ТМ Легал Консултинг ( Visit Website )

ТМ Легал Консултинг

Адвокатска кантора ТМ Легал Консултинг предлага висококвалифицирани юридически услуги в областта на гражданското, търговското и административното права...

Презентация

ТМ Легал Консултинг

Адвокатска кантора ТМ ЛЕГАЛ Консултинг предлага висококвалифицирани юридически  услуги в областта на гражданското, търговското и административното права.

 

Кантората е създадена за да отговори на търсенето на компетентни юридически услуги, които се предоставят при спазване на високи морално - етични стандарти, като всеотдайната и безкомпромисна  защита на правата и интересите на клиентите е изведена на първо място в ежедневната ни работа.

 

Специализирани сме в  процесуално представителство пред Европейския съд в Страсбург по дела със значителен материален интерес, в т.ч. казуси във връзка с накърняване на правата на личността и правото на справедлив съдебен процес, недвижими имоти и ограничения на правото  на собственост, бездействие и дискриминация от страна на държавни органи и институции и причинени от това вреди, неоснователно налагане на административни забрани и др.

 

Експертите от кантората притежават сериозен опит в подготовката на тръжна документация и обжалването на процедури по възлагане на обществени поръчки, защитата при казуси на нелоялна конкуренция и търговски практики, обжалването на ревизионни актове за възстановяването на данъчен кредит по ЗДДС и др.

 

Бихме могли да ви съдействаме при проучване на статута на недвижими имоти във връзка с прехвърлителни сделки, подготовката на договори, включително за строителство, застрахователни спорове и откази за изплащане на обезщетения, неизпълнение  и забави при договори за лизинг и банков кредит и др.

 

На ваше разположение сме за процесуално представителство и комплексна правна помощ на български и на английски език.

 

Сфери на дейност

 • Защита на правата на човека
 • Банково право
 • Недвижими имоти. Спестяване на нотариални такси при прехвърлителни сделки
 • Данъчно право
 • Договорно право
 • Застрахователно право. Изплащане на застрахователни обезщетения
 • Защита на потребителите
 • Защита на топловикация
 • Конкурентно право
 • Тръжна документация
 • Наследствено право
 • Обжалване на ревизионни актове и наказателни постановляния
 • Обществени поръчки
 • Придобиване на българско гражданство
 • Пътно - транспортни произшествия. Получаване на обезщетение
 • Регистрация на фирми
 • Семейно право
 • Трудово право
 • Търговско право
 • Европейски проекти

Цени

Цените за предлаганите от нас услуги се определят съгласно наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения, а именно:

 • за устен съвет и справка в съдебни и административни съдилища, Агенция по вписванията и др. - 20 лв.
 • за писмена консултация - 40 лв.
 • за проучване на дело с даване на мнение по него - 60 лв.
 • тъжби до прокуратурата и полицията - 50 лв.
 • за изготвяне на нотариални покани, за молба за приемане или отказ от наследство, за изготвяне на книжа за нотариално вписване, за молба за опрощаване на дължими суми и за други молби - 50 лв.
 • за изготвяне на молба за отказ или възстановяване на българско гражданство - 200 лв.
 • за съставяне на завещание - 150 лв.
 • за съставяне на: писмен договор, нотариални актове за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека, суперфиция и сервитути, извънсъдебна спогодба, както и за извършване и съставяне на акт по обстоятелствена проверка на база цената на съответния договор или акт:
 1. при интерес до 1000 лв. - 50 лв.
 2. при интерес от 1000 до 10 000 лв. - 150 лв. + 1 на сто за горницата над 1000 лв.
 3. при интерес от 10 000 до 50 000 лв. - 250 лв. + 0,5 на сто за горницата над 10 000 лв.
 4. при интерес от 50 000 до 100 000 лв. - 500 лв. + 0,2 на сто за горницата над 50 000 лв.
 5. при интерес над 100 000 лв. - 700 лв. + 0,1 на сто за горницата над 100 000 лв.
 • За изготвяне на жалба до КЗК във връзка с оспорване на резултатите от проведена обществена поръчка – 1000 лв.
 • За изготвяне на искова молба по гражданско и търговско дело  - 600 лв.

 

В случай на необходимост от услуги, които не фигурират измежду гореизложените, възнаграждението за оказаното съдействие се определя по договаряне.

 

Карта

 

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


ТМ Легал Консултинг - София

ТМ Легал Консултинг - София

0888 55 83 41 / 0888 78 81 97

София, ул. Тунджа 36, партер

ТМ Легал Консултинг

 

Работно време:

от 9.00 до 18.00 / понеденик - петък /