Трудова медицина Валжан ЕООД - Стара Загора   ( Visit Website )

СТМ – ВАЛЖАН ЕООД

Превантивна дейност по опазване здравето и работоспособността на работещите, Консултиране на работодателите в областа на здравето и безопасността при работа...

Презентация

Патоморфологична лаборатория

"Медико – диагностична лаборатория - Валжан” ЕООД, наричана за краткост МДЛ, е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ, учредено в съответствие с изискванията на Търговския закон и Закона за лечебните заведения.

 

МДЛ е създадена на основание чл.40 /1/ от ЗЛЗ и решение на Старозагорски окръжен съд № 984 /11.03.2003г.

 

"Медико – диагностична лаборатория - Валжан” е дружество с ограничена отговорност, регистрирано по Търговския закон и ЗЛЗ.

 

МДЛ се ръководи от управител – лекар с призната специалност по профила на лабораторията.

 

МДЛ осъществява дейността си в сътрудничество с други лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ, НЗОК, РЦЗ- гр. Стара Загора, РЦЗ- гр. Кърджали, РИОКОЗ, органите за социално осигуряване, както и с други институти, организации и ведомства.

 

Структура

В съответствие с предмета на дейност МДЛ има следната структура: ”МДЛ – Валжан” – Стара Загора – регистрирано в РЦЗ – Стара Загора, ИК 2431141003,

Местонахождението лабораторията е гр. Стара Загора, бул.”Цар Симеон Велики” 84, тел/факс: 60 20 23 ;

 

Съставът на лабораторията включва:

2.1. Ръководител - лекар със специалност ”Патологоанатомия и цитопатология”.

2.2. Лекар със специалност “Патологоанатомия и цитопатология”, сертификат за цитодиагностика

2.3. Медицински лаборант .

 

”МДЛ – Валжан” – Кърджали – регистрирано в РЦЗ – Кърджали, ИК 0916141007, Местонахождението лабораторията е гр. Кърджали, бул.”Тракия” 19

 

Съставът на лабораторията включва:

 

Ръководител - лекар със специалност”Патологоанатомия и цитопатология”. Медицински лаборант .

Карта

 

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Трудова медицина  Валжан ЕООД - Стара Загора
Трудова медицина Валжан ЕООД - Стара Загора
042 602 023 / 0888 73 65 35
N/A
Трудова медицина
Стара Загора,бул.Симеон Велики 84,

СТМ – ВАЛЖАН

СТМ – ВАЛЖАН се занимава с:


♦ Превантивна дейност по опазване здравето и работоспособността на работещите
♦ Консултиране на работодателите в областа на здравето и безопасността при работа
♦ Оценка на риска, профилактични медицински прегледи
♦ Измерване на фактори на работната среда