Т & К Баланс Консулт ( Visit Website )

Счетоводно обслужване София Т & К Баланс Консулт Т & К Баланс Консулт
При нас ще откриете:

Индивидуален подход към всеки клиент

Коректно и дискретно отношение

Професионално решаване на казуси

Гъвкаво ценообразуване

Необходимото качество на счетоводните услуги


Презентация

Т & К Баланс Консулт Т & К Баланс Консулт Т & К Баланс Консулт Т & К Баланс Консулт

Т & К Баланс Консулт

Т & К Баланс Консулт

Всичко е просто, когато е ясно.


Същността на счетоводните услуги е възможността за общуване чрез финансова информация. Потребителите на тази информация сте вие - собственици, управители, мениджъри – вие вземате важните решения за разпределение на ресурсите на фирмата. Производителите на тази информация сме ние, счетоводителите. Нашата задача е да помагаме на вашия бизнес. Комуникацията между нас преминава обикновено под формата на различни финансови регистри и отчети, които показват движението на парите и икономическите ресурси под контрола на вашето управление. Счетоводството е двустранен процес – вие ни подавате информация чрез документи за извършените стопански операции, а ние обработваме вашите данни и ви връщаме финансовата информация необходима за управлението на вашия бизнес и за ползване от външни потребители - инвеститори, данъчни служби, и други административни органи.  


Вашето благополучие зависи от вашите собствени решения.


Много ръководители на фирми не отдават нужното значение точно на счетоводните услуги, но винаги идва един ден, когато става абсолютно наложително някой да се заеме със счетоводните задачи, за да се направи прецизна сметка и да се придобие представа за общата картина на бизнеса. Чрез избора на подходящи специалисти, които да поемат в свои ръце счетоводните услуги, вие може да използвате свободния паричен и времеви ресурс и да се фокусирате върху основните източници на приходи и печалби за фирмата. Вие ще можете да вложите енергията и потенциала в развиването на нови пазари, продукти.


Приятелство основано на бизнес е по-добро, отколкото бизнес, основан на приятелство.

 

Т & К Баланс Консулт

Пълно (абонаментно) счетоводно обслужване, което включва:

 • Разработване на индивидуална счетоводна политика на фирмата и индивидуален сметкоплан;
 • Текущо осчетоводяване на първичните документи.
 • Ежемесечно изготвяне и подаване на изискващите се документи от НАП.
 • Периодично приключване на фирмите, изготвяне на отчети.
 • Отчитане на дълготрайните и краткотрайните материални активи в съответствие с нормативните документи.
 • Извършване на инвентаризации на активите;
 • Годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишния финансов отчет;
 • Изготвяне на годишна данъчна декларация и приложенията към нея;
 • Изготвяне на всички платежни документи за дължими данъци и такси;

Работни заплати и осигуряване

 • Изготвяне и текущо поддържане на досиетата на работниците;
 • Изготвяне на договори, споразумения, заповеди, удостоверения.
 • Ежемесечно изготвяне на ведомости за работните заплати и платежните документи за дължимите осигуровки;
 • Изготвяне и изпращане на изискващата се ежемесечна информация от НАП

Административни услуги

 • Изготвяне на бизнес планове и бюджети на проекти;
 • Изготвяне на годишни декларации на физически лица;
 • Изготвяне на документи за банково кредитиране;
 • Изготвяне на всички счетоводни справки, изискващи се от банковата институция;
 • Изготвяне на прогнозни отчети за приходите и разходите, баланс и отчети за паричните потоци съобразени с бизнес плана на фирмата;

Данъци и данъчна защита

 • Декларации, данъци – следене на срокове и нормативни промени;
 • Плащания на данъци – подготовка на платежни нареждания;
 • Данъчни декларации, годишни финансови отчети – изготвяне, представяне и защита;
 • Ревизии - представителство и защита на фирмените интереси при провеждане на общи, тематични или насрещни ревизии от органите на НАП, НОИ и други;

Регистрация на фирми

 • Регистрация на фирми в Търговския регистър;
 • Регистрации в НАП;
 • Други административни регистрации;

 

Т & К Баланс Консулт

Сътрудничество и съдействие /логистика/ във връзка с проекти по програми, финансирани от Европейския Съюз

Първи етап: кандидатстване за финансиране

 • Разговори и обсъждане на уникалната идея за проект;
 • Изготвяне на предложение за финансов бюджет на проекта, съобразен с цели, ресурси и време;
 • Съдействие при подготовка на необходимата документация за кандидатстване, съобразно изискванията на финансиращата програма;

Втори етап: осчетоводяване и отчитане

 • Текущо счетоводно отчитане съгласно методологическите указания;
 • Подготовка на справки, попълване на формуляри и изготвяне на отчети;
 • Следене на срокове за плащане и отчитане според бюджетните параметри;
 • Изготвяне на пълен комплект от документи за отчитане на финансирането;

 

Т & К Баланс Консулт

Цени

МЕСЕЧНИ ЦЕНИ НА СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

Включена обработка на три осигурявани лица и една банкова сметка

НЕрегистрирани по ДДС

Брой документи на месец

Регистрирани по ДДС

услуги

търговия

производство

услуги

търговия

производство

От 100

100-150

150-200

до 50

От 200

150-250

200-300

100-150

150-200

200-250

от 51 до 100

150-250

200-300

250-350

150-250

200-300

От 250

от 101 до 200

250-450

300-500

От 350

по договаряне

над 200

по договаряне

Счетоводно обслужване София

 

Т & К Баланс Консулт

 

Т & К Баланс Консулт

 

 

Т & К Баланс Консулт

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Т & К Баланс Консулт - София

Т & К Баланс Консулт - София

0899 981 973

N/A

София, ул. Сердика 4

Т & К Баланс Консулт

 • Самоков, с. Продановци №2
 • Тел. 0882758699
 • tk.office.balanceconsult@gmail.com

 

Т & К Баланс Консулт