Веста 17 ООД ( Visit Website )

Електроинсталации Търговище ВЕСТА ВЕСТА
Веста 17 ООД

Основната дейност на фирмата е проучване, проектиране, изграждане, профилактика, ремонт и модернизация на битови и промишлени електроинсталации, заземителни и мълниезащитни уредби /конвенционални и с изпреварващо действие/, пожароизвестителни системи, съоръжения ниско и средно напрежение...

Презентация

ВЕСТА ВЕСТА ВЕСТА ВЕСТА ВЕСТА

ВЕСТА

Веста 17 ООД

Веста 17 ООД е учредена през 2007г. с адресна регистрация - гр.Търговище, ул.Паисий №4, като през годините изкупува дружествата, ЕТ Веста 13 и Веста 15 ЕООД.

Основната дейност на фирмата е проучване, проектиране, изграждане, профилактика, ремонт и модернизация на битови и промишлени електроинсталации, заземителни и мълниезащитни уредби /конвенционални и с изпреварващо действие/, пожароизвестителни системи, съоръжения ниско и средно напрежение: Трафопостове, МТП, МТТ, БКТП, въздушни и кабелни електропроводни линии, ремонт на силови трансформатори от 25kVAдо 1000kVA и други.

Във фирмата работи високо квалифициран ръководен и изпълнителски персонал. Сроковете за изпълнение на поръчките са възможно най-кратки , цените –приемливи, а качеството приоритет.

От създаването си до днес „Веста-17” ООД е реализирала разнообразни по обем и задание поръчки от водещи фирми.

 

ВЕСТА

Орган за контрол вид С

През 2012г. във Веста 17 ООД е назначен и обучен инженерен персонал за създаване на звено Орган за контрол вид С за контрол на Електрически уредби и съоръжения за напрежение до и над 1000V с обхват:

 • Съпротивление на защитни заземителни уредби,
 • Съпротивление на изолация,
 • Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби,
 • Импеданса на контура „фаза – защитен проводник”,
 • Прекъсвачи за защитно изключване ЗП,
 • Електрозащитни средства: Изолиращи щанги , Указатели за напрежение, Диелектрични ръкавици, Диелектрични боти и галоши, Гумени диелектрични боти и галоши, Гумени диелектрични килимчета, Силови кабелни линии и съоръжения до 20kV,
 • Трансформатори за напрежение до 20kV.

Ние имаме защитена Акредитация №40 през 2014г.

 

Технически обезпечения

Фирмата е оборудвана с необходимите технически обезпечения, багер, автокран, товарен автомобил с прикачен кран, автовишка и автомобили 4х4, инструментариум и апарати/уреди за извършване на дейността си.

Разполагаме с мобилни уредби 110kV и 70kV AC/DC за:

 • тестване на кабелни линии (изпитване с високо напрежение на основната изолация и мантията на кабели Ср.Н и локализиране на евентуални повреди),
 • трасиране на подземни комуникации,
 • изпитване на кабелни линии Н.Н.,
 • локализиране на повреди и тяхното отстраняване,
 • аварийно поддържане на електроинсталации и съоръжения до 20kV.

ВЕСТА

Електроинсталации Търговище

Веста 17 ООД разполага с изграден търговски обект за продажба на електроматериали за битови електроинсталации, осветителна техника и промишлени съоръжения в уредби 20kV.

По този начин ние се стремим максимално да удовлетворим клиента и ангажираността му с по–малко на брой организации.

 

Карта

 

ВЕСТА

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Веста 17 ООД - Търговище

Веста 17 ООД - Търговище

060 167 200 / 0878 986 593

Търговище, ул.Трапезица 6

Магазин Електромаркет ВЕСТА

 • Адрес: гр. Търговище, ул. Трети март №4
 • Телефон: 0877 149 954

ВЕСТА