Адвокат Елена Топузанова

 • Адвокат Елена Топузанова

  Адвокат Елена Топузанова

  Адвокат Елена Топузанова - Бургас. Коректна професионална защита на правата и интересите на български и чуждестранни граждани и юридически лица

Адвокат Елена Топузанова

Адвокат Елена Топузанова

Коректна професионална защита на правата и интересите на български и чуждестранни граждани и юридически лица в различни гражданско-правни области:

 • Вещно- право на собственост; защита правото на собственост; реституция, земеделски земи, сделки с недвижими имоти, изготвяне на договори,нотариални актове, пълномощни и други;
 • Облигационно право - изготвяне на граждански и търговски договори; сделки по управление и разпореждане с имущества и права; обезпечения, гаранции, ипотеки и други;
 • Наследствено и семейно право – бракоразводни, издръжки, право на наследяване и т.н.
 • Търговско и корпоративно право – Правно обслужване на търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел. Учредяване, регистрация, вливане, сливане, разделяне, отделяне, структуриране и прекратяване, представителство пред държавни и съдебни органи, както и пред други физически и юридически лица; .
 • Трудово право – защита правата на работника и работодателя, трудовоправни консултации;
 • Административно право – оспорване на административни актове и процесуални представителство по дела от административен и административно-наказателен характер;
 • Процесуално представителство - правна помощ и защита при подготовката и воденето на съдебни и арбитражни дела; изпълнително и охранителни производства; съдебна делба и други;
 • Авторски и сродни права – защита авторски права върху компютърни програми и бази данни, изготвяне на договори, регистрация на търговски марки патенти и т.н.