Счетоводна къща Виема Консулт ( Visit Website )

Регистрации на фирми София Виема Консулт Виема Консулт
Счетоводна къща Виема Консулт

Обработка на първичните счетоводни документи - проверка, класиране, съхраняване.

Текущо осчетоводяване на стопанските операции

Водене на складови наличности

Начисляване на амортизации


Презентация

Виема Консулт Виема Консулт Виема Консулт Виема Консулт Виема Консулт

Виема Консулт

Счетоводна къща Виема Консулт

 • Търговия на едро и дребно с хранителни стоки
 • Търговия на едро и дребно с НЕхранителни стоки
 • Производство
 • Туризъм
 • Организиране на събития и мероприятия
 • Танцови и фолклорни формации
 • Студия за красота и разкрасителни процедури
 • Фирми занимаващи се с вътрешен транспорт
 • Фирми занимаващи се с Внос, Износ, ВОП и ВОД
 • Таксиметрови услуги
 • Ресторантьорство и заведения за бързо хранене
 • Хотелиерство

 

Виема Консулт

Регистрации на фирми София

Регистрация на ЕООД, ООД, в Търговския регистър - Хонорар - 70.00лв. /
Държавна такса - 110.00лв.

БОНУС ПАКЕТИ:

1. Нов бизнес
БЕЗПЛАТНА РЕГИСТРАЦИЯ на фирмата. Заплащат се само държавните и нотариални такси.
Първите ДВА месеца се заплаща ПОЛОВИН месечна такса от договорената.
10% Отстъпка за кетъринг услуга от Лаура кетъринг при откриване на нов обект.

2. Оферта +
БЕЗПЛАТНА СЧЕТОВОДНА консултация.
Първите ТРИ месеца се заплаща ПОЛОВИН месечна такса от договорената.
10% Отстъпка за кетъринг услуга от Лаура кетъринг по случай фирмен празник.

* Бонус пакетите, важат само при сключен абонаментен договор.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ФИРМИ ЗА 2014г. РАБОТЕЩИ НА ГОДИШНА БАЗА:

1. До 100 документа на година – 150.00лв.

2. До 200 документа на година – 200.00лв.

3. До 300 документа на година – 250.00лв.

4. До 400 документа на година – 300.00лв.

ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ПОПЪЛВАНЕ НА ГОДИШНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО чл.50 от ЗДДФЛ за 2014г.

/За физическите лица/ - 50.00лв. + Попълнено платежно.

БОНУС ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Еднократна услуга за фирми НЕ ИЗВЪРШВАЛИ ДЕЙНОСТ през съответния отчетен период.

1. Обявяване на ГФО за 2013г. по електронен път в Търговския регистър - Цена 10.00лв. / Държавна такса - 20.00лв. /

2. Обявяване на ГФО за 2013г. на място в Търговския регистър - Цена 20.00лв. / Държавна такса - 40.00лв. /

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА

От Вас се иска:
 • Да изберете уникално наименование
 • Да посочите седалище и адрес на управление
 • Да опишете основна дейност
 • Да посочите управител/и.
 • Държавни такси
 • Нотариални такси
 • Откриване на набирателна сметка + депозиране на капитал
 • Пълномощно за Агенция по вписванията, което може да бъде изготвено и от нас

По Търговския закон минималния капитал за регистриране на ЕООД или ООД е 2 (два) лева. При регистрацията на ЕТ не е необходимо внасянето на капитал. Важно е наименованието на вашата фирма да е уникално, като ние извършваме проверка за уникалността му.

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

 • Обработка на първичните счетоводни документи - проверка, класиране, съхраняване.
 • Текущо осчетоводяване на стопанските операции
 • Водене на складови наличности
 • Начисляване на амортизации
 • Съставяне на амортизационен план за дълготрайните активите
 • Ежемесечно изготвяне и подаване към данъчния орган на Дневник за покупките, Дневник за продажбите и Справка-декларация по Закона за данък върху добавената стойност, както и на всички други декларации, свързани с възстановяване на ДДС по електронен път;
 • Изготвяне и подаване на VIES декларации.
 • Изготвяне и подаване на Интрастат декларации.
 • Обработка на отчетите от касовите апарати на клиента
 • Обработка на извлеченията от банковите сметки на клиента
 • Обработка на документи за командировка и изготвяне на авансов отчет
 • Ежемесечно изготвяне на платежни нареждания за осигурителните и данъчните задължения на фирмата към бюджета;
 • Изготвяне на справки, поискани от клиента

РАБОТНИ ЗАПЛАТИ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

 • Изготвяне на трудови договори и анекси към тях, длъжностни характеристики, допълнителни споразумения, заповеди за назначаване или за прекратяване на трудови правоотношения и подаване на необходимата информация за това в НАП.
 • Ежемесечно изготвяне на ведомост за работна заплата;
 • Изготвяне и подаване на Декларации 1 и 6
 • Изготвяне и подаване на уведомления по чл.62,ал.4 от КТ
 • Регистрация на болнични листове за служители и работници.
 • Изготвяне на УП – 2 и УП - 3
 • Изготвяне на сметки за изплатените суми и служебни бележки за дохода на лицата;
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки.
 • Изготвяне удостоверения, служебни бележки и др. за персонала
 • Ежемесечно изготвяне на платежни нареждания за осигурителните задължения на фирмата към бюджета

ДАНЪЧНА ЗАЩИТА

 • Следене на нормативни срокове за данъци и декларации
 • Подготовка на данъчни справки и уведомления
 • Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации, годишни финансови отчети и друга информация пред данъчната администрация
 • Провеждане на необходимите проверки с органи на данъчната администрация във връзка с проверки – общи, тематични и насрещни
 • Представителство и защита пред органите на НАП, НОИ и НЗОК
 • Анализ и оценка на данъчни актове, действия или бездействия на органите от НАП
 • Анализ и оценка на ревизионни доклади и актове на администрацията и оценка на констатациите и на определените данъчни задължения
 • Съвети при предоставянето на необходимата информация и документи до НАП

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

 • Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗОДФЛ и ЗКПО
 • Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 • Събиране на документи от офиса на клиента.
 • On-line банкиране
 • Подaване на документи към различни институции
 • Регистрация и дерегистрация по ЗДДС
 • Удостоверения за актуално състояние, наличие или липса на задължения
 • Изготвяне на необходимите документи при кандидатстване за кредит
 • Представителство и защита при провеждане на ревизии и одит
 • Консултация със счетоводител
 • Изготвяне на необходимите документи и попълване на съответните заявления
 • Обявяване на ГФО в Агенция по вписванията

 

Виема Консулт

Цени на счетоводните услуги

Долупосочените цени СА фиксирани, при така зададените критерий.

Цените НЕ включват водене на складови наличности.

За по точна информация моля попълнете контактната форма или позвънете.

Фирми занимаващи се с УСЛУГИ Цени на фирми Брой
персонал
Счетоводни услуги за фирми с до 30 документа месечно
НЕрегистрирани по ДДС
+ 2бр. Банкови сметки + 2бр. Дълготрайни активи
70.00 лв. До 3 човека включително
Счетоводни услуги за фирми с от 31 до 60 документа месечно
НЕрегистрирани по ДДС
+ 2бр. Банкови сметки + 2бр. Дълготрайни активи
100.00 лв. До 3 човека включително
Счетоводни услуги за фирми с от 61 до 100 документа месечно
НЕрегистрирани по ДДС
+ 2бр. Банкови сметки +2бр. Дълготрайни активи
140.00 лв. До 3 човека включително
Счетоводни услуги за фирми с до 30 документа месечно
Регистрирани по ДДС
+ 2бр. Банкови сметки + 2бр. Дълготрайни активи
140.00 лв. До 3 човека включително
Счетоводни услуги за фирми с от 31 до 80 документа месечно
Регистрирани по ДДС
+ 2бр. Банкови сметки + 2бр. Дълготрайни активи
180.00лв. До 3 човека включително
Счетоводни услуги за фирми с от 81 до 120 документа месечно
Регистрирани по ДДС
+ 2бр. Банкови сметки + 2бр. Дълготрайни активи
230.00 лв. До 3 човека включително
Счетоводни услуги за фирми с от 121 до 160 документа месечно
Регистрирани по ДДС
+ 2бр. Банкови сметки + 2бр. Дълготрайни активи
280.00 лв. До 3 човека включително
Счетоводни услуги за фирми с от 161 до 200 документа месечно
Регистрирани по ДДС
+ 2бр. Банкови сметки + 2бр. Дълготрайни активи
330.00 лв. До 3 човека включително
Счетоводни услуги за фирми с над 300 документа месечно
Регистрирани по ДДС
+ 2бр. Банкови сметки + 2бр. Дълготрайни активи
по договаряне по договаряне

Фирми занимаващи се с ТЪРГОВИЯ Цени на фирми Брой
персонал
Счетоводни услуги за фирми с до 30 документа месечно
НЕрегистрирани по ДДС
+ 2бр. Банкови сметки + 2бр. Дълготрайни активи
80.00 лв. До 3 човека включително
Счетоводни услуги за фирми с от 31 до 60 документа месечно
НЕрегистрирани по ДДС
+ 2бр. Банкови сметки + 2бр. Дълготрайни активи
100.00 лв. До 3 човека включително
Счетоводни услуги за фирми с от 61 до 100 документа месечно
НЕрегистрирани по ДДС
+ 2бр. Банкови сметки +2бр. Дълготрайни активи
130.00 лв. До 3 човека включително
Счетоводни услуги за фирми с до 30 документа месечно
Регистрирани по ДДС
+ 2бр. Банкови сметки + 2бр. Дълготрайни активи
150.00 лв. До 3 човека включително
Счетоводни услуги за фирми с от 31 до 80 документа месечно
Регистрирани по ДДС
+ 2бр. Банкови сметки + 2бр. Дълготрайни активи
190.00 лв. До 3 човека включително
Счетоводни услуги за фирми с от 81 до 120 документа месечно
Регистрирани по ДДС
+ 2бр. Банкови сметки + 2бр. Дълготрайни активи
240.00 лв. До 3 човека включително
Счетоводни услуги за фирми с от 121 до 160 документа месечно
Регистрирани по ДДС
+ 2бр. Банкови сметки + 2бр. Дълготрайни активи
290.00 лв. До 3 човека включително
Счетоводни услуги за фирми с от 161 до 200 документа месечно
Регистрирани по ДДС
+ 2бр. Банкови сметки + 2бр. Дълготрайни активи
340.00 лв. До 3 човека включително
Счетоводни услуги за фирми с над 300 документа месечно
Регистрирани по ДДС
+ 2бр. Банкови сметки + 2бр. Дълготрайни активи
по договаряне по договаряне

Фирми занимаващи се с ПРОИЗВОДСТВО Цени на фирми Брой
персонал
Счетоводни услуги за фирми с до 30 документа месечно
НЕрегистрирани по ДДС
+ 2бр. Банкови сметки + 2бр. Дълготрайни активи
100.00 лв. До 3 човека включително
Счетоводни услуги за фирми с от 31 до 60 документа месечно
НЕрегистрирани по ДДС
+ 2бр. Банкови сметки + 2бр. Дълготрайни активи
150.00 лв. До 3 човека включително
Счетоводни услуги за фирми с от 61 до 100 документа месечно
НЕрегистрирани по ДДС
+ 2бр. Банкови сметки +2бр. Дълготрайни активи
200.00 лв. До 3 човека включително
Счетоводни услуги за фирми с до 30 документа месечно
Регистрирани по ДДС
+ 2бр. Банкови сметки + 2бр. Дълготрайни активи
200.00 лв. До 3 човека включително
Счетоводни услуги за фирми с от 31 до 80 документа месечно
Регистрирани по ДДС
+ 2бр. Банкови сметки + 2бр. Дълготрайни активи
260.00 лв. До 3 човека включително
Счетоводни услуги за фирми с от 81 до 120 документа месечно Регистрирани по ДДС + 3бр. Банкови сметки + 3бр. Дълготрайни активи 310.00 лв. До 3 човека включително
Счетоводни услуги за фирми с от 121 до 160 документа месечно
Регистрирани по ДДС
+ 2бр. Банкови сметки + 2бр. Дълготрайни активи
360.00 лв. До 3 човека включително
Счетоводни услуги за фирми с от 161 до 200 документа месечно
Регистрирани по ДДС
+ 2бр. Банкови сметки + 2бр. Дълготрайни активи
410.00 лв. До 3 човека включително
Счетоводни услуги за фирми с над 300 документа месечно
Регистрирани по ДДС
+ 2бр. Банкови сметки + 2бр. Дълготрайни активи
по договаряне по договаряне

При по-голям брой персонал се добавят следните суми:

Брой персонал Увеличение на стандартната цена
4-6 души 15.00 лв. на човек
7-15 души 20.00 лв. на човек
16-21 души 25.00 лв. на човек
Над 22 души по договаряне

Ако лицето се регистрира по системата ИНТРАСТАТ се добавят следните стойности към цената:

До 2 придобивания/ изпращания на месец 20.00 лв.
От 2 до 5 придобивания/ изпращания на месец 40.00 лв.
От 6 до 10 придобивания/ изпращания на месец 60.00 лв.
От 11 до 20 придобивания/ изпращания на месец 80.00 лв.

Годишно данъчно и счетоводно приключване на фирми без договор за абонаментно счетоводно обслужване:

Брой документи Цена на годишно счетоводно приключване
до 50 док. без регистрация по ДДС 70.00 лв.
от 51 до 100 док. без регистрация по ДДС 120.00 лв.
от 101 до 200 док. без регистрация по ДДС 200.00 лв.
над 201 док. без регистрация по ДДС по договаряне

Месечна абонаментна обработка само на заплати

Брой персонал Цена
до 5 души 40.00 лв.
от 6 до 10 души 70.00 лв.
Над 10 души 100.00 лв.+ по 5.00 лв. на брой персонал

 

Виема Консулт

 

Виема Консулт

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Счетоводна къща Виема Консулт - София

Счетоводна къща Виема Консулт - София

0876 771 200 / 0889 056 225

София, бул.Стефан Стамболов 8

                         ет.2, ап.6

Виема Консулт

Виема Консулт