и в срок
 • Стремим се да избягваме ситуации, които могат да доведат до непланирани ресурси или блокиране на проекта, но ако това се случи независимо от нашите усилия, веднага комуникираме с вас заедно да намерим адекватно решение.

Можете да сте сигурни, че:

 • Конфиденциалността се спазва стриктно
 • Имате пълен контрол върху вашия проект, но ползвате нашия опит и ресурси за реализацията му.

C. Сливания

Когато купувате нов бизнес, трябва да го ръководите съгласно вашите корпоративни правила. Но приобщаването отнема време, понякога доста повече от планираното. Ако не внедрите вашите правила в оперативните отдели бързо, паричният ви поток може да поеме в грешна, негативна посока.

Ние имаме опит с:

 • Успешно „поставяне“ на един бизнес в рамките на друг
 • Прилагане на процедурите
 • Прекъсване на негативните практики
 • Изготвяне на необходимите документи
 • Работа с държавните институции
 • Обучение на придобития/новия персонал.

Когато има сливане или смяна на законодателството, държавните служители обикновено се опитват до „обучават“ придобиващата фирма за правилата на играта. А тези правила често са негативни практики от миналото. В същото време придобитите служители отказват или трудно приемат правилата на придобиващата фирма. Вашите служители нямат време да обучават новите колеги, което води до загуба на потенциално добри служители или обучителният период продължава прекалено дълго.

Когато бизнесът, който купувате не е близък с основния ви бизнес, вие дори нямате правилни процеси и процедури. Дори нямате подготвени служители, които да вършат работа съгласно вашите стандарти.

Към нас можете да изнесете:

 • Подготвяне и внедряване на процедури
 • Създаване на правила
 • Обучение на новия персонал
 • Работа с държавните служители за въвеждане на новия работен процес

D. Оптимизация на процесите и управление на доставчиците

Дори големите компании понякога се нуждаят от оптимизация на процесите – въвеждане на нови режими, нови технологии или нов подход към глобалните доставчици. Има случаи, в които глобален доставчик не се представя добре в дадена страна, но вие не можете да го смените. Ние имаме успешен опит в подтикване на глобални доставчици да доставят услугата, за която им се плаща, на високото ниво, заради което са избрани за глобален доставчик.

E. Закупуване

Защо да изнесете услугата Закупуване към нас? Защото ние можем да:

 • Договорим по-добри условия за големи обеми
 • Избегнем ситуации с единствен доставчик
 • Дадем на компанията ви спестявания и оптимизации не само от цени, но и от иновации, прилагани в други индустрии
 • Открием недостатъци в преговори, договори и търговски условия и да открием възможности за спестявания. В една компания спестяването след смяна на основен доставчик и специалист покупки доведе до спестяване 63%.

F. Незначителни задачки

Дали вашите служители отдават много време на задачи, които носят малко допълнителна стойност на фирмата? Изнесете тези дразнещи задачки и използвайте капацитета на служителите си по-ефективно за дейности, свързани с основния ви бизнес, откъдето идва основния приход.

G. Лесно заместване

Когато ваш служител се разболее или е в отпуск по майчинство, можете да спестите време и нерви ако изнесете дейността за периода на отсъствието, вместо да наемате нов служител.

Решения за средния бизнес

A. Оптимизация на процесите

Вашата компания може да работи по-добре ако оптимизирате процесите.

Когато процесът планиране не е в правилната последователност, това може да доведе до спад в изпълнението на поръчките. След анализ на процеса планиране и въвеждане на правилно планиране при един клиент, за един месец успяхме да увеличим изпълнението на поръчките с 21%.

B. Know-how

Собствениците на средните по големина фирми са достатъчно умни да създадат и разраснат бизнеса, който имат. Но след растежа те нямат физическата възможност да следят задълбочено веригата доставки и да развиват персонала в тази сфера. Изнасянето дори на част от дейностите от този отдел внася свежи идеи и ноу-хау, които са били успешно въведени в международни компании. За фирми в провинцията, обученият персонал е доста ограничен, ето защо изнасянето на услугата е подходящо.

C. Правила и процедури

След растежа от малка към средна по размер фирма, собствениците нямат време, ресурси и опит да напишат правилата и процедурите, които да позволяват фирмата да работи безпроблемно дори в отсъствието на собственика или в отсъствието на служител. Правилата и процедурите помагат на собственика не само да подсигури непрекъсваемост на работния процес, но също и да идентифицира слабите места и конфликт на интереси. Ако средно голяма компания иска да расте, тя има нужда от адекватна администрация и писани процедури, за да избегне хаоса. Но процедурите за веригата доставки трябва да са писани от експерт в областта, иначе плащате за процедура, която не ви защитава като собственик.

D. Подготовка за сливане

Ако искате да продадете бизнеса си на добра цена, определено трябва да имате организационна структура и работещи процедури. Не е необходимо да откривате колелото – можем да напишем и въведем процедурите за вас.

E. Закупуване

Въпреки, че много собственици се страхуват да изнесат услугата по закупуване, това може да им донесе ползи, тъй като ние можем да:

 • Договорим по-добри търговски условия, тъй като работим с по-големи обеми
 • Избягваме единствени доставчици – широко разпространена практика сред средните по размер фирми
 • Дадем на компанията ви спестявания и оптимизации не само от цени, но и от иновации, прилагани в други индустрии
 • Открием недостатъци в преговори, договори и търговски условия и да открием възможности за спестявания. Обикновено в средните по големина компании преговорите се водят от собствениците – те или притискат доставчиците до минималните им цени или пропускат спестявания тъй като работят с приятели. В първият случай има риск от нередовни доставки, а във вторият собственикът играе роля на благотворителна организация. Ние работим като машина, без емоции, само преследване на целта и подсигуряване на win-win ситуации (основата на партньорството).

F. Проекти

Можем да управляване и изпълняваме проекти за вас, съобразявайки се изцяло със законодателството, прилагайки стандартите на мултинационалните компании и спазвайки крайните срокове. Преди да започнете проект, добре е още някой да оцени ползите от него, тъй като може да има по-добри решения като функции и цени.

G. Заместване

Ако не сте доволни от представянето на ваш служител във веригата за доставки и е трудно да наемете експерт в региона, ние можем да бъдем вашият изнесен отдел доставки. Или ако ваш служител се е разболял за дълъг период или е в отпуск по майчинство, можем да го заместим временно и да вършим работата му отлично.

Решения за малки и стартиращи компании

А. Сътрудничество

Малкият бизнес може да оцелее само ако отделните фирми разчитат една на друга и се събразяват със законодателството. Ключът е да се открие на кого да разчиташ. От една страна са приятелите, от друга страна са експертите, а комбинацията от двете води до успех. Ние можем да бъдем вашият експерт-партньор в оперативните дейности – планиране, закупуване, логистика – за намиране на оптимални решения.

Всеки бизнес има законови ограничения. Ние знаем ограниченията свързани с веригата доставки тъй като сме минали през много тях. Външен съвет може да ви помогне да вземете най-доброто решение (лошите решения могат да бъдат фатални за малките компании). Можем да създадем и контролираме за вас:

 • Краткосрочен и дългосрочен план за развитие
 • Организационна структура
 • Логистична схема и партньори
 • Складови решения
 • Договори, без които вашата фирма е изложена на по-голям риск
 • Да ви помогнем да развиете бизнеса си гладко

Не само ще ви посъветваме, но и ще създадем процесите за вас, като ваш „втори чифт ръце“.

B. Персонал

Ако е време да увеличите екипа си, можете да изнесете някои дейности към нас или ние да ви помогнем да намерите правилните служители и да ги обучим съгласно международните стандарти.

C. Закупуване

Ако търговията не е основният ви бизнес, по-добре изнесете услугата закупуване към нас, тъй като ние можем да:

 • Договорим по-добри търговски условия, тъй като работим с по-големи обеми
 • Подсигурим алтернативни доставчици – в началото ще имате единствени доставчици, но ние ще ви подсигурим възможността да ги смените бързо при необходимост
 • Дадем на компанията ви спестявания и оптимизации не само от цени, но и от иновации, прилагани в други индустрии
 • Открием недостатъци в преговорите и да предложим договори и търговски условия, подходящи за вас. Понякога не знаете лимитите на доставчиците, защото нямате опит с тях – ние преследваме вашата цел, спазвайки стриктно законодателството.

Съплай Чейн ЕООД

Обучения

Съплай Чейн ЕООД Ви предлага следните видове обучения:

 • Еднодневни семинари
 • Дневни курсове
 • Онлайн курсове
Семинар Дата Град Цена без ДДС
Комуникационни умения за
служители на веригата за доставки
Конфликти на интереси във веригата за доставки
 30.09-01.10.16  София  370
Комуникационни умения за
служители на веригата за доставки
 30.09.16  София  230
Конфликти на интереси във веригата за доставки  01.10.16  София  230
Планиране на производство и запаси  7.10.16  София  230
Управление на доставчици и подизпълнители и
Успешни преговори за специалисти покупки – I модул
 14-15.10.16  София  370
Управление на доставчици и подизпълнители  14.10.16  София  230
Успешни преговори за специалисти покупки  15.10.16  София  230
Управление на доставчици и подизпълнители и
Успешни преговори за специалисти покупки – II модул
 11.11.16  София  230
Обучение на складов персонал  4-5.11.16  София 370
Логистика и дистрибуция
за производствени и търговски фирми
 2-3.12.16  София 370

 

Планиране на производство и запаси

Как производството максимално да обслужва продажбите

Семинар, в който предлагаме структуриран подход за въвеждане на ред, проследимост и контрол в производството и доставките. За да постигнем хармония в производствения процес, да натоварим максимално мощностите и да печелим повече както от мащаба, така и от доставките, е необходим адекватен оперативен план.

Управление на складовото стопанство

Точно и бързо изпълнение на поръчките

Как да подредим  и контролираме склада и да работим като швейцарски часовник дори с ниско квалифициран персонал. Като предпоследна бръкна във веригата за доставки, складът поема всички негативи от грешки и забавяния от звената преди него. И въпреки това може да работи безупречно и без напрежение. Разглеждаме реално съществуващи компании, постигнали съвършенство в обработката на хиляди пратки дневно.

Конфликт на интереси във веригата за доставки

Неопетнена репутация на вашата организация

Как да се обградим с почтени служители, които бъркат в кацата с мед, но не си облизват пръстите. Служителите от веригата за доставки са изложени на големи изкушения в ежедневната им работа. Как да имаме в екипа си само рицари, които защитават интересите на работодателя си?

Управление на доставчици и подизпълнители

Изграждане на стабилно партньорство

Един различен подход към доставчиците, който гарантира в дългосрочен план стабилност във взаимоотношенията, по-високи печалби и за двете страни, иновации и висок имидж. Всяка компания може да ги постигне, следвайки прости правила, етични норми и търсейки постоянно развитие.

Успешни преговори с доставчици

Практически семинар с ролеви игри

Разглеждаме реални казуси, в които чрез използване на правилните техники е постигнато много повече от планираното. Всеки участник разиграва различни роли в множество ситуации, а водещият коментира резултатите. След този курс участниците ще могат да се справят с по-тежки преговори отколкото преди обучението и ще разпознават по-лесно възможностите за максимизиране на печалбата.

Оптимизацията на оперативните разходи

Как да освободим пълния капацитет на фирмата

Успешните продажби зависят не само от уменията на търговците, но и от възможностите на производството и бързите доставки. Чрез примери от практиката разкриваме как можем да сме подготвени да подадем към пазара повече и по-качествена продукция, запазвайки същото оборудване, същия брой персонал, като в същото време намаляваме или не увеличаваме разходите си.

Комуникационни умения за служители на Веригата за доставки

Да ни чуят правилно и сега

Случвало ли ви се е да имате идея за подобрение, но човекът, от когото зависи реализацията няма време да ви изслуша? Или ви изслушва, но някакси не успявате да го убедите. А колко често сте били набеждавани за проблеми, генерирани напред по веригата, но изригнали при вас, просто защото сте последната спирка? А изпускали ли сте изгодна сделка заради отложено одобрение от началника?

Човешкият фактор във Веригата за доставки

Да намерим таланта и да го задържим

При тази безработица няма хора за работа. Понякога подборът на служители за затруднен, но не е невъзможен. Какъв е психологическият профил на служителите от веригата за доставки? Как можем да стигнем до качествени човешки ресурси и какво да направим, за да ги задържим?

Карта

Тази фирма е регистрирана в следните категории: